Natura–kultura a problem interdyscyplinarności badań
PDF

Słowa kluczowe

interdisciplinarity
methodology
integration of sciences
unity of science
reduc-tionism
anti-reductionism
classification of sciences

Jak cytować

Ciesielski, M. (2011). Natura–kultura a problem interdyscyplinarności badań. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 247–273. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2853

Abstrakt

In the article, I discuss the title opposition nature–culture in the perspective of is-sues presented by the interdisciplinarity of science. I attempt to elucidate the definition of interdisciplinarity utilising certain ways in which the notion of science is construed, and indicating three levels of potential integration of interdisciplinary research: on-tological, methodological and theoretical. Apart from that, the article addresses the standpoints of reductionism and anti-reductionism as well as the questions of classify-ing scientific disciplines. The final parts of the text outline the possibility of conduct-ing interdisciplinary studies in the light of the language of action theory, which may become a concept which integrates various domains of scientific knowledge.

 

PDF

Bibliografia

Ashby W.R., Wstęp do cybernetyki, Warszawa 1963, s. 16.

Barrow J.D., Teorie wszystkiego: w poszukiwaniu ostatecznego wyjaśnienia, Kraków 1995.

Chalmers A., Czym jest to, co zwiemy nauką?, Wrocław 1993.

Crowther J.G., The Social Relations of Science, London 1967, s. 1.

Engels F., Anty-Dühring, Warszawa 1949, s. 43.

Geblewicz E., Kotarbiński T., Kowalewski Z., Osińska W. (red.), Problemy epistemologii pragmatycznej, Wrocław 1972.

Hawking S., Krótka historia czasu, Poznań 1996, s. 212–227.

Heidegger M., Bycie i czas, Warszawa 1994, s. 74.

http://www.ciop.pl/40387.

Jedność i wielopoziomowość przyrody, [w:] W. Krajewski, W. Strawiński (red.), O uniwersalności i jedności nauki, Warszawa 1993.

Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992, s. 250–251.

Kartezjusz, Medytacje o pierwszej fi lozofii, I, Warszawa 1958, s. 15–16. Idem, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwanie prawdy w naukach, Warszawa 1981, s. 37.

Klawiter A., Problem metodologicznego statusu materializmu historycznego, Warszawa – Poznań 1978.

Kleszcz R., O racjonalności. Studium epistemologiczno-metodologiczne, Łódź 1998.

Kmita J., L. Nowak, Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki, Poznań 1968.

Kmita J., Nowak L., O racjonalizującym charakterze badań humanistycznych, Studia fi lozofi czne 5(60), 1969.

Kmita J., Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa 1971.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2000.

Krajewski W., Strawiński W. (red.), O uniwersalności i jedności nauki, Warszawa 1993, s. 13–20.

Martens E., Schnädelbach H. (red.), Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1995, s. 513–514, 556–560.

Nagel E., Struktura nauki, Warszawa 1970, s. 12.

Nowak L., Byt i myśl. U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej, I: Nicość i istnienie, Poznań 1998, s. 103 i n.

Nowak L., Człowiek i ludzie. Modele z Gombrowicza, Warszawa 2000.

Nowak L., O granicach paradygmatu racjonalistycznego, [w:] K. Zamiara (red.), Humanistyka jako autorefleksja kultury, Poznań 1993/1995.

Nowak L., O skrytej jedności nauk społecznych i przyrodniczych, Nauka 1, 1998.

Nowak L., U podstaw Marksowskiej metodologii nauk, Warszawa 1971, s. 84.

Nowak L., U podstaw teorii socjalizmu, 3: Dynamika władzy. O strukturze i konieczności zaniku socjalizmu, Poznań 1991.

Ostasz L., Homo methodicus. Między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi, Olsztyn 1999, s. 20.

Patryas W., Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej, Poznań 1979.

Popper K.R., Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa 1999, s. 364.

Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2002, s. 277.

Such J., M. Szcześniak, Filozofia nauki, Poznań 1997, s. 10.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa 2002, s. 18–19.

Weiss M., Etyka ewolucyjna. Metaetyczny kontekst etyki ewolucyjnej, Poznań 2010.

Wilson E.O., Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe, Poznań 2000.

Ziemski S., Uwagi o typologii nauk, [w:] E. Geblewicz, T. Kotarbiński, Z. Kowalewski, W. Osińska (red.), Problemy epistemologii pragmatycznej, s. 149–150.