Człowiek/zwierzę/roślina/maszyna — perspektywa posthumanistyczna
PDF

Słowa kluczowe

posthumanity
transhumanity
biotechnology

Jak cytować

Gajewska, G. (2011). Człowiek/zwierzę/roślina/maszyna — perspektywa posthumanistyczna. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 225–245. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2851

Abstrakt

The article deals with the cultural and contextual complexity of the ideas concern-ing posthumanity. The main problem is the formulation of a scope of the new subjec-tivity which is neither hierarchical, nor homogeneous
PDF

Bibliografia

Bakke M. Post-antropocentryczne ciała: symbionty, protezy, liminalne życia, Kultura Współczesna 1, 2009, s. 132–133.

Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2011, s. 171–174.

Bakke M., Nieantropocentryczna tożsamość, [w:] A. Gwóźdź i A. Nieracka-Ćwikiel (red.), Media, ciało, pamięć: o współczesnych tożsamościach kulturowych, Warszawa 2006, s. 46.

Barlow J.P., Deklaracja Niepodległości Cyberprzestrzeni, przeł. P. Majewski, Przegląd Filozoficzno-Literacki 1, 2009, s. 25.

Brach-Czaina J., Błony umysłu, Warszawa 2003, s. 120.

Braidotti R., Transpositions: On Nomadic Ethics, Cambridge 2006, s. 37).

Domańska E., Historie niekonwencjonalne: refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.

Domańska E., Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, Kultura Współczesna 3, 2008, s. 9.

Freud S., Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, przedm. K. Obuchowski, L. Korzeniowski, Warszawa 1995, s. 54–56.

Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2004.

Hassan I., Prometheus as Performer: Toward a Postmodern Culture?, [w:] M. Benamou, Ch. Caramello, Performance in Postmodern Culture, Madison 1977.

Hayles K., How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, Chicago – London 1999, s. 34.

Herder J.G., Rozprawa o pochodzeniu języka, przeł. B. Płaczkowska, [w:] idem, Wybór pism, wybór i oprac. T. Naumowicz, Wrocław – Warszawa 1988, s. 87.

http://www.transhumanism.org/index.php/WTA/languages/C50/.

Kola A.F., Nie-klasyczna komparatystyka, Teksty Drugie 1–2, 2008, s. 60.

Krajewski M., Przedmiot, który uczłowiecza…, Kultura Współczesna 3, 2008, s. 45.

Latour B., Polityka natury: nauki wkraczają do demokracji, przeł. A. Czarnacka, wstęp M. Gdula, Warszawa 2009.

Leśnodorski B., Humanistyka i humanizm. Nauka i postawa, [w:] B. Suchodolski, I. Wojnar (oprac.) Humanizm i edukacja humanistyczna: wybór tekstów, Warszawa 1988.

Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 26.

Macnaghten P., Urry J., Alternatywne przyrody: nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, przeł. B. Baran, Warszawa 2005, s. 9.

Majewski P., Między zwierzęciem a maszyną: utopia technologiczna Stanisława Lema, Wrocław 2007, s. 214.

Margulis L., Symbiotyczna planeta, przeł. M. Ryszkiewicz, Warszawa 2000.

Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, wybór i oprac. J. Zabłocki, Kraków 1965, s. 8.

Pascal B., Myśli, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa [1958], s. 63.

Pepperell R., Manifest posthumanistyczny, przeł. P. Majewski, Przegląd Filozofi czno-Literacki 1, 2009, s. 29.

Polityka z dodatkiem pseudo-arystotelesowej Ekonomii, przeł. L. Piotrowicz, wstęp K. Grzybowski, Warszawa 1964, s. 6–7.

Rewolucja u bram: pisma Lenina z roku 1917, wybór, wprowadz., posł. S. Žižek, przedm. S. Sierakowski, przeł. J. Kutyła, Kraków 2006.

Spanos W., The End of Education: Toward Posthumanism, Minneapolis 1993.

Szahaj A., Artykuły i szkice z fi lozofii kultury, poznania i polityki, Toruń 2004, s. 178.

Św. Augustyn, Wyznania, przeł. J. Czuj, Warszawa 1953, s. 319–320.

Weinstone A., Avatar Bodies: a Tantra for Posthumanism, Minneapolis 2004.

Wiener N., Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, przeł. J. Mieścicki, Warszawa 1971.

Zuss M., Genomics: Technics and Writing the ‘Posthuman’, Dialectical Anthropology 3, 2000, s. 255.