Niebezpieczeństwo. Odpowiedzialność. Przebudzenie. Wspomnienia z getta w Krakowie i z KL Płaszów
PDF

Słowa kluczowe

social work
axiological education
remembrance
KL Plaszow
mental health

Jak cytować

Kaszyński, H. ., & Maciejewska, O. . (2020). Niebezpieczeństwo. Odpowiedzialność. Przebudzenie. Wspomnienia z getta w Krakowie i z KL Płaszów. Studia Edukacyjne, (59), 133–149. https://doi.org/10.14746/se.2020.59.10

Abstrakt

The aim of the article is to present the issue of educational work carried out in a spirit of axiological education in the former Krakow ghetto and the former labor and concentration camp Plaszow in Kraków. The significance of the activities consists of the acquisition of knowledge about the difficult local history of the Holocaust and its heritage by confrontation with the ghetto and the former camp and relics of the past. The key area for dealing with the issues of harm, responsibility and awakening is social work, which in its axiological aspect largely focuses on reflection on the theory and practice relating to the complex issue of responsibility. These activities not only stimulate the historical awareness of totalitarianisms and the memory of them in the social and moral dimension, but also and most importantly they are a precondition for the mental health and moral development of a person, family, group, and social community.

https://doi.org/10.14746/se.2020.59.10
PDF

Bibliografia

Ablewicz K., Pola odpowiedzialności dorosłego i dziecka. Tradycja, ponowoczesność i co dalej…, Miesięcznik Znak, 2007, 625; http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6252007krystyna-ablewiczpola-odpowiedzialnosci-doroslego-i-dziecka-tradycja-ponowoczesnosc-ico-dalej.

Adorno T.W., Erziehung zur Mündigkeit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1970.

Adorno T.W., Wychowanie po Oświęcimiu, Miesięcznik Znak, 1978, 285(3).

Alexander J.C., Eyerman, R., Giesen B., Smelser N.J., Sztompka P., Cultural Trauma and Collective Identity, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 2004.

Alexander J., Znaczenia społeczne, transl. S. Burdziej, J. Gądecki, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010.

Arendt H., Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, Penguin, 2006.

Bau J., Czas zbezczeszczenia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Bednarek M., Gawron E., Jeżowski G., Zbroja B., Zimmerer K., Kraków czas okupacji 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2010.

Bieberstein A., Zagłada Żydów w Krakowie, Wydawnictwo Literackie, Cracoviana, Kraków 1986.

Gawron E., Obóz Płaszów – część nazistowskiego planu eksploatacji gospodarczej i ludobójstwa [in:] Kraków czas okupacji 1939-1945, Eds. M. Bednarek, E. Gawron, G. Jeżowski, B. Zbroja, K. Zimmerer, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2010.

Cywiński P.M.A., Europejskie miejsca pamięci. Refleksje, [in:] Płaszów. Odkrywanie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016.

Duchliński P., Hołub G. (eds.), Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Golka M., Pamięć społeczna i jej implant, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Honneth A., The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, transl. J. Anderson, MIT Press; 1st MIT Press ed edition, 1996.

Janusz B., Niewypowiedziane cierpienia. Międzypokoleniowy przekaz traumy, Miesięcznik Znak, 2015, 720; http://www.miesiecznik.znak.com.pl/7202015bernadetta-januszniewypowiedziane-cierpienia-miedzypokoleniowy-przekaz-traumy.

Kearney R., Wybaczanie graniczne: możliwe, czy niemożliwe?, transl. M. Pancewicz-Puchalska, Studia Pfilosophica Wratislaviensia, 2010, 3.

Kiełkowski R., Zlikwidować na miejscu! Wydawnictwo Literackie, Cracoviana, Kraków 1981.

Kołodziński P., Myśli o edukacji aksjologicznej, lo2.szczecin.pl/publikacje/pawel/09.doc.

Kotarba R., Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945, Instytut Pamięci Narodowej, Kraków 2009.

Kotarba R., Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945. Przewodnik historyczny, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, Kraków 2016.

Macdonald S., Difficult heritage, Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond, Routledge, London 2009.

Maliszewski K., Pedagogicznie mieszka człowiek, [in:] Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

Mendel M. (ed.), Pedagogika miejsca, DSWE TWP, Wrocław 2006.

Olbrycht K., Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, Paedagogia Christiana, 2012, 1(29).

Ricoeur R., Pamięć, historia, zapomnienie, transl. J. Margański, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006.

Rożniatowska K., Kaszyński H., Maciejewska O., Kształcenie do pracy socjalnej w świetle ewaluacji Spaceru Aksjologicznego w Kobierzynie, Praca Socjalna, 2019, 3(34).

Sendyka R., Pryzma. Zrozumieć nie-miejsce pamięci (non-lieux de memoire), Teksty Drugie, 2013, 1-2.

Sendyka R., Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsca pamięci), Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja, 2014, 1(145).

Siemianowski A., Wartości i sens życia z punktu widzenia ontologicznego, [in:] Wartości dla życia, Ed. K. Popielski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Wroński T., Obóz w Płaszowie – miejsce masowej eksterminacji ludności żydowskiej, polskiej i innych narodowości w latach 1942-1945, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1981.

Wysok W., Wokół problematyki uwarunkowań i efektów edukacji w muzeach upamiętnienia, Zeszyty Majdanka, 2014, 26.

Żuk G., Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.