Tożsamość narodowa mieszkańców Wielkiego Księstwa Poznańskiego
PDF

Słowa kluczowe

invader
national identity
the Bazar
Raczyński Library
Kórnik Library
Society of Friends of Sciences

Jak cytować

Kanafocka, P. (2010). Tożsamość narodowa mieszkańców Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 327–346. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2884

Abstrakt

The article undertakes the issue of struggle for national identity on the territories of the Prussian partition. In the Grand Duchy of Poznań, intelligentsia was the main-stay of patriotism, who chose to engage in organic work, especially after the January Uprising. The author presents the endeavours of the Greater Poland landowners and clergy, which aimed at preserving Polish national identity
PDF

Bibliografia

Chamot M., Entuzjazm i zwątpienie: obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864–1914, Toruń 2003, s. 157–158.

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815– –1945, Warszawa 2002, s. 26–28.

Grześ A., Wzrost nastrojów nacjonalistycznych i zaostrzenie polityki dyskryminacyjnej wobec Polaków w latach 1864–1894, w:] L. Trzeciakowski (red.), Niemcy w Poznańskiem, s. 213.

Jedlicki A., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 2002, s. 61–62, 70.

Karwat A., Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887–1919, Poznań 2002, s. 51.

Kwilecki A., Poznań i Wielkopolska ośrodkami polskości na ziemiach zaboru pruskiego, [w:] A. Kwilecki (red.), Polska myśl zachodnia w Poznaniu i Wielkopolsce. Jej rozwój i realizacja w wiekach XIX i XX, Poznań–Warszawa 1980, s. 34–35.

Kwilecki A., Radziwiłłowie herbu (Trzy) Trąby, [w:] A. Kwilecki (red.), Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, Poznań 2004, s. 389.

Paprocki A, Jakóbczyk W., Stosunki polityczne w latach 1815–1850, [w:] W. Jakóbczyk (red.), Dzieje Wielkopolski 2, Lata 1793–1918, Poznań 1973, s. 146–148.

Paprocki F., Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella 1830–1841, Poznań 1994, s. 56–60.

Piotrowski A., Gimnazjum św. Marii Magdaleny (Königliches Mariem Gymnasium zu Posen) 1815–1918, [w:] G. Łukomski (red.), Szkoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1302–2002, Poznań 2002, s. 62–63;

Pomian A., Europa i jej narody, Warszawa 1992, s. 167–169.

Poufne poglądy pruskie na politykę wobec Wielkiego Księstwa Poznańskiego [w:] W. Jakóbczyk (oprac.), Wielkopolska 1815–1850. Wybór źródeł, Wrocław 1952 r., s. 88.

Spaleniak W., Encyklopedyczny zarys dziejów prasy wielkopolskiej (1794–1939), [w:] M. Kosman (red.), Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX–XX w. 3, Poznań 1997, s. 14–22.

Szacki J., Maurycy Mochnacki, [w:] A. Walicki (red.), Polska myśl filozoficzna i społeczna 1, 1831–1863, Warszawa 1973, s. 23.

Trzeciakowski L., Społeczeństwo polskie w oczach Otto von Bismarcka, [w:] Kwartalnik Historyczny 100, 4, 1993, s. 167, 173–174.

Zajewski W., (red.), Powstanie listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, Warszawa 1980, s. 272–273.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.