Trudności nauczycieli szkół ogólnodostępnych w ocenianiu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
PDF

Słowa kluczowe

grading children
student with mild intellectual disability
teacher
public school

Jak cytować

Buchnat, M. . (2018). Trudności nauczycieli szkół ogólnodostępnych w ocenianiu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną . Studia Edukacyjne, (51), 523–539. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.33

Abstrakt

Grading children is of great importance in the educational process. It allows children to learn about their abilities thus shaping their self-esteem and also to define themselves in relation to other people, points to resources and areas for work, builds motivation to undertake further activity, which is why it is particularly important for students with mild intellectual disabilities. However, the grading process is very complex and requires teachers’ knowledge and skills in this area. The aim of the research was to determine what dilemmas in grading students with mild intellectual disabilities teachers of mainstream schools have. The results obtained show that the grading this group of students gives teachers many difficulties and it is therefore necessary to make many changes in this area to make evaluation a factor supporting the effectiveness of education of children with mild intellectual disabilities, and thus a factor that optimizes their development.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.33
PDF

Bibliografia

Altszuler L., Badania nad funkcją oceny szkolnej, PZWS, Warszawa 1960.

Assessment Reform Group, Assessment for Learning: 10 principles. Research-based principles to guide classroom practice. Nuffield Foundation 2002 http://www.qca.org.uk/libraryAssets/media/4031_afl_principles.pdf [dostęp: 12.03.2018].

Białek M., Funkcje oceny szkolnej, Kieleckie Studia Teologiczne, 2008, 7.

Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D., Jak oceniać, aby uczyć? CEO, Warszawa 2006.

Bloom B.J., Hastings J.T., Madaus G.F., Hanbook of Formative and Summative Evaluation of Student Learning, Mc Graw-Hill, New York 1971.

Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania, PWN, Warszawa 1988.

Harlen W., Assessment of Learning, Sage, London 2007.

Kosińska E., Ocenianie w szkole, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2000.

Kwieciński Z., Wykluczenie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.

Lechta V., Pedagogika inkluzyjna, [w:] Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, red. B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2010.

Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa 1999.

Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002.

Przywara B., Psychologiczne pułapki oceniania, [w:] Wykładowca doskonały, red. A. Rozmus, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/843/1 [dostęp: 21.03.2018].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU poz.1651) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001651 [dostęp: 21.03.2018].

Skibska J., Ocenianie włączające w praktyce edukacyjnej jako szansa zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 2014, 14.

Sołtys D., Szmigiel M.K., Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej, Wyd. Zamiast Korepetycji, Kraków 1999.

Stróżyński K., Ocenianie szkolne dzisiaj, PWN, Warszawa 2003.

Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 2000.

Watkins A. (red.), Assessment in Inclusive Setting: Key Issues for Policy and Practice, European Agency for Development in Special Needs Education, Denmark, Odense 2007