Pozaszkolna edukacja prawna dorosłych a komunikacja między urzędem a obywatelem
PDF

Słowa kluczowe

legal education
andragogy
administration
communication competence

Jak cytować

Kowalczyk, J. . (2020). Pozaszkolna edukacja prawna dorosłych a komunikacja między urzędem a obywatelem. Studia Edukacyjne, (59), 75–90. https://doi.org/10.14746/se.2020.59.6

Abstrakt

Interaction between the office and the citizen in each state is the only way to solve administrative cases. This article focuses on the legal education of active and potential participants in administrative interaction. This text was written from the point of view of a citizen living in an institutionalized country. The author identified areas of social life that require the implementation of specific legal education plans for adults. The article shows that properly selected methods of legal education are a prerequisite for building an effective state and civil society.

https://doi.org/10.14746/se.2020.59.6
PDF

Bibliografia

Chabior A., Kształcenie ustawiczne jako priorytet w nowym modelu edukacji, [w:] Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, tom 2 – Unowocześnienie procesu kształcenia dorosłych, red.. Fabiś, GWSP im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice – Zakopane 2005.

Dudak A., Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego, Przegląd Pedagogiczny, 2014, 2.

Kowalczyk J., Pragmatyka komunikacji urząd – obywatel, Wydawnictwo Libron, Kraków 2017.

Malinowska S., Wybrane aspekty kreowania świadomości prawnej w społeczeństwie informacyjnym, Problemy Profesjologii, 2016, 2.

Maranowski P., Witkowska A., Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich, Fundacja INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa 2012.

Marek A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, red. W. Bednarek, S. Pikulski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2000.

Schmidt D., Koncepcja niemieckiej pedagogiki prawa w ujęciu Sigrun von Hasseln, [w:] Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice, red. J. Utrat-Milecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Wesołowska A.E., Kształcenie ustawiczne w polityceedukacyjnej państwa, [w:] Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, tom 1 – Andragogika jako przedmiot akademicki, red. A. Fabiś, GWSP im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice – Zakopane 2004.

Wierczyński G., Źródła pozyskiwania informacji o prawie, [w:] Modele dostępu do informacji o prawie, red. G. Szpor, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014.

Wood J., Edukacja na rzecz efektywnego obywatelstwa, [w:] Edukacja obywatelska w działaniu, red. A. Kordasiewicz, P. Sadura, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Woźnikowska-Fajst D., Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery, Fundacja INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa 2012.

Wójcik M., Budżet obywatelski jako nowe zjawisko partycypacji społecznej w polskim samorządzie terytorialnym, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 2016, 1.

Zaborowski J., Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1977.

Zbróg P., O potrzebie ustawicznego kształcenia kompetencji komunikacyjnych uczniów we współczesnej szkole, [w:] Komunikacja w przestrzeni edukacyjnej, red. E. Męcina-Bednarek, Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Kielce 2016.

Materiały źródłowe

Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów, https://bezpiecznyautobus.gov.pl, [dostęp: 10.09.2017].

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, [w:] Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Załącznik do uchwały Rady Ministrów z 05.02.2013 r., poz. 121.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, https://epuap.gov.pl/wps/portal, [dostęp: 10.09.2017].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.2017 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.

Kodeks postępowania administracyjnego z 14.06.1960 r., DzU 1960, nr 30, poz. 168.

Obywatel.gov.pl, https://obywatel.gov.pl/, [dostęp: 11.09.2017].

Perspektywa uczenia się przez całe życie, [w:] Załącznik do uchwały Rady Ministrów z 10.09.2013 r., nr 160/2013.

Punkt kontaktowy, https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/, [dostęp: 30.08.2017].

Rodzina.gov.pl, https://rodzina.gov.pl, [dostęp: 12.09.2017].

Rodzina 500+. Program wsparcia dla rodziców, https://rodzina500plus.gov.pl, [dostęp: 29.08.2017].

Strategia rozwoju „Sprawne Państwo 2020”, [w:] Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Załącznik do uchwały Rady Ministrów z 12.02.2013 r., poz. 136.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.