Mediacje rówieśnicze jako forma reakcji na konflikt w środowisku szkolnym
PDF

Słowa kluczowe

peer mediation
peer conflict
aim of peer mediation
social education

Jak cytować

Rajewska de Mezer, J. (2021). Mediacje rówieśnicze jako forma reakcji na konflikt w środowisku szkolnym. Studia Edukacyjne, (62), 103–120. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.6

Abstrakt

Conflict is inseparable from human everyday life. Inscribed in the functioning of an individual who enters various social interactions, its occurrence at some stage of life is inevitable. It is based on the divergent interests of the parties striving to achieve a specific goal. Many conflict situations, destructive in their effects and causing a sense of instability and frustration, appear in the school environment among young people. Peer mediation offers a constructive approach to peer conflict, resolving it through conversation, exchange of thoughts and views by parties representing different positions, in the presence of an impartial and neutral mediator, who is their adequately prepared and trained peer. Peer mediation offers a chance for active participation in the search for a mutually satisfactory solution, teaches responsibility for the decisions taken and creates a sense of agency, which is so important in adulthood.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.6
PDF

Bibliografia

Białyszewski H., Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa 1983.

Byra S., Konflikt interpersonalny – istota i funkcje, [w:] Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, red. A. Lewicka, Lublin 2008.

Cybulko A., Konflikt, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Cywińska M., Konflikty destruktywne – trudno rozwiązywalne w perspektywie „wychowania do wartości”, Studia Edukacyjne, 2019, 52.

Dahrendorf R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Kraków 2012. Gaś Z.B., Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993.

Gołaszewski T., Szkoła jako system społeczny, Warszawa 1977.

Gójska A., Mediacja w sprwach rodzinnych, Warszawa 2011.

Grudziak-Sobczyk E., Alkohol a polska młodzież, Warszawa 1992.

Grudziewska E., Lewicka-Zelent A., Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, Warszawa 2015.

Johnson D.W., Johnson R.T., Conflict Resolution and Peer Mediation Programs in Elementary and Secondary Schools: A Review of the Research, Review of Educational Research, 1996, 66, 4.

Kazdin A., Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania. Programy profilaktyczne i lecznicze, Nowiny Psychologiczne, 1996, 2.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa 1974.

Kozłowska K., Pozytywna funkcja konfliktu w przestrzeni edukacyjno-wychowawczej, [w:] Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, red. M. Plucińska, Poznań 2014.

Moore Ch.W., The Mediation Process, 3rd edition, San Francisco 2003.

Lalak D., Pilch T., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.

Olubiński A., Konflikty rodzice-dzieci: dramat czy szansa?, Toruń 2001.

Perkowska-Klejman A., Górka-Strzałkowska A., Szkoła jako instytucja, system społeczny i organizacja, 2016; https://www.researchgate.net/publication/315759731_Szkola_jako_instytucja_system_spoleczny_i_organizacja, [dostęp: 11.08.2021].

Rajewska de Mezer J., de Mezer J., The role of peer mediation in conflict resolution in the school environment – educational opportunities and barriers, Proceedings of IAC in Vienna 2019, Wiedeń 2019.

Rękas A., Mediacja w polskim prawie karnym, [w:] Mediacja w polskim prawie, Warszawa 2011.

Rękas A. (red.), Czy tylko sąd rozstrzygnie nasz spór? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010.

Sahin F.S., Serin N.B., Serin O., Effect of conflict resolution and peer mediation traning on empathy skills, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2011, 15.

Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2017.

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2015.

Śniegulska A., Stosunki wychowawcze jako przedmiot naukowych zainteresowań Floriana Znanieckiego, [w:] Wychowanie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości, red. M. Chodkowska, A. Mach, Rzeszów 2010.

Ustawa z 26 października 1982 r. O postępowaniu w sprawach nieletnich (DzU 2018 r., poz. 969 ze zm.).

Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. O nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (DzU 2021 r., poz. 945).

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DzU 2021 r., poz.1082 ze zm.).

Włodarczyk E., Od uwikłania w uzależnienie od alkoholu do ustawicznego zdrowienia, [w:] Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej, red. H. Karaszewska, E. Silecka-Marek, Poznań 2016.

Wojcieszczak A., Mediacja rówieśnicza jako metoda kształtowania postaw prospołecznych i przeciwdziałania agresji wśród dzieci i młodzieży, [w:] Bezpieczne miasto: w poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, red. J. Czapska, P. Mączyński, K. Struzińska, Kraków 2017.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.

Znaniecki F., Socjologia wychowania, tom II – Urabianie osoby wychowanka, Warszawa 1973. Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 1974.