Ewolucja konstrukcji lokalnych „centrum-prowincja”. Transformacja magnackich minipaństw na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1793–1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich herbu Pilawa)
PDF

Słowa kluczowe

Regional History
Ukraine
magnates
partitions
Potockis
latifundia
“centre-prov-ince”

Jak cytować

Kriwoszeja, I. (2010). Ewolucja konstrukcji lokalnych „centrum-prowincja”. Transformacja magnackich minipaństw na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1793–1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich herbu Pilawa). Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 347–356. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2885

Abstrakt

The article discusses the place of magnate estates in the structure of the Republic. It is his aim to demonstrate the changes in the structure and character of the estates after the second and third partitions. The analysis of territorial and qualitative transforma-tions of the estates is carried out on the example of latifundia of the Potocki family.

PDF

Bibliografia

liet bor’by polskogo naroda za swobodu. Po B. Limanowskomu, L. Kulczickomu i drugim, J. Podwinskij (red.), Moskwa 1907, s. 6.

Beauvois A., Szlachtycz, kripak i rewizor. Polska szlachta miż caryzmom ta ukrajinśkymy masamy, Kyjiw 1996, s. 322–323.

Chraban H.J., Spałach hniwu narodnoho: Antyfeodalne narodno-wyzwolne powstannia na Prawobereżnij Ukrajini u 1768–1769 rr., Kyjiw 1990, s. 176.

Chrząszczewski A., Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna, Wrocław 1976. ołnoje sobranije zakonow Rossijskoj Impierii, naczinaja s 1649 goda, nr 13808, 17108, 17264, 17418.

Istoriczieskoje obozrienije gorodow Kijewskoj gubiernii s ich okriestnostiami, g. Umań, w: Kijewskije gubiernskije wiedomosti 26, 1846, s. 239–240; K.I. T–ij, Kratkij oczierk istorii goroda Umani, [w:] Kijewskaja starina 4, 1882, s. 391–391.

Kriwoszeja I., Diemagnatarizacya latyfundij na Prawobierieżnoj Ukrainie (pierwaja triet’ XIX w.): Umanskije imienija Potockich, [w:] Socyalnaja tranformacya i mieżetniczeskije otnoszenija na Prawobierieżnoj Ukrainie: 19-naczało 20 ww., Sbornik statiej, Sapporo–Moskwa 2005, s. 8–29.

Kriwoszeja I., Try neschożych pahony odnoho rodowoho derewa: neprosta dola Aleksandra, Mieczysława i Bolesława Potockich herba „Pilawa” (Tulczynśka linija), [w:] Probłemy istoriji Ukrajiny XIX–poczatku XX st., Kyjiw 2007, s. 301–308.

Łojek J., Dzieje zdrajcy, Katowice 1988; idem, Potomkowie Szczęsnego: Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna, Lublin 1988.

Mały król Rusi i jego stolica Krystynopol. Z pamiętnika klasztornego 1766–1787 i innych źródeł zebrał i zestawił J. Czarnecki, Kraków 1939.

Serczyk W., Włość Humańska w drugiej połowie XVIII wieku (z problematyki społecznej i gospodarczej), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace Historyczne 5, 1961, s. 75–100.

Umanskaja rieznia (Zapiski Wieroniki Kriebs), Perewod s pred. I.M. Riewa, Kijew 1879.

Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej XIV, Poznań 1893; J. Dunin-Borkowski, Almanach błękitny: Genealogia żyjących rodów polskich, Lwów–Warszawa 1908.