Polityka językowa i tożsamość kulturowa mniejszości
PDF

Słowa kluczowe

language policy
minorities
cultural identity

Jak cytować

Boroń, A. (2021). Polityka językowa i tożsamość kulturowa mniejszości. Studia Edukacyjne, (60), 7–30. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.1

Abstrakt

The text aims to draw attention to the language policy involved in the processes of constructing the cultural identity of minorities. Discussion focuses on the two basic dichotomies of assimilationism-isolationism and empowerment-objectification and indicates selected aspects of language policy and educational practices in France, China and Israel.

https://doi.org/10.14746/se.2021.60.1
PDF

Bibliografia

Education Bi-Plurilingue, Intercompréhension et Compétences Interlinguistiques; http://ebp-ici.ecml.at. [dostęp: 20.12.2020].

Anderson B., The Specter of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World, Verso, London 1998.

Assmann A., O problemie tożsamości z perspektywy kulturoznawczej, [w:] Między historią a pamięcią.

Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Assmann A., Wprowadzenie do kulturoznawstwa: podstawowe terminy, problemy, pytania, przekł. A. Artwińska, K. Różańska, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015.

Banks J.A., Multicultural Education: Its Effects on Students’ Racial and Gender Role Attitudes, [w:] Handbook of Research on Multicultural Education, red. J.A. Banks, Ch.A. McGee Banks, Jossey-Bass, San Francisco 2001.

Bellér-Hann H., Script Changes in Xinjiang, [w:] Cultural Change and Continuity in Central Asia, red. S. Akiner, Kegan Paul, London 1991.

Bilingual Education in Xinjiang in the Post-2009 Period, China Report, 2016, 52, 4.

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Campbell L., The Sapir-Whorf hypothesis (1997); http://venus.va.com.au/suggestion/sapir.html [dostęp: 25.03.2005].

Comaroff J.L., Politics of Difference in an Age of Revolution, [w:] The Politics of Difference: Ethnic Premises in a World of Power, red. E.N. Wilmsen, P.A. McAllister, University of Chicago Press, Chicago 1996.

Comaroff J.L., Comaroff J., Ethnicity, Inc. Bibliovault OAI Repository, the University of Chicago Press, Chocago 2009. 10.7208/chicago/9780226114736 [dostęp: 30.01.2020].

Costa J., Lambert P., France and Language(s):Old Policies and New Challenges in Education. Towards a Renewed Framework? 2009, halshs-00439199.

Dillon M. (red.), Chinese Minorities at home and abroad, Routledge, London – New York 2017.

Dolińska K., Dwie odsłony wielokulturowości a problem społecznego doświadczania różnicy, [w:] Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, red. A. Śliz, M.S. Szczepański, IFIS PAN, Warszawa 2011.

Dołowy-Rybińska N., Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnych w Europie. Wymiar finansowy. Rekomendacje dla Polski, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji; https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3098/plik/oe-236_internet.pdf [dostęp: 05.12.2020].

Dwyer A.M., The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse, Policy Studies, 15, The East-West Center Washington, Washington 2005.

Encrevé P., La langue de la République, Pouvoirs, 2002, 100.

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, Strasburg, 5 listopada 1992 r. (DzU nr 137, poz. 1121, część I, art. 1).

Gaynor A.R., Beyond the melting pot finding a voice for Jewish identity in multicultural American schools, Journal of Jewish Communal Service, 2011, 86, 1-2.

Gladney Dru C., Dislocating China. Muslims, Minorities, and Other Subaltern Subjects, The University of Chicago Press, Chicago 2004; https://journals.openedition.org/chinaperspectives/556 [dostęp: 02.02.2021].

Gladney Dru C., Relational Identity and Ethnic Conflict Resolution in Inner Asia, [w:] Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development, vol. 1, red. M.I.D. Intriligator, A.I. Nikitin, M. Tehranian, Bingley 2005.

Górecki O., Ideologia wielokulturowości w geopolitycznej perspektywie konfliktu cywilizacji; http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/66150/33_Olgierd_Gorecki.pdf, PDF, [dostęp: 25.01.2019].

Grey A., A polity study of minority language management in China focusing on Zhuang, Current Issues in Language Planning, 2019, 20, 5.

Gupta S., Ramachandran V., Bilingual Education in Xinjiang in the Post-2009 Period, China Report, 2016, 52.

Hamut B., Joniak-Lüthi A., The Language Choices and Script Debates among the Uyghur in Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China, Linguistik online 70, 1/15, http://dx.doi.org/10.13092/lo.70.1745 [dostęp: 29.12.2020].

Héran F., Filhon A., Deprez C., La dynamique des langues en France au fil du XXe siècle, Population & Sociétés, 2002, 376.

Hobsbawm E.J., Kertzer D.J., Ethnicity and Nationalism in Europe Today, Anthropology Today, luty 1992, 8, 1; http://www.rationalites contemporaines.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Hobsbawm.pdf [dostęp: 30.01.2020].

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne [dostęp: 05.12.2020] – adres Aktualnego Serwisu Języków Mniejszościowych, Języka Regionalnego, Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Jankowska R., Tożsamość korsykańska a wartości republikańskie we Francji. [w:] Niedokończone tożsamości społeczne: szkice socjologiczne, red. G. Libor, J. Wódz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

Joniak-Lüthi A., The Han: China’s Diverse Majority, University of Washington Press, Washington 2015.

Klimczuk A., Hipoteza Sapira-Whorfa – przegląd argumentów zwolenników i przeciwników, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2013, 1(3).

Krasnowolski A., Języki mniejszości we Francji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019; https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/177/plik/ot-675.pdf [dostęp:08.01.2021].

