Rodzina i jej znaczenie w uczeniu się roli ojca przez współczesnych mężczyzn. Biograficzne konteksty
PDF

Słowa kluczowe

fatherhood
family of origin
family of one’s own
father’s role
biographical learning

Jak cytować

Ratajczak, Łukasz P. . (2020). Rodzina i jej znaczenie w uczeniu się roli ojca przez współczesnych mężczyzn. Biograficzne konteksty. Studia Edukacyjne, (59), 49–60. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26542

Abstrakt

The article takes into consideration the importance of the family in the context of men preparing to assume the role of a modern father. Equally, it emphasizes the significance of the learning process, a result of a transmission of experiences. It claims that the family of origin and the family of one’s own make up the educational potential supporting young adults in building their concept of parenthood.

PDF

Bibliografia

Bakiera L., Harwas-Napierała B., Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Brągiel J., Kawula S., Więzi społeczne w rodzinie, [w:] Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

Człowiek w całokształcie życia: rodzina edukacja, red. Tatiana Rongińska, Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 2017.

Dryll E., Narracje rodzinne, [w:], Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Dubas E., Uczenie się z biografii Innych – wprowadzenie, [w:] Uczenie się z biografii Innych, red. E. Dubas, W. Świtalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Dubas E., Uczenie się z (własnej) biografii – wprowadzenie, [w:], Uczenie się z (własnej) biografii, red. E. Dubas, W. Świtalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Farnicka M., W poszukiwaniu uwarunkowań transmisji międzypokoleniowej – znaczenie pełnionej roli rodzinnej w kontynuowaniu wzorców rodzicielstwa, Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 2016, 1.

Grabowska M., Międzypokoleniowy przekaz postaw i wartości, [w:] Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, red. S. Nowak, PWN, Warszawa 1989.

Komorowska-Pudło M., Jakość wychowania w rodzinie pochodzenia a postawy dorosłych wobec własnego rodzicielstwa, [w:] Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, red. J. Brągiel, B. Górnicka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017.

Kuryś-Szyncel K., Biograficzne uczenie się w perspektywie rodzinnej – systemowe transmisje, [w:] Rodzinne (re)konstrukcje i transmisje w perspektywie biograficznej, red. K. Kuryś-Szyncel, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

Kuryś-Szyncel K., Doświadczanie macierzyństwa – przestrzenie biograficznego uczenia się, [w:] W trosce o macierzyństwo, red. E. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

Opozda D., Katolicki wzór małżeństwa w wychowaniu prorodzinnym, [w:], Edukacja prorodzinna, red. M. Chymuk, D. Topa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.

Rojek M., Międzypokoleniowe uczenie się w kontekście badania historii życia, [w:] Międzypokoleniowe uczenie się, red. M. Muszyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Sosnowski T., Źródła i czynniki kształtujące kulturę pedagogiczną ojców – na przykładzie badań w środowisku wielkomiejskim, [w:] Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red. D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Sosnowski T., Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst Pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011.

Sosnowski T., Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

Śniegulska A., Rodzice w przestrzeni życia rodzinnego, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 2016, 5.

Wańczyk-Welc A.E., Marmola M., Relacje w rodzinie pochodzenia a jakość małżeństwa u rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2020, 1(41).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.