„Fotoobrazy”, „fotogłosy” i „fotonarracje” w badaniach pedagogicznych
PDF

Słowa kluczowe

visual culture
visual research methodology
participatory photography

Jak cytować

Nowotniak, J. . (2018). „Fotoobrazy”, „fotogłosy” i „fotonarracje” w badaniach pedagogicznych. Studia Edukacyjne, (51), 53–82. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.4

Abstrakt

The dynamic development of the visual culture requires a revised approach and thinking about its role in didactic process and its presence in scientific research. The key goals of the author’s scientific interest in the different aspects of the visual aspect are as follows: to join the discussion on if and how to utilize photography in research on education, to rework the selected imaging techniques and analytical methods in this very context, and to carry out an interpretation of the visual material. The article references the outcomes obtained so far by an author.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.4
PDF

Bibliografia

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, przekł. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Barthes R., Mitologie, przekł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Bell D., Science, Technology and Culture, Open University Press, Berkshire – New York 2006.

Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przekł. M. Bryl, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007.

Berger J., Sposoby widzenia. Na podstawie cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera, przekł. M. Bryl, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.

Berger J., Sposoby widzenia, przekł. M. Bryl, Fundacja Aletheia, Warszawa 2008.

Borkowska I., Skrobacki R., Fotoopowieści kobiet i mężczyzn – co ich łączy, a co dzieli?” [w:] Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej, red. J. Kaczmarek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.

Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przekł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Collier J., Visual Anthropology: Photography as a Research Method, Holt, Rinehart and Winston, New York 1967.

Collier J., M. Collier. Visual Anthropology: Photography as a Research Method, University of New Mexico Press, Albuquerque 1986.

Czartoryska U., Z lektury teoretycznej II, Fotografia, 1966, 2.

Czartoryska U., Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Nasza Księgarnia, Warszawa 1976.

Drozdowski R., Autodefiniujące pamiątki, [w:] Wyobraźnia społeczna. Horyzonty – źródła – dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa, red. R. Drozdowski, M. Krajewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.

Dziemianowicz-Nowak M., Walka o uznanie w narracjach, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2016.

Flusser V., Ku filozofii fotografii, przekł. J. Maniecki, Folia Academiae, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice 2004.

Frąckowiak M., Rogowski Ł., W poszukiwaniu polskiej socjologii wizualnej, Kultura i Społeczeństwo, 2009, 1.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Gervereau L., Voir, comprende analyser les images, Editions La Découverte, Paris 2000.

Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Hall S., Encoding, decoding, [w:] Culture. Media. Language, red. S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, P. Willis, Centre for Contemporary Cultural Studies, 1984.

Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, przekł. K. Michalski i in., Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1977.

Hirsch J., Family Photographs. Content, Meaning and Effect, Oxford University Press, New York – Oxford 1981.

Jay M., Nowoczesne władze wzroku, [w:] Przestrzeń, filozofia, architektura, red. E. Rewers, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.

Hopfinger M., Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 1997.

Jeffrey I., Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, Wydawnictwo Univesitas, Kraków 2009.

Kaczmarek J., Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

Kaniowska K., Opis. Klucz do zrozumienia kultury, Łódzkie Studia Etnograficzne, 1999, 39.

Karczmarzyk G., Dziecko w wirtualnej galerii, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013.

Kawecki I., Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych, PWSSP, Łódź 1994.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Konecki K., Ludzie i ich zwierzęta. Symboliczno-interakcjonistyczna analiza społecznego świata zwierząt domowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Konecki K., Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, Przegląd Socjologii Jakościowej, 2005, I, 1 (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php).

Konecki K., Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej, Przegląd Socjologii Jakościowej, 2008, IV, 3.

Konecki K., Wizualna Teoria Ugruntowana. Nauczanie teorii ugruntowanej przy pomocy obrazów i analizy wizualnej, Przegląd Socjologii Jakościowej, 2010, VI, 2.

Konecki K., Wizualna teoria ugruntowana. Podstawowe zasady i procedury, Przegląd Socjologii Jakościowej, 2012, VIII, 1.

