Młodzieżowe rady miast i gmin – model działania i znaczenie dla rozwoju aktywności obywatelskiej młodego pokolenia
PDF

Słowa kluczowe

youth
civil society
youth councils
participation

Jak cytować

Kanclerz, B. ., & Konarczak, A. (2018). Młodzieżowe rady miast i gmin – model działania i znaczenie dla rozwoju aktywności obywatelskiej młodego pokolenia. Studia Edukacyjne, (51), 201–210. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.11

Abstrakt

The objective of the article is to present of issues on youth councils of cities and municipalities. The article describes the principles of creating youth councils for cities and municipalities. An important topic is also the description of building a civic socjety. The activity of youth in the local and school environment was also presented in the article.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.11
PDF

Bibliografia

Brol M., Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2013, 10.

Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Hejnicka-Bezwińska T., Orientacje życiowe młodzieży, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1991.

Hildebrandt-Wypych D., Kapitał społeczny młodzieży jako podstawa socjalizacji politycznej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – sprawozdanie z badań niemieckich, Studia Edukacyjne, 2012, 22.

Isin E.F., Turner B.S., Citizenship studies: An introduction, [w:] Handbook of Citizenship Studies, Sage, London 2002.

Jarosz E., O potrzebie demokratyzowania polskiej szkoły – czas na krok następny, podmiotowość i współudział dzieci w edukacji, Studia Edukacyjne, 2013, 29.

Jarosz E., ,,Nic o was bez was”. Obywatelstwo dzieci i młodzieży – rekomendacje globalne i rzeczywistość, [w:] Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych, red. K. Segiet, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Kanclerz B., Młodzież wychodzi na ulice, czyli pozytywny wymiar współczesnej orientacji socjocentrycznej, [w:] Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie, red. H. Liberska, A. Malina, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Kanclerz B., Orientacje życiowe młodzieży akademickiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty. Podteksty. Konteksty, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Melosik Z., Kultura popularna, pedagogika i młodzież, [w:] Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli, red. J. Pyżalski, theQ studio, Łodź 2015.

Mikiewicz P., Kapitał społeczny i edukacja. Badanie porównawcze pomiędzy Polską i Islandią. Raport podsumowujący, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2011.

Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Radukiewicz A., O obywatelstwie we współczesnym świecie – kierunki zmian i przestrzenie rozwoju, Zoon Politikon, 2012, 3.

Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor „Wolontariat, filantropia, 1%”, Warszawa 2014, ze strony internetowej http://fakty.ngo.pl/wolontariat [dostęp: 20.12.2016].

Rządowy Program Aktywności Społecznej Młodzieży na lata 2015-2016 Aktywna Młodzież, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014, ze strony internetowej http://prom.info.pl/wp-content/uploads/2014/03/PASM_19.05.2014.pdf [dostęp: 20.12.2016].

Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008.

Szafraniec K., Boni M., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Śliwerski B., Prawa dziecka w polskim systemie oświaty. Perspektywa pedagogiczna, [w:] Prawadziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne, red. M. Andrzejewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU 2018, poz. 994, 1000, 1349, 1432), ze strony internetowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900160095/U/D19900095Lj. df [dostęp: 10.09.2018].