Kwiatkowski R., Czy język określa świadomość, czy świadomość określa język? [w:] Translax. More than just translation; https://translax.eu/jezyk-okresla-swiadomosc-swiadomosc-okresla-jezyk/ [dostęp: 02.02.2021].

Kymlicka W., Multicultural citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights, Clarendon Press, Oxford 1996.

Kymlicka W., Patten A. (red.), Language rights and political theory, Oxford University Press, Oxford 2003.

Lamme Z., ילארשיה ךוניחב ומושייו םזילרולפה ןויער [The idea of pluralism and its implementation in Israeli education], [w:] יטסינרדומטסופה חישה ןדיעב ךוניח [Education in the era of postmodernist discourse], red. I. Gur-Zeev, Jerusalem 1996.

Lin J., Policies and practices of bilingual education for the minorities in China, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1997, 18, 3.

Linzhu Wang, The Identification of Minorities in China, Asian-Pacific Law & Policy Journal, 2015, 16, 2.

Mamzer H. (red.), Formy przemocy w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Mihułka K., Dylematy Współczesnej Glottodydaktyki: język – kultura, interlingwalizm – interkulturowość, Języki Obce w Szkole, marzec 2014; http://jows.pl/content/dylematy-wsp%C3%B3%C5%82czesnej-glottodydaktyki-j%C4%99zyk-%E2%80%93-kultura-interlingwalizm-%E2%80%93 interkulturowo%C5%9B%C4%87?page=2 [dostęp: 02.02.2021].

Minglang Zhou, Legislating Literacy for Linguistic and Ethnic Minorities in Contemporary China, Current Issues in Language Planning, 2005, 6, 2.

New World Encyclopedia; https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Zhonghua_minzu

Novak M., Przebudzenie etnicznej Ameryki [The rise of the unmeltable etnics], Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.

Ogrodzka-Mazur E., Między etnicznością a integracją. Strategie kulturalizacyjne przyjmowane przez społeczności szkół z polskim językiem nauczania, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2017, 36, 3.

Pach R., The linguistic minorities of France, Literator, 1986, 7, 10.4102/lit.v7i2.883.

Paleczny T., Socjologia tożsamości, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.

Reingold R., Zamir S., Multicultural education vs. implicit and explicit ethnocentric education: text analysis of a contemporary Israeli value education program, CEPS Journal, 2017, 7, 4, URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-152113

Safran W., Pluralism and Multiculturalism in France: Post-Jacobin Transformations, Political Science Quarterly, 2003; 118, 3, https://www.researchgate.net/profile/William_Safran/publication/233616780_Pluralism_and_Multiculturalism_in_France_Post-Jacobin_Transformations/links/5f272565299bf134049c6cbe/Pluralism-and-Multiculturalism-in-France-Post-Jacobin-Transformations.pdf [dostęp: 29.12.2020].

Safran W., Language and nation-building in Israel, Nations and Nationalism, 2005, 11, 1.

Shafrir A., Ethnic Minority Languages in Israel, 2011, https://www.researchgate.net/publication/344725416_Ethnic_Minority_Languages_In_Israel_2011 [dostęp: 29.01.2021].

Shohamy E., Language Policy. Hidden Agendas and New Approaches, Routledge, London – New York 2006.

Strona internetowa Centralnego Biura Statystycznego Izraela: https://www.cbs.gov.il/en/Pages/default.aspx [dostęp: 28.12.2020].

Szahaj A., Ideologia wielokulturowości – kontekst filozoficzny i polityczny, Er(r)go – Teoria – Literatura – Kultura, 2003, 6; https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2150 [dostęp: 30.01.2021].

Szczurek-Boruta A., Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Szkudlarek T., Melosik Z., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

Tylor Ch., Multiculturalism and „the Politics of Recognition”, [w:] Multiculturalism and „The Politics of Recognition”: An Essay with Commentary, red. A. Gutmann, Princeton University Press, New York 1992.

Taylor Ch., Appiah K.A., Habermas J., Rockerfeller S.C., Walzer M., Wolf S., The politics of recognition, [w:] Multiculturalism: Examining the politics of recognition, red. A. Gutmann, Princeton University Press, New York 1994.

Wang Lin Zhu, The Identification of Minorities in China, Asian-Pacific Law & Policy Journal, 2003, 16, 2.

Wang Y., Phillion J-A., Minority Language Policy and Practice in China: The Need for Multicultural Education, International Journal of Multicultural Education, 2009, 11, 1; https://ijme-journal.org/index.php/ijme/article/viewFile/138/312 [dostęp: 18.12.2020].

Wihtol de Wenden C., Multiculturalism in France, IJMS: International Journal on Multicultural Societies, 2003, 5, 1; www.unesco.org/shs/ijms/vol5/issue1/art5 [dostęp: 28.12.2020].

World Population Review, https://worldpopulationreview.com/countries/israel-population [dostęp: 28.12.2020].

Wu Guo, “CONTINUITY, ADAPTATION, AND CHALLENGE”: THE CHINESE COMMUNIST IDEOLOGY AND POLICY ON MINZU (1922-2013); https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/29378/1/17-Wu_359-379.pdf [dostęp: 29.12.2020].

Zhou M., Language policy and illiteracy in ethnic minority communities in China, Journal of Multilingual and Multicultural Development”, 2000, 21, 2.

Zhou M., Minority language policy in China: Equality in theory and inequality in practice, [w:] Language policy in the People’s Republic of China: Theory and practice since 1949, red. M. Zhou, H. Sun, Kluwer Academic Publishers, Boston 2004.

Zuo Xiulan, China’s policy towards minority languages in a globalizing age. Transnational Curriculum Inquiry, The Journal of the International Association for the Advancement of Curriculum Studies, 2007, 4, 1; https://nitinat.library.ubc.ca/ojs/index.php/tci [dostęp: 25.01.2019].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.