Przekaz ustny w rodzinie wiejskiej
PDF

Słowa kluczowe

oral communication
family
society
village

Jak cytować

Żebrok, P. (2021). Przekaz ustny w rodzinie wiejskiej. Studia Edukacyjne, (62), 305–316. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.20

Abstrakt

The study is intended to signal changes in the way of communication in a rural family, including the problem of shrinking or even disappearance of traditional oral communication. For centuries, this message has determined the transmission of broadly understood culture, including traditions and customs. At present, the spoken word, one of the typical features of peasant culture, is being forced out of family life for the sake of other forms of communication. The forum for exchanging thoughts, opinions or views has moved from the family table to the Internet, and the activity in conducting conversations is focused primarily on social media or various types of discussion forums.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.20
PDF

Bibliografia

Bagby P., Pojęcie kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1998.

Bartmiński J., Folklor-język-poetyka, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1990.

Bogocz I., Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej, [w:] Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną, red. I. Bukowska-Floreńska, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. I, Katowice 1997.

Borutka T., Zależność między słowną agresją i pozawerbalnymi gestami a fizyczną przemocą i wulgarnością zachowań, Sosnowieckie Studia Teologiczne, 2011, 10.

Dobrowolski K., Chłopska kultura tradycyjna. Próba teoretycznego zarysu na podstawie materiałów źródłowych XIX i XX w. z południowej Małopolski. Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. I, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976.

Gogacz M., Wspólnota i jej odmiany, Wieś i Państwo, 1992, 1.

Goody J., Mit, rytuał i oralność, przekł. O. Kaczmarek, Warszawa 2012.

Janke A., Wychowanie rodzinne – kluczowe pojęcie pedagogicznych rozważań nad rodziną, [w:] Wychowanie w kontekście teoretycznym, red. A. Tchorzewski, Bydgoszcz 1993.

Kadłubiec K.D., Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej, Czeski Cieszyn 1987.

Kopczyńska-Jaworska B., Paprocka W., Przekaz kultury w społeczności wiejskiej, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, red. M. Biernacka i inni, Wrocław 1981.

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego sporządzona w Paryżu 17 października 2003 r. (DzU 2011, nr 172, poz. 1018).

Kowalska M., Rola tradycji w wielopokoleniowych rodzinach wiejskich w Małopolsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, www.jard.edu.pl [dostęp: 20.03.2020].

Mencwel A. (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1998.

Neugebauer K., Potrzeby emocjonalne człowieka w pierwszej fazie życia, Chrześcijanin w Świecie, 1980, 95/96.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1997.

Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992.

Simonides D., Memorat i fabulat we współczesnej folklorystyce, [w:] Literatura popularna – folklor – język, red. W. Nawrocki, M. Waliński, Katowice 1981.

Simonides D., Folklor i folklorystyka Śląska na tle źródeł, [w:] Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej, red. P. Kowalski, Wrocław – Warszawa 1991.

Smolińska T., Rodzina o sobie. Folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej, Opole 1992.

Suchodolski B., Kim jest człowiek?, Warszawa 1980.

Utley F.L., Literatura ludowa – definicja operacyjna, Literatura Ludowa, 1974, 1.

Warszewski R., Świat podtrzymywany przez słowa, Przegląd Powszechny, 1990, 1/821.

Wojtyła K., Chrześcijanin a kultura, Znak, 1964, 10.

Żebrokowa B., Gospodarcze podłoże tożsamości kulturowej Śląska Cieszyńskiego, [w:] Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną, red. I. Bukowska-Floreńska, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. I, Katowice 1997.

Żebrok K., Przekaz ustny w rodzinie wiejskiej (na przykładzie wsi Zamarski), Cieszyn 1998 (maszynopis).

Żebrok P., Przeciążenia informacyjne i komunikacyjne w organizacjach na przykładzie instytucji oświatowych, [w:] Kapitał ludzki wobec wyzwań współczesności, red. A. Wziątek-Staśko, Dąbrowa Górnicza 2014.

Żebrok P., Rodzina w systemie społeczno-kulturowym Śląska Cieszyńskiego. Studium teoretyczno-badawcze, Kraków 2018.