Wykrzywiony obraz, czyli współczesne rozumienie stosunku Kościoła w starożytności do świątyń pogańskich
PDF

Jak cytować

Spychała, D. (2011). Wykrzywiony obraz, czyli współczesne rozumienie stosunku Kościoła w starożytności do świątyń pogańskich. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 345–357. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2862

Abstrakt

REC. KSIĄŻKI Monika Ożóg, Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 220 s

PDF

Bibliografia

Augustyn z Hippony, O życiu szczęśliwym, Źródła Myśli Filozoficznej, Kraków 2006.

Augustyn z Hippony, Przeciw Akademikom, ŹMT, Kraków 2007.

Banaszak M., Historia Kościoła Katolickiego 1, Starożytność, Warszawa 1986.

Baron A., Pietras H. (oprac.), Źródła Myśli Teologicznej (dalej ŹMT) Synody i kolekcje praw, 2, Konstytucje apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii, Kraków 2010.

Bihlmeyer K., Tüchle H., Historia Kościoła, 1, Starożytność chrześcijańska, Warszawa 1971.

Bowersock G.W., Hellenism in Late Antiquity, Cambridge 1990.

Carroll W.H., Historia Chrześcijaństwa, 2, Budowanie chrześcijaństwa, Bielany Wrocławskie 2010.

Chadwick H., Historia rozłamu Kościoła wschodniego i zachodniego. Od czasów apostolskich do soboru florenckiego, Kraków 2009.

Daniélou J., H.-I. Marrou, Historia Kościoła, 1. Od początków do roku 600, Warszawa 1984.

Dębiński A., Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych, Lublin 1990.

Dowley T. (red.), Historia chrześcijaństwa, Warszawa 2002.

Dyrcz R., Wokół zburzenia przez Konstantyna Wielkiego Asklepiejonu w Ajgaj w Cylicji w 331 r. po Ch., Nowy Filomata 3/1999, s. 195–209.

Dzielska M., Kilka uwag na temat żywotności idei pogańskich w IV i pierwszej połowie V w., [w:] E. Konik (red.), 1500-lecie upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, Wrocław 1979, s. 155–160.

Dziewulski W., Zwycięstwo chrześcijaństwa w świecie starożytnym, Wrocław 1969.

Fowden G., Empire to Commonwealth. Consequences of Monotheism in late antiquity, Princeton 1998.

Fox R.L., Pagans and Christians in the Mediterranean World from the Second Century AD to the Conversion of Constantine, New York 1987.

Gajewski W., Charyzmat urząd hierarchia, Kraków 2010.

Gąssowska B., Maternus Cynegius, praefectus praetorio orientis and the destruction of the Allat Temple in Palmyra, Archeologia 33/ 1982, s. 107–123.

Górka B., Biblia i cywilizacja Boga, Kraków 2004; idem, Hermeneutyka inicjacji wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2007; idem, Jezus i Samarytanka (J. 4,1–42). Historia i inicjacja, Kraków 2008.

Hieronim ze Strydonu, Listy, 1 (1–50), tekst polski i łaciński, ŹMT 54, Kraków 2010.

Hieronim ze Strydonu, Listy, 2 (51–79), tekst polski i łaciński, ŹMT 55, Kraków 2010.

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008.

Krawczuk A., Ostatnia olimpiada, Wrocław – Warszawa – Kraków 1976; idem, Upadek Rzymu. Księga wojen, Wrocław – Warszawa – Kraków 1978; idem, Rzym, Kościół, cesarze. Trylogia, Konstantyn Wielki, Ród Konstantyna, Julian Apostata, Warszawa 2000.

Kumor B., Historia Kościoła, 1, Starożytność chrześcijańska, Lublin 2001.

Łucarz S., Grób czy świątynia? Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego, Kraków 2007.

Majewski K., Bezobrazowość oraz burzenie świątyń, posągów bogów i pomników władców w świecie grecko-rzymskim, Archeologia 16/1965, s. 63–81; idem, Sprawozdania z posiedzeń naukowych Zakładu Archeologii Antycznej IHKM PAN. Posągi i obrazy w świecie grecko-rzymskim, Archeologia 15/1964, s. 292–297.

Małunowiczówna L., De ara Victoriae in Curia Romana, Wilno 1937.

Małunowiczówna L., Stosunek wczesnego chrześcijaństwa do kultury i fi lozofii antycznej, AK 71 /1979, s. 3–15; eadem, Stosunek wczesnego chrześcijaństwa do kultury antycznej, RTK 21 /1974, s. 213–223.

Milewski I., The Transformation of Pagan Temples in Late Antiquity (on Example of the Eastern Roman Provinces), Eos 89/2002, s. 71–89; idem, Powtórne wykorzystanie świątyń pogańskich w późnej starożytności (na przykładzie prowincji wschodnich), VoxP. 38–39/ 2000, s. 561–575.

Morrisson C. (red.), Świat Bizancjum, 1, Cesarstwo wschodniorzymskie 330–641, Kraków 2007.

Musiał D., Antyczne korzenie chrześcijaństwa, Warszawa 2001.

Olszaniec Sz., Julian Apostata, Kraków 1999.

Ożóg M., Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw, Kraków 2009.

Prawo kanoniczne świętych Apostołów. Kary świętych Apostołów dla upadłych. Euchologion Serapiona, A. Baron, H. Pietras (oprac.), ŹMT 42, Kraków 2007.

Przyszychowska M., Nauka o łasce w dziełach świętego Grzegorza z Nyssy, Kraków 2010.

Schatz K., Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001; idem, Prymat papieski od początków do współczesności, Kraków 2004.

Strękowski S., Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej i antropologii w Homiliach do Pieśni nad Pieśniami, Kraków 2006.

Synody i kolekcje praw, 3, Kanony Ojców Greckich (tekst grecki i polski) Atanazego i Hipolita (tekst arabski i polski), A. Baron, H. Pietras (oprac.), ŹMT 49, Kraków 2009

Synody i kolekcje praw, 4, Dokumenty synodów od 381 do 431 roku, A. Baron, H. Pietras (oprac.), ŹMT 52, Kraków 2010.

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

Zieliński T., Chrześcijaństwo antyczne, Toruń 1999; idem, Religia Rzeczpospolitej Rzymskiej, Toruń 2001.

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2005, s. 362, 364, 544.