Inclusion in Kindergarten, with An Aspect on Social Disadvantage
PDF

Słowa kluczowe

case study
child
inclusion
kindergarten
preschool education
social disadvantage

Jak cytować

Stárek, L. ., & Buchtová, E. . (2020). Inclusion in Kindergarten, with An Aspect on Social Disadvantage. Studia Edukacyjne, (59), 311–334. https://doi.org/10.14746/se.2020.59.19

Abstrakt

Social disadvantage is a construct that captures various dimensions of social position, such as economic status, educational attainment, as well as ethnicity. There is considerable evidence that social disadvantage is associated with emotional and behavioural problems in children (Bergin & Bergin, 2015). Nowadays, the theme of inclusion is accurate hence the issue of social disadvantages is not topic just for the pedagogy and pedagogical workers. At the same level, the authors focus on social disadvantages children in kindergartens. A challenge for intervention includes that social disadvantage is often structural in nature and, as a result, is largely impervious to change. It has been found that much of the association of low family income with adverse child development is indirect, through more proximal processes such as parental mental health and the home environment, rather than direct. Therefore, it is crucial for pedagogical workers such as teacher, teacher assistants etc., to acknowledge the sensitivity of social disadvantages which a family can face to. This chapter aims to highlights the issue of social disadvantages which can occur in kindergarten, with an emphasis on inclusion. By using the case studies the authors have found out how a status of a social disadvantage child influence a child and its family. Also, how this problematic is seen by pedagogical workers in chosen kindergarten.

https://doi.org/10.14746/se.2020.59.19
PDF

Bibliografia

Act No. 561/2004 Coll., On pre-school, primary, secondary, tertiary professional and other education (Education Act). In: Collection of laws of the Czech Republic.

Bartoňová M., Bytešníková I., Vítková M., Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole: texty k distančnímu vzdělávání, Paido, Brno 2012.

Bergin Ch.C., Bergin D.A., Child and Adolescent Development in Your Classroom, Cengage Learning, Stamford 2015.

Blaštíková L., Významné oblasti pozitivního klimatu školy v kontextu vybraných modelů, Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2018, 8, 1, p. 25-41. Dostupné z: https://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1801/_lll_1801_web_clanek2.pdf

Buchtová E.. Speciálně pedagogické přístupy vybrané mateřské školy k dětem ze sociálně znevýhodněné rodiny, Univerzita Jana Amose Komenského, Praha 2020 (Bakalářská práce).

Búgelová T., Lacková D., Vzťah ku škole a školskej práci z pohĺadu žiakov zo sociálne znevýhodněného prostredia z rómskéo etnika, Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/SpecialEducation Studies, 2017, 6, 1. Dostupné z: https://www.unipo.sk/public/media/26527/Studies%20in%20Special%20Education%202017,%20vol.%206,%20n.%201.pdf

Daly A., Ruxton S., Schuurman M., Challenges to children’s rights today: what do children think? Council of Europe, Strasbourg 2016.

Danielsbacka M. et al., Educational Test Scores among Adolescents in Three-Generational Households in 20 countries, Finnish Yearbook of Population Research, 2017, 51.

Davies M., Social Work with Children and Families, Palgrave Macmillan, New York 2012.

Decree No. 27/2016 Coll., On the education of pupils with special educational needs and gifted pupils. In: Collection of Laws of the Czech Republic.

Felcmannová L., Habrová M. et al., Katalog podpůrných opatření: dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2015.

GAC, Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených romských lokalit, MŠMT, Praha 2009.

Haine-Schlagel R., Walsh N.E., A review of parent participation engament in child and family mental health treatment, Clinical Child and Family Psychology Review, 2015, 18.

Härkönen J., Bernardi F., Boertien D., Family Dynamics and Child Outcomes: An Overview of Research and Open Questions, European Journal of Population, 2017, 33(2).

Havlík R., Koťa J., Sociologie výchovy a školy, Portál, Praha 2011.

Hendl J., Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, Portál, Praha 2005.

Hotz V., Pantano J., Strategic parenting, birth order, and school performance, Journal of Population Economics, 2015, 28(4), October.

Hrbáčková K., Šafránková P.A., Vnímání vlastní účinnosti pedagogických pracovníků v oblasti institucionální péče o děti a mládež, Sociální Pedagogika/Social Education, 2015, 3(2).

