Macocha idealna: aktywność Anny Luizy z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle francuskiej korespondencji dyplomatycznej (1764–1765)
PDF

Słowa kluczowe

Anna Luiza Radziwiłłowa nee Mycielska
Karol Stanislaw “Panie Kochanku” Radziwiłł French diplomacy
king Stanisław August
the Czartoryski family
18th century
Gdańsk
Danzig
Polish-Lithuanian Commonwealth

Jak cytować

Bajer, J., & Mariani, A. (2014). Macocha idealna: aktywność Anny Luizy z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle francuskiej korespondencji dyplomatycznej (1764–1765). Studia Europaea Gnesnensia, (10), 281–311. https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.13

Abstrakt

The paper offers an insight into the diplomatic activities of princess Anna Luiza Radziwiłłowa nee Mycielska, second wife and widow of the great general of Lithuania, Michał Kazimierz “Rybeńko” Radziwiłł, in the aftermath of the election of Stanisław August to the Polish throne. The main sources comprise diplomatic correspondence between France and Gdańsk, where the princess lived during the exile of her stepson, following his opposition to the new king. The paper aims at showing how Anna Luiza tried to gain political support from France as well as how her efforts were perceived by the French diplomacy. 

 

 

https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.13
PDF

Bibliografia

Źródła drukowane

Catalogus provinciae Masoviae Societatis Jesu ex Anno 1764 ad Annum 1765, Var-savia [1764].

Katenbring J., Opisanie dzienne pogrzebów JO X Anny z Micielskich Radziwiłłowy wojewodziny wileńskiej hetmanowy W. WXL y JO X Jmci Hieronima Radziwiłła podkomorzego W. WXL starosty sądowego województwa mińskiego rotmistrza kawaleryi narodowey kawalera orderów polskich św. Huberta obchodzonego w Nieświzu 1787 czerwca 20 dnia, Wilno 1787.

Kurier Polski 10, 1758.

Matuszewicz M., Pamiętniki Marcina Matuszewicza kasztelana brzeskiego-litews-kiego 1714–1765, 4 tomy, red. A. Pawiński, Warszawa 1876.

Radziwiłł K.S., Korespondencya księcia Karola Stanisława Radziwiłła wojewody wileńskiego „Panie Kochanku” (1744–1790) z archiwum w Werkach, red. C. Jankowski, Warszawa 1898.

Radziwiłł K.S., Korespondencya ks. Karola Stanisława Radziwiłła wojewody wileńskiego „Panie Kochanku” (1762–1790) ze zbiorów familijnych, red. K. Waliszewski, Kraków 1888.

Radziwiłł K.S., Listy księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku” (1751– –1790) z różnych archiwów, red. E. Łuniński, Warszawa 1906.

Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoriczeskogo Obszczestwa, 140, ed. K.A. Gu-bastov, Sankt Petersburg 1912.

Opracowania

Aleksandrowska E., Mycielski Stanisław (1743–1818), [w:] E. Rostworowski (red.), Polski Słownik Biogra'czny, 22, Wrocław–Warszawa i in. 1977, s. 346–347.

Bernatowicz T., „Akt bardzo rzadko praktykowany”. Uroczystość obłóczyn księżnej Teo'li z Leszczyńskich Wiśnowieckej we Lwowie, [w:] T. Bernatowicz (red.), Polska i Europa w dobie nowożytnej. Księga pamiątkowa dedykowana profeso-rowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, Warszawa 2009, s. 325–332.

Cieślak E., Francuska placówka konsularna w Gdańsku w XVIII wieku. Status prawny — zadania — działalność, Kraków 1999.

Czamańska I., Wiśniowieccy. Monogra'a rodu, Poznań 2007.

Czaplińska M., Mniszech Jerzy August (1715–1778), [w:] E. Rostworowski (red.), Polski Słownik Biogra'czny, 21, Wrocław–Warszawa i in. 1976, s. 470–474.

Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłł Michał Kazimierz zw. Rybeńko (1702––1762), [w:] E. Rostworowski (red.), Polski Słownik Biograficzny, 30, Wrocław– –Warszawa i in. 1987, s. 299–306.

Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłłowa z Mycielskich Anna Ludwika (1729– –1771), [w:] E. Rostworowski (red.), Polski Słownik Biograficzny, 30, Wrocław– Warszawa i in. 1987, s. 387–388.

Dygdała J., Z życia towarzyskiego polskich elit szlachecko-magnackich w Gdańsku w połowie 1757 roku (Przebendowscy, Adam Kazimierz Czartoryski i wielu in-nych), [w:] T. Kostkiewiczowa (red.), Przyjemności w kulturze epoki rozumu, Warszawa 2011, s. 207–219.

Judkowiak B., Franciszka Urszula Radziwiłłowa — w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie, Poznań 2013.

Karkucińska W., Anna Katarzyna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746): działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000.

Konopczyński W., Konfederacja barska, I, Warszawa 1991.

Michalski J., Radziwiłł Karol Stanisław zw. Panie Kochanku (1734–1790), [w:] E. Rostworowski (red.), Polski Słownik Biogra•czny, 30, Wrocław–Warszawa i in. 1987, s. 248–262.

Sajkowski A., Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników, Poznań 1981.

Sajkowski A., Z dziejów teatru nieświeskiego (1746–1762), Pamiętnik Teatralny 10, 3, 1961, s. 399–433.

Szczygielski W., Mycielski Józef (1733–1789), [w:] E. Rostworowski (red.), Polski Słownik Biograficzny, 22, Wrocław–Warszawa i in. 1977, s. 336–337.

Szczygielski W., Mycielski Maciej (1690–1747), [w:] E. Rostworowski (red.), Polski Słownik Biograficzny, 22, Wrocław–Warszawa i in. 1977, s. 341–342.

Zielińska Z., Polska w okowach ,,systemu północnego” 1763–1766, Kraków 2012.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.