Koseła K., Wywiad z interpretacją fotogramów, [w:] Poza granicami socjologii ankietowej, red. A. Sułek, K. Nowak, A. Wyka, PWN, Warszawa 1989.

Koseła K., Interpretacja fotografii. Krok ku socjologii wizualnej, Kultura i Społeczeństwo, 1990, 1.

Kress G., van Leeuven T., Reading Images: The Grammar of Visual Design, Routledge, New York 2006.

Latour B., Przedmioty także posiadają sprawczość, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.

Łukasiewicz P., Siciński A. red., Dom we współczesnej Polsce: szkice, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992.

Magala S., Szkoła widzenia, czyli świat w subiektywie aparatu fotograficznego, Biblioteka Format- u, Wrocław 2000.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Mendel M., Obrazy w badaniach pedagogicznych, [w:] Obraz. Przestrzeń, popkultura. Inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej, red. M. Mendel, M. Ejsmont, B. Kosmalska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Męczkowska A., Podmiot i pedagogika: od oświeceniowej utopii do pokrytycznej dekonstrukcji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006.

Michałowska M., Foto-teksty. Związki fotografii z narracją, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

Mirzoeff N., The Subject of Visual Culture, [w:] The Visual Culture, red. N. Mirzoeff, Leader, London – New York 2008.

Mitchell W.J.T., Picture Theory: Essays on Visual and Verbal Representation, The University of Chicago Press, Chicago – London 1994.

Mitchell W.J.T. Pokazując widzenie. Krytyka kultury wizualnej, przekł. M. Bryl, Artium Quaestiones, 2006, XVII.

Mitchell W.J.T., Zwrot piktorialny, przekł. M. Drabek, Kultura Popularna, 2009, 1(23).

Nowotniak J., Kulturowy wymiar gospodarowania przestrzenią szkoły – obrazy i urojenia, Rocznik Pedagogiczny, 2006, 26.

Nowotniak J., Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2006.

Nowotniak J., Ukryte programy wychowania, [w:] Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Nowotniak J., Kultura prywatności w społecznym świecie rodziny nastolatka, [w:] Kultury, subkultury i społeczne światy w badaniach jakościowych, red. J. Leoński, M. Fiternicka-Gorzko, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010.

Nowotniak J., Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Lasch Ch., The Culture of Narcissism, X. W • W • Norton & Company, London – New York 1979.

Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Olechnicki K., Obrazy w działaniu – obrazy w badaniu, [w:] Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, red. K. Olechnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.

Pink S., Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienia w badaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Pontremoli E., Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

Porębski M., Ikonosfera, Państwowy Istytut Wydawniczy, Warszawa 1972.

Portella A., Visual Pollution. Advertising, Signage and Environmental Quality, Routledge, London 2014.

Rorty R., The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method (with Two Retrospective Essays), University of Chicago Press, Chicago – London 1992.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przekł. E. Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przekł. J. Uszyński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Sontag S., O fotografii, przekł. S. Magala, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.

Sontag S., Widok cudzego cierpienia, przekł. S. Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010.

Spradley J., The Ethnographic Interview, Harcourt Brace College Publishers, Philadelphia 1979.

Stiegler B., Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, Wydawnictwo Universitas, Warszawa 2009.

Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Sztompka P., Bogunia-Borowska M., Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Walker L., Moulton Kimball R., Photos albums: Images of time and reflection of self, Qualitative Sociology, 1989, 12, 2.

Wang C., Photovoice: A participatory action research strategy applied to women’s health, Journal of Women’s Health, 1999, 8(2).

Wang C., Youth participation in photovoice as a strategy for community change, Journal of Community Practice, 2006, 14(1/2).

Wojtasik L., Propaganda wizualna, Książka i Wiedza, Wrocław 1987.

Zaidler-Janiszewska A., Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w kulturze, Teksty Drugie, 2006, 4.

Znaniecki F., Humanistyczny współczynnik faktów kulturowych, [w:] J. Szacki, Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.