Przemiany wzorów osobowych żołnierzy w świetle procesu profesjonalizacji Wojska Polskiego
PDF

Słowa kluczowe

personal patterns of soldiers of the Polish Armed Forces
the process of professionalization of the Polish Armed Forces
desirable personal-professional traits of the contemporary soldier of the Polish Armed Forces

Jak cytować

Miler-Slawiczek, H. . (2015). Przemiany wzorów osobowych żołnierzy w świetle procesu profesjonalizacji Wojska Polskiego. Studia Edukacyjne, (51), 237–249. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.14

Abstrakt

The article raises the question about the transformation of personal patterns of Polish soldiers in relation to the total organization of the armed forces at the turn of the 20th and 21st centuries. Presented is an analysis of the results of research on the personal characteristics of soldiers, in the light of empirical research undertaken by W. Horyn, W. Chojnacki, R. Kaluzny, W. Chudy, J. Maciejewski, I. Wolska-Zogata. Referring to the process of professionalization in military, special attention was paid in the article on the development of appropriate character traits for soldiers, required from the officers. The desirable characteristics of a modern soldier of the Polish Armed Forces In the light of normative documents, were highlighted and described. The postulates in the area of the professionalization of the military and reference to the soldier’s personal-professional profile were distinguished.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.14
PDF

Bibliografia

Chojnacki W., Socjologiczna analiza wybranych armii NATO, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2005.

Chojnacki W., Profesjonalizacja wojska w teorii i badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2008.

Chojnacki W., Wojsko i społeczeństwo w erze płynnej globalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Warszawa 2013.

Ciesielski B., Postawy oficerów, Wojsko i Wychowanie, 1995, 2.

Hołówko T., Oficer polski, Wydawnictwo E. Wende i S-ka, Warszawa 1921.

Horyń W., Środowisko wojskowe a kształtowanie osobowości podchorążych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Horyń W., Ciągłość i zmiana w kształceniu i doskonaleniu zawodowym oficerów wojsk lądowych na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław – Radom 2009.

Horyń W., Maciejewski J., (red.), Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Jędrzejko M., Paszkowski M., Kadra Wojska Polskiego 1989-2012, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa 2014.

Jarmoszko S., Podstawy pedagogiki w kształceniu oficerów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Kałużny R., Chudy W., Rodzaje wiedzy, umiejętności oraz cechy osobowe postrzegane przez podchorążych jako ważne w pełnieniu funkcji oficera, [w:] Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa, red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Kałużny R., Komunikowanie interpersonalne w procesie dowodzenia i wychowania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki, 1996, 4.

Kirchmayer J., Pamiętniki, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1962.

Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego, Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2008 roku.

Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2017.

Kruszyński B., Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.

Krzywdziński D., Modyfikacje systemu kształcenia i szkolenia w SZ RP, [w:] Profesjonalna armia w teorii i praktyce – kontekst strategiczny, red. D. Kozerawski, R. Niedźwiecki, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

Laskowski M., Modele kształcenia a przystosowanie zawodowe młodych oficerów Wojska Polskiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

Liberacki M., Pełnienie zawodowych ról oficerskich przez absolwentów uczelni cywilnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Maciejewski J., Wolska-Zogata I., Zawód oficera Wojska Polskiego w toku transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Maciejewski J., Sylwetka oficera Wojska Polskiego w dobie przemian ustrojowych. Kontekst socjologiczny, Socjologia, XLIV, 2008, 3079.

Odziemkowski J., Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1996.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1996.

Opinia służbowa, załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 8 lutego 2010 r. (poz. 184).

Opinia służbowa, załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 26 maja 2014 r. (poz. 764).

Polska Obronność w perspektywie 2032, [w:] Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2017.

Sirko S., Ewolucja funkcji personalnej, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013.

Solarczyk-Ambrozik E., Dynamika zmian w obszarze pracy a rozwój studiów karierowych, Studia Edukacyjne, 2018, 47.

Tomiło J., Dorosłość obronna, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa 2004.

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z 11 września 2003 r. – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24 listopada 2017 r. (poz. 173).

Wójcik T., Kształcenie oficerów zawodowych kawalerii Wojska Polskiego w latach 1919 - 1939,

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Transformacji, Warszawa 2008.

Załęski K., Siły zbrojne. Teoria i praktyka funkcjonowania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.