Kompetencje do/dla przywództwa edukacyjnego
PDF

Słowa kluczowe

qualifications
competences
teacher
teaching
learning
guide
leader
satisfaction

Jak cytować

Ptak, M. M., & Śmiałek, M. J. (2021). Kompetencje do/dla przywództwa edukacyjnego. Studia Edukacyjne, (62), 215–230. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.13

Abstrakt

Professional qualifications are classified legally and are the same cross the professional spectrum. What factor determines teachers’ didactic, educational and professional aspirations and self-evaluation? Who/what determines that the teacher becomes an (anti)authority for his/her students, can instill their passion for learning or discourage them? When are a teacher’s education and qualifications of less importance than his/her competences? There are teachers for whom work is only an obligation, a duty towards the school, and education is the obligation of a student. They are teachers working with children only because it is their legal duty. But there are also teachers who teach students how to learn, instilling in them educational freedom. These are guide-teachers who reveal their students’ horizons, teaching them to choose a new knowledge that is supposed to give them satisfaction, emotional joy and practical benefits.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.13
PDF

Bibliografia

Arends R.I., Uczymy się nauczać, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

Buczak A. Kompetencje nauczyciela potrzebne do współpracy z rodzicami, [w:] Kompetencje nauczyciela. Stan, potrzeby i kierunki zmian, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2002.

Czerepaniak-Walczak M., Kompetencje nauczyciela w kontekście założeń pedagogiki emancypacyjnej, [w:] Z pogranicza idei praktyki edukacji nauczycielskiej, red. M. Dudzikowa, A.A. Kotusiewicz, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1994.

Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wydawnictwo Edytor, Toruń 1997.

Denek K., Kilka uwag o metodologicznych aspektach diagnozy i ewaluacji edukacyjnej, [w:] Pomiar edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne, red. K. Wenta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.

Edukacja w Europie: Różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010. Fragment podsumowania konferencji powołanej przez KE w związku z wdrażaniem dokumentu dot. Strategii lizbońskiej przyjętej przez UE w 2000 r. [w:] Edukacja i innowacje w edukacji nauczycieli, tom II, red. R. Sarnecki, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Kalisz 2007. Fijałkowska B., Wychowawca klasy, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008.

Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2002.

Gołębniak B.D., Zamiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Toruń – Poznań 1998.

Karłyk-Ćwik A., Kompetencje zawodowe wychowawców w pracy z agresywnymi nieletnimi: propozycje udoskonaleń w procesie kształcenia pedagogów, [w:] Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli, red. P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.

Kędzierska J., Szkoła i nauczyciel jako źródło problemów wychowawczych, [w:] Prace Naukowe Katedry UNESCO, red. J. Górniewicz, Wydawnictwo Naukowe UWM, Olsztyn 2008.

Kiedrowska M., Kompetencje społeczne nauczycieli, [w:] Nauczyciel, zawód, powołanie, pasja, red. S. Popek, A. Winiarz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Kiszczak M.T., Samokształcenie, a rozwój zawodowy nauczycieli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

Koć-Seniuch G., Od kwalifikacji do kompetencji nauczycielskich, [w:] Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym, red. G. Koć-Seniuch, A. Cichocki, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Wydawnictwo Pedagogium WSPR, Warszawa 2005.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, Studia Pedagogiczne, 1995.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Łaskawska J., Problem kompetencji nauczyciela w kontekście reformy oświaty, [w:] Kompetencje nauczyciela. Stan, potrzeby i kierunki zmian, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2002.

Malinowska J., Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole. Diagnoza – biograficzny wymiar ich u/formowania, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.

Męczkowska A., Kompetencja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom II, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Okoń W., Podstawy wykształcenia ogólnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.

Oleksyn T., Kompetencje nauczycieli akademickich wobec wyzwań współczesności, [w:] Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, red. K. Błaszczyk, M. Drzewowski, W.J. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Pasternak W., Sens ludzkiej egzystencji a teleologiczne kompetencje nauczyciela, [w:] Kształcenie i doskonalenie nauczycieli, red. B. Ratuś, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 1994.

Perzycka E., Kompetencje edukacyjne w kontekście awansu zawodowego nauczycieli, [w:] Kompetencje nauczyciela. Stan potrzeby i kierunki zmian, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, Oficyna

Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2002.

Sarnecki R., Kompetencje nauczyciela w diagnozowaniu i zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym, [w:] Edukacja i innowacje w edukacji nauczycieli, tom II, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Kalisz 2007.

Skrzypczak J., Tak zwane kompetencje kluczowe, ich charakter i potrzeba kształtowania w toku edukacji ustawicznej, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak, Polskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Radom 1999.

Słownik języka polskiego, tom I, red. M. Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.

Smak E., Nauczyciel wobec współczesnych przemian edukacyjnych, [w:] Edukacja i rozwój, red. A. Jopkiewicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 1955.

Stasiakiewicz M., Twórczość i interakcja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.

Strykowski W., Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, [w:] Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, red. W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Wydawnictwo eMPi², Poznań 2007.

Szempruch J., Działania innowacyjne nauczyciela warunkiem doskonalenia i rozwoju szkoły, [w:] Edukacja i innowacje nauczycieli w edukacji nauczycieli, tom I, red. J. Grzesiak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Kalisz 2007.