Krajobraz. Próba ujęcia w perspektywie interdyscyplinarnej
PDF

Słowa kluczowe

Aesthetics
humanist geography
aesthetic landscape
cultural landscape
view
panoram
perspective
map
environment

Jak cytować

Frydryczak, B. (2011). Krajobraz. Próba ujęcia w perspektywie interdyscyplinarnej. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 207–223. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2850

Abstrakt

The main purpose of the article is to try and locate the meeting points, but also the substantial discrepancies developed in the course of history, the aesthetics which devises its own notion of landscape and the empirical sciences, humanist geography in particular, which resorts to a broader understanding, incorporating it into the notion of environment. By drawing upon the Renaissance idea of landscape, I point to three factors: landscape painting along with the perspective, theatre and the development of cartography, which significantly contributed to the evolution of an aesthetic notion of landscape. The environmental aesthetics may however play a conciliatory role between the traditional, aesthetic presentation and the standpoint of humanist geography, if one takes into account the assumptions of the latter in terms of shaping the renewed cultural notion of landscape.

PDF

Bibliografia

Adorno Th.W., Teoria estetyczna, przekł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 115.

Alpers S., The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago 1983.

Belting H., Antropologia krajobrazu. Szkice do nauki o obrazie, przekł. M. Bryl, Kraków 2007, s. 79.

Berger J., Sposoby widzenia, przekł. M. Bryl, Warszawa 2008, s. 16.

Berleant A., The Aesthetics of Environment, Philadelphia 1992, s. 82.

Burckhardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, przekł. M. Kreczkowska, Warszawa 1991, s. 180.

Cosgrove D.E., Social Formation and Symbolic Landscape, s. 13.

Gilpin W., Three Essays: On Picturesque Beauty, On Picturesque Travel and on Sketching Landscape, London 1794, s. 44.

Jackson J.B., Landscape as Theatre, [w:] idem, The Necessity for Ruins and Other Topics, Amherst 1980, s. 67.

Jay M., Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Th ought, Berkeley 1993, s. 54–55.

Jay M., Nowoczesne władze wzroku, przekł. M. Kwiek, [w:] E. Rewers (red.) Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, Poznań 1999, s. 85.

Macnaghten P., Urry J., Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, przekł. B. Baran, Warszawa 2005.

Ritter J., Krajobraz. O postawie estetycznej w nowoczesnym społeczeństwie, przekł. Cz. Piecuch, [w:] S. Czerniak i J. Rolewski (red.), Szkoła Rittera. Studia z fi lozofi i niemieckiej, 2, Toruń 1996, s. 54.

Schlögel K., W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przekł. I. Drozdowska, Ł. Musiał, Poznań 2009, s. 221.

Simmel G., Most i drzwi. Wybór esejów, przekł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 292.