Rola asystenta rodziny we wspieraniu rodzin z ograniczonymi prawami rodzicielskimi
PDF (English)

Słowa kluczowe

family assistant
family support
family assistance
social work with families
family dysfunction

Jak cytować

Rajewska de Mezer, J. . (2018). Rola asystenta rodziny we wspieraniu rodzin z ograniczonymi prawami rodzicielskimi. Studia Edukacyjne, (51), 183–200. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.10

Abstrakt

With its specific way of functioning and network of interweaving interactions of various character and emotional intensity, the family is an environment where the process of a child’s socialization takes place, social personality develops and patterns of social roles are acquired. A family that malfunctions can trigger deviation mechanisms, thus considerably contributing to a child’s social maladjustment. Due to that, in case the criteria described by law are met, it is necessary to use specific assistance measures and interfere in a family’s autonomy, limit its parental authority and support it in fulfilling educational and socialization functions. Appointing a family assistant is one of the measures of limiting parental authority aimed at helping a family.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.10
PDF (English)

Bibliografia

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.

Cęcelek G., Rodzina – jej problemy oraz zagrożenia wychowawcze, Mazowieckie Studia Humanistyczne, 2005, 1-2.

Harris J.R., Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego, transl. A. Polkowski, Warszawa 1998.

Harwas-Napierała B., Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, Poznań 2009.

Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji, Poznań 1994.

Jaraczewska J.M., Krasiejko I. (Eds.), Dialog motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii, Toruń 2012.

Kaźmierczak T., Czy praca socjalna w Polsce jest nowoczesna? [in:] Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, Ed. W. Szymczak, Lublin 2009.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483).

Krasiejko I., Nowa rola asystenta rodziny, [in:] Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Ed. D. Trawkowska, Toruń 2011.

Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Katowice 2013.

Krasiejko I., Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, Toruń 2013.

Lalak D., Pilch T. (Eds.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.

Modrzewski J., Konformizm i dewiacja w doświadczeniu socjalizacyjnym jednostek i w ich społecznej kwalifikacji, [in:] Socjalizacja dysocjacyjna w doświadczeniu indywidualnym i społecznym. Inspiracje teoretyczne i próby pedagogicznych ingerencji, Eds. A. Matysiak-Błaszczyk, J. Modrzewski, Poznań – Kalisz 2012.

Nikitorowicz J., Rodzina w procesie kształtowania tożsamości kulturowej w dobie regionalizacji i globalizacji, [in:] Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Ed. Z. Tyszka, Poznań 2004.

Rajewska de Mezer J., Rola poradnictwa specjalistycznego we wsparciu rodziny w funkcji wychowawczej, [in:] Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek, Eds. B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk, Poznań 2017.

Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2007.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2012.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.

Świderska M., Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie, Łódź 2013.

Trost J., Family from a Dyadic Perspective, Journal of Family Issues, 1993, 14, 1.

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU 2017, poz. 682 ze zm.).

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU 2018, poz. 2137 ze zm.).

Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (DzU z 2018, poz. 1878 ze zm.).

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2018, poz 1508 ze zm.).

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DzU z 2015, poz. 1390 ze zm.).

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU 2018, poz. 998 ze zm.).

Wysocka E., Warsztat diagnostyczny pracownika socjalnego w obszarze pracy z rodziną oraz przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania procesu diagnozy środowiska rodzinnego, [in:] Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Ed. D. Trawkowska, Toruń 2011.

Żurek A., Swoi i obcy w rodzinie, [in:] Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Eds. I. Taranowicz, S. Grotowska, Wrocław 2015.