Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji przedszkolnej. Doświadczenia nauczycielek pracujących na podstawie programu wychowania przedszkolnego Tablit
PDF

Słowa kluczowe

kindergarten curriculum
project approach
Questioning the Author
Content and Language Integrated Learning
Tablit

Jak cytować

Basińska, A. . (2018). Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji przedszkolnej. Doświadczenia nauczycielek pracujących na podstawie programu wychowania przedszkolnego Tablit. Studia Edukacyjne, (51), 373–386. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.22

Abstrakt

The article presents Tablit – a kindergarten curriculum, its constructivist assumptions as well as innovative methodology: the Project Approach, Questioning the Author and CLIL. Selected experiences of teachers who had tested the curriculum were analyzed.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.22
PDF

Bibliografia

Ball P., Kelly K., Clegg J., Putting CLIL into Practice, Oxford University Press, Oxford 2015.

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wydawnictwo Comandor, Warszawa 2009.

Bandura A., Social foundations of thought and action: A social cognitive theory, Prentice-Hall, NJ, Englewoods Cliffs 1986.

Basińska A., Pietrala D., Cole R., Dziubalska-Kołaczyk K., ETOS – innowacyjne narzędzie wspomagające nauczanie i uczenie się przedmiotów przyrodniczych, Studia Edukacyjne, 2012, 23.

Basińska A., Pietrala D., Pietrala T., Zielińska U., Dziubalska-Kołaczyk K., Cole R., E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

Basińska A., Pietrala T., Zielińska U., Pietrala D., Dziubalska-Kołaczyk K., Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Beck I.L., i in., Questioning the author: A yearlong classroom implementation to engage students with text, The Elementary School Journal, 1996, 96.

Beck I.L., McKeown M.G., Encouraging young children’s language interactions with stories, [w:] Handbook of Early Literacy Research, red. S.N.D. Dickenson, Guilford, New York 2006.

Beck I.L., McKeown M.G., Improving comprehension with Questioning the Author: A Fresh and Expanded View of a Powerful Approach, Scholastic, 2006.

Butcher K.R, Learning from text with diagrams: Promoting mental model development and inference generation, Journal of Educational Psychology, 2006, 98(1).

Coyle D., Hood P., Marsh D., CLIL: Content and language integrated learning, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.

Hake R., Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses, American Journal of Physics, 1998, 66(1).

Helm J.H., Katz L.G., , Mali badacze. Metoda projektów w edukacji elementarnej, CODN, Warszawa 2003.

Hoyt B.S., Hanyak M.E., Vigeant M.A.S., Snyder W.J., Aburdene M.F., Hyde D.C., Prince M.J., Project Catalyst: Promoting Systemic Change in Engineering Education – Referat wygłoszony podczas 31st ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, NV, Reno 2001.

King A., Guiding knowledge construction in the classroom: Effect of teaching children how to question and explain, American Educational Research Journal, 1994, 31.

Klus-Stańska D., Kruk J., Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akdemickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

McKeown M.G., Beck I.L., Getting the Discussion Started, Educational Leadership, 1999, 57(3).

McKeown M.G. i in., Questioning the author” accessibles: Easy-access resources for classroom challenges, The Wright Group, Bothell, WA 1999.

McNamara D.S., Levinstein I.B., Boonthum C., iSTART: Interactive strategy training for active reading and thinking, Behavioral Research Methods, Instruments, and Computers, 2004, 36.

Mietzel G., Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.

Murphy P.K., Edward M.N., What the studies tell us: A meta-analysis of discussion approaches, [w:] M. Nystrand, Making sense of group discussion designer to promote high-level comprehension of texts, Montreal 2005.

Murphy P.K. i in., Examining the effects of classroom discussion on students’ comprehension of text: A meta-analysis, Journal of Educational Psychology, 2009, 101(3).

Nystrand M., Gamoran A., Instructional discourse, student engagement, and literature achievement, Research in the Teaching of English, 1991, 25(3).

Osborne J., Arguing to Learn in Science: The Role of Collaborative, Critical Discourse, Science, 2010, 328.

Palincsar A., Brown A., Reciprocal Teaching of Comprehension-Fostering and Comprehension-Monitoring Activities, Cognition and Instruction, 1984, 1(2).

Pine K., Messer D., The effect of explaining another’s actions on children’s implicit theories of balance, Cognition and Instruction, 2000, 18(1).

Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Soter A. i in., What the discourse tells us: Talk and indicators of high-level comprehension, International Journal of Educational Research, 2008, 47.

Spratt M., CLIL and EFL Side by Side, TEALS Conference presentation, Lisbon 2009. [Online] http://sites.fcsh.unl.pt/docentes/cceia/images/stories/PDF/tefl2/spratclil-and-efl-side-by-side.pdf [dostęp: 29.11.2018].

Vygotsky L.S., Thought and language, MIT Press, Cambridge MA 1962.

Vygotsky L.S., Mind in Society: The development of higher psychological processes, Harvard University Press, Cambridge MA 1978.

Zaparucha A., CLIL jako nowatorska metoda nauczania, Zestawy materiałów dla nauczycieli szkół ćwiczeń – języki obce, ORE, Warszawa 2017; https://www.ore.edu.pl/2018/02/materialy-dla-nauczycieli-szkol-cwiczen-jezyki-obce/