Jeřábek H., Úvod do sociologického výzkumu, Carolinum, Praha 1992.

Jeynes W.H., A meta-analysis: the relationship between father involvement and student academic achievement, Urban Education, 2015, 50.

Jurovičová D., Žáčková H., Dysgrafie, D&H, Josefov 2009.

Kaleja M. et al., Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Ostrava 2014.

Kaleja M., (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Opava 2015.

Kaleja M., Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Ostrava 2014.

Kim S.W., Hill N.E., Including fathers in the picture: a meta-analysis of parental involvement and students’ academic achievement, Journal of Educational Psychology, 2015, 107.

Lee E.V., Burkam D.T., Inequality at the starting gate. Social background differences in achievement as children begin school, Institute of Economic Policy Institute, Washington 2002.

Leirman W., Čtyři kultury ve vzdělávání – expert, inženýr, prorok, komunikátor, Karolinum, Praha 1996.

Liba J., Prozdravotná edukácia ako stratégia prevencie zdravotných a sociálnopatologických problémov u rómskych žiakov zo sociálne znevýhodněného prostredia, Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/SpecialEducation Studies, 2019, 8, 2. Dostupné z: https://www.unipo.sk/public/media/26527/Studies%20in%20Special%20Education%202019,%20vol.%208,%20n.%202.pdf

Linhart J. et al., Velký sociologický slovník, Nakladatelství Karolinum, Praha 1996.

Matějů P., Večerník J., Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998, Academia, Praha 1998.

Matoušek O., Koláčková J., Kodymová P., Sociální práce v praxi, Portál, Praha 2010.

Mertin V., Gillernová I., Psychologie pro učitelky mateřské školy, Portál, Praha 2015.

Možný I., Sociologie rodiny, Sociologické nakladatelství, Praha 2002.

Němec J., Vojtová V., Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním, [in:] Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním: Education of socially disadvantaged pupils, Eds. J. Němec, V. Vojtová, Paido, Brno 2009.

Němec Z. et al., Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, Nová škola, Praha 2014.

Osborn A.F., Resilient children: A longitudinal study of high achieving socially disadvantaged children, Early Child Development and Care, 1990, 62.

Pavan R., On the Production of Skills and the Birth-Order Effect, The Journal of Human Resources, 2016. Dostupné z: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=66ba935b-c27b-4ae8-b8cce78eaad9fc5c%40sessionmgr103

Předškolní klub Amálka příručka dobré praxe. Spolupráce s rodiči dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. (2016). Dostupné z: http://www.amalthea.cz/data/File/metodiky%20ke%20stazeni/PUBLIKACE_predskolni_klub_FINAL_nahled.pdf

Průcha J., Koťátková S., Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy, Portál, Praha 2013.

Průcha J., Walterová E., Mareš J., Pedagogický slovník, Portál, Praha 2013.

Rabušicová M., Pol M., Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství, Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, Pedagogika 46, Praha 1996.

Seifert M. et al., Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v základní škole, Národní ústav pro vzdělávání, Praha 2019.

Šmelová E., Mateřská škola a její učitelé v podmínkách společenských změn: teorie a praxe II, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006.

Šojdrová M. et al., Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení, 2014. Dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Publikace/Rovny-pristup-ke-vzdelavani-v-CR-situace-a-dop/Rovny_pristup_ke_vzdelavani.pdf

Stárek L., Definition of Substitute Family Care and Issues of the School Environment, Journal of Education and Training Studies, 2020, 8, 9.

Stárek L., Klugerová J., Education of First Grade Pupils in Protection Topics in the Czech Republic – Central Europ, World Journal of Education, 2020, 10.

Svobodová R., Role učitele, limity role, míchání rolí, 2012. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/17781/ROLE-UCITELE-LIMITY-ROLE-MICHANI-ROLI.html/

Vlach J., Úspěšnost dětí z dětských domovů v sekundárním a terciárním vzdělávání – Porovnání pohledu klientů a jejich vychovatelů, Sociální pedagogika/Social Education, 2017, 5(2).

Vuorinen T., Sandberg A., Sheridan S., Williams P., Preschool teachers’ views on competence in the context of home and preschool collaboration, Early Child Development and Care, 2014, 184.

Zíková T. et al., Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele mateřské školy, Západočeská univerzita, Plzeň 2011.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.