Fałszywa alternatywa, czyli meandry edukacji niesegregacyjnej
PDF

Słowa kluczowe

special needs education
non-segregative education
moral progress of society

Jak cytować

Fetzki, T. . (2018). Fałszywa alternatywa, czyli meandry edukacji niesegregacyjnej. Studia Edukacyjne, (51), 345–358. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.20

Abstrakt

The paper is a voice in the discussion on mutual relations between special and non-segregative education. The aim of the author, professionally connected with special needs education, is to include in this discussion certain aspects and contexts till now present in a negligible extent and to show a perspective that is rarely encountered by researchers analyzing the issue, which can enrich and supplement the research process with significant elements.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.20
PDF

Bibliografia

Apanel D., Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017.

Baczała D., Bąbka J., Nowicka A., Nauczyciele wobec edukacji inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnością w Polsce (tekst niepublikowany).

Bąbka J., Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych; założenia i rzeczywistość, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.

Bąbka J., Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2015, 11.

Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Deutsch Smith D., Pedagogika specjalna; Podręcznik akademicki, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Fetzki T., Communauté de l’Arche – wzór hostelu dla dorosłych niepełnosprawnych umysłowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji (z doświadczeń wolontariusza), Łużyckie Zeszyty Naukowe, 2008, 4.

Głażewski M., Razem, chociaż osobno? [w:] Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne, red. B. Muchacka, M. Głażewski, B. Pawlak, A. Litawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.

Gołubiew M., Krause A., Szkolnictwo specjalne – krajobraz po reformie, [w:] Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. JaniszewskaNieścioruk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Grzegorzewska M., Znaczenie psycho-pedagogiki dziecka anormalnego w studiach nauczyciela, Ruch Pedagogiczny, 1921, 1-5.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.), Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Muchacka B., Głażewski M., Pawlak B., Litawa A. (red.), Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.

Parys K., Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych, [w:] Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Oficyna ydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Rudek I., Od niechęci do akceptacji O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Szkolak-Stępień A., Profil nauczyciela edukacji włączającej, [w:] Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne, red. B. Muchacka, M. Głażewski, B. Pawlak, A. Litawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.

Szumski G., Wokół edukacji włączającej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

Twardowski A., Dylematy integracyjnego kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, [w:] Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.