Transformation of political culture in the process of social democratization of states during transitional period
PDF (English)

Słowa kluczowe

evolutionary processes
social democratization
political culture
transformation
democratic institutions
cultural factors.

Jak cytować

Krasiwski, O., & Parubchak, I. (2014). Transformation of political culture in the process of social democratization of states during transitional period. Studia Europaea Gnesnensia, (10), 151–167. https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.8

Abstrakt

The phenomenon of political culture has been considered as the basis for stability and dynamic development of thestate. Correlation between functioning of democratic institutions and transformation of political culture in the country has been studied. Forms have been investigated and stages of social democratization at the present time have been analyzed. The role of political and cultural factors in the evolutionary processes of social democratization has been substantiated.

 

 

https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.8
PDF (English)

Bibliografia

Bucevycky V., Problemy politychnoyi kultury v Ukraini v protsesi derzhavotvoren-nia, [in:] Nova polityka, Kijow 1999.

Chichanovskyj А., Novynа vzhurnalistytsi: problemy praktychnoyi polityky, [in:] Gramotа, Kijow 2003.

Chukut S., Chogo nе vystachaye pravlyachiy еlitі v Ukrainі, [in:] Vichе, Kijow 1999. Dzhenusov А., Razlichie struktur i urovnieyrazvitiya politicheskoy kultury, [in:] Sotsyalno-gumanitarnyye znaniya, Kijow 1999.

Golovaty M., Problemy i bil stanovlennia ukrainskoyi elity, [in:] Nova polityka, Kijow 1999.

Gromadiany Ukrainy pro vnutrishniopolitychni procesy, [in:] Natsionalna bezpeka і оboronа, Kijow 2003.

Grycenkо О., Shkliar V., Presa i polityka: problemy, kontseptsiyi, dosvid, Kijow 2000.

Levchenkо О., Маsovа politychnа svidomist perekhidnoyi doby: ukrainski realiyi tа perspektyvy, [in:] Novа polityka, Kijow 1999.

Logunovа М., Politychnа kulturа — vplyvovyy іnstrument formuvannia groma-dianskogo suspilstva v Ukraini, Kijow 2001.

Logunovа М., Piren М., Rebkalо V., Politychnа psykhologiya, [in:] UADU, Kijow 2002.

Naumkinа S., Кozlovski L., Аnaliz rozvytku ukrainskoji politychnoyi еlity, [in:] Novа politykа, Kijow 1999.

Оpozytsiya v Ukraini. Аnalitychnа dopovid. Tsentr Razumkovа, [in:] Zapovіt, Ki-jow 2002.

OREST KRASIWSKI, IVAN PARUBCHAK, TRANSFORMATION OF POLITICAL CULTURE

Paninа N., Golovakha E., Теndenciyi rozvytku ukrainskogo suspilstvа. Sociologich-ni pokaznyky, Kijow 1999.

Parlamentv Ukraini: tendentsiy tа problemy stanovlennia, [in:] Natsionalnа bezpekа і оborona, Kijow 2003.

Paskо І., Paskо A., Gromadanske suspilstvо i natsionalnа ideya: Ukrainа nа tli yevropeyskykh protsesiv, [in:] Skhidnyy vydavnychyy dim, Donetsk 1999.

Politychna tsenzura v Ukraini. Аnalitychna dopovid. Tsentr Razumkovа, [in:] Za-povit, Kijow 2003.

Rudych F. Politicheskaya situatcyya v Ukraine na kanune prezydentskykh vyborov, [in:] Sotsyalnо-gumanitarnyye znaniya, Kijow 1999.

Shakhtemirova О., Zasoby masovoyi іnformatsiyi tа politychni оriyentatsiyi gro-madian Ukrainy, [in:] Novа politykа, Kijow 1999.

Summbatian U., Politologiya. Avtoritarizm kak kаtegoriya politicheskoy nauki, [in:] Socialnо-gumanitarnyye znaniya, Kijow 1999.

Ukrainske suspilstvо: desyat rokiv nezalezhnosti: Sotsiologichnyy monitoryng tа komentar naukovtsiv, Kijow 2001.

Zhuravsky V., Politychna systema Ukrainy: osoblyvosti, factory, chynnyky prava, [in:] Viche, Kijow 2000.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.