Od współpracy miast do współpracy akademickiej – przykład Państwowego Uniwersytetu im. Pawła Tyczyny w Humaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Kultury Europejskiej UAM)

Main Article Content

Katarzyna Jędraszczyk
Igor Krywoszeja

Abstrakt

The article describes various aspects of academic cooperation between two universities: the Pav- lo Tychyna Uman State Pedagogical University (Ukraine) and the Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland), especially the AMU Institute of European Culture in Gniezno (formerly the Euro- pean College, Adam Mickiewicz University). The description of the scientific, cultural and teaching activities of both centers suggests a model of cooperation built on the basis of regular grassroots activity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jędraszczyk, K., & Krywoszeja, I. (2021). Od współpracy miast do współpracy akademickiej – przykład Państwowego Uniwersytetu im. Pawła Tyczyny w Humaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Kultury Europejskiej UAM). Studia Europaea Gnesnensia, (23), 33-46. https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.2
Dział
Idee

Referencje

 1. Akty prawne, dokumenty
 2. Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Mi- nisterstwem Oświaty i Nauki Ukrainy, sporządzone w Górowie Iławeckim dnia 2 lipca 2001 r. M.P. 2002, nr 6, poz. 127.
 3. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Kijowie dnia 20 maja 1997 r., Dz.U. 2000, nr 3, poz. 29.
 4. Ugoda pro stvorennâ kul’turno-osvìtn’ogo centru z oseredkom v Umans’komu deržavnomu pedago- gìčnomu unìversitetì ìmenì Pavla Tičini.
 5. Ugoda pro stvorennâ Pol’s’kogokul’turno-osvìtn’ogo centru z oseredkom v Umans’komu deržavno- mu pedagogìčnomu unìversitetì ìmenì Pavla Tičini. V ramkah ugodi mìž Umans’kim deržav- nim pedagogìčnim unìversitetom ìmenì Pavla Tičini ì Unìversitetom ìmenì Adama Mìckeviča v m. Poznan’ pìdpisanoï 3.10.2005 roku v m. Umanì 21.11.2007.
 6. Publikacje
 7. Brìt N., Zabolotna O., 2011 traven’, Mìžkul’turnìporìvnânnâ pìd čas lìtn’oï praktiki? Tak! Âkŝo vi učasnik mìžnarodnih program, Pedagogìčnì vìstì.
 8. Džagunova O.Ì. 2017, Spìvrobìtnictvo Umans’kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì Pavla Tičini z naukovo-osvìtnìmi ustanovami Respublìki Pol’ŝa: ìstoričnij naris, [w:] Historia III. Polsko-ukraińskie spotkania z Klio, Częstochowa.
 9. Explicit and Implicit Meanings of Cultural Communication/Âvnye i skrytye smysly kulʹturnoj kom- munikacii, editor Katarzyna Jędraszczyk, Wydawnictwo Naukowe Contact/ABC, Gniezno 2015. Jędraszczyk K. 2010, Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie. Polska w polityce niepodległej Ukrainy, Poznań.
 10. Jędraszczyk K. 2010b, Ukraïns’ko-pol’s’ka superečka navkolo vìdbudovikladoviŝa Orlât u L’vovì, [w:] Ukraïrsko-pol’s’kijna naukovij dìalog v Umanì, 2: Formuvannâ sučasnogo arhìtekturnogo sere- doviŝa ìstoričnih mìst – na osnovì reabìlìtacìï ìstoriko-mìstobudìvnoï spadŝini, Uman’-Gnezno- Lan’cut-Poznan’ 2010, s. 61-68.
 11. Jędraszczyk K. 2018, Vìd strategìčnogo partnerstva do pragmatizmu: pol’s’ko-ukraïns’kì stosunki u 2005-2017 rr., Uman’ska starovina 5, s. 45-55.
 12. Jędraszczyk K., Krasiwski O., Bezludny O. et al. 2016, Społeczeństwo i kultura Ukrainy. Ćwierćwiecze przemian 1991-2016, Gniezno.
 13. Kirej R. 2016, Reforma. Akademìčna mobìl’nìst’priskorûê ìntegracìû [online]. Urâdovij kur`êr, 8 červnâ [dostęp: 2011-03-22]. Dostępny w Internecie: .
 14. Krivošeâ Ì. 2011, Mìždisciplìnarnì ìndivìdual’nì gumanìtarnì studìï (MÌGUS) v Umans’komu deržav- nomu unìversitetì ìmenì Pavla Tičini, [w:] Rozvitok osvìtnìh sistem u global’nomu vimìrì: ten- dencìïì prognozi: Materìalimìžnarodnoï naukovoï konferencji (26-27 travnâ 2011), PP Žovtij, Častina I, Uman’.
 15. Krivošeâ Ì. 2012, Partnerstvo Gnêzno – Uman’: 10 klûčìv uspìhu, [w:] K. Jędraszczyk, O. Krasiwski,
 16. W. Sobczak (red.), Ukraina – Polska – Unia Europejska: polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy, Poznań.
 17. Krivošeâ Ì., Zabolotna O. 2010, Ruh mìst-pobratimìv v kontekstì pol’s’ko-ukraïns’kogo spìvrobìtnic- tva: partnerstvo Umanì z Lan’cutom ì Gnêznom, Naukovì zapiski [Nacìonal’nogo unìversitetu „Ostroz’ka akademìâ”], Serìâ: Polìtičnì nauki, 4.
 18. Krivošeâ Ì., Zabolotna O. 2011, P`ât’ rokìv partnerstva Uman’ (Ukraïna) – Gnêzno (Pol’ŝa): spìl’na êvropejs’ka perspektiva, Naukovì zapiski Vìnnic’kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu Ìmenì Mihajla Kocûbins’kogo 19, Serìâ: Ìstorìâ: Zbìrnik naukovih prac’, za zag. red. prof. P.S. Grigorčuka, Vìnnicâ.
 19. Krivošeâ Ì., Zabolotna O. 2012, Spìvpracâ z Pol’ŝeû âk šlâh ìntegracìï v Êvropejs’kij Soûz: Umans’kij deržavnij pedagogìčnij unìversitet nanivì pol’s’ko-ukraïns’koï spìvpracì (2005-2009 rr.), [w:] Polska-Ukraina. Dziedzictwo i współczesność, Słupsk.
 20. Krivošeâ I., Zabolotna O.A. 2013, Sìm rokìv partnerstva: Umans’kij deržavnij pedagogìčnij unìver- sitet ì Unìversitet ìmenì Adama Mìckeviča v Poznanì, [w:] J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Cum reverentia, gratia, amnicitia… Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bog- danowi Walczakowi, Poznań.
 21. Krywoszeja I., Zabolotna O. 2009, Działalność Humańskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Pedago- gicznego im. Pawła Tyczyny na polu polsko-ukraińskiej współpracy naukowo-edukacyjnej, [w:] Postscriptum polonistyczne, Katowice, s. 267-270.
 22. Miżnarodni zwjazky [online]. Umans’kijderžavnij pedagogìčnij unìversitet ìmenì Pavla Tičini [do- stęp: 2021-03-22]. Dostępny w Internecie: <https://uman-rada.gov.ua/index.php/nashe-misto/mizhnarodni-zviazky>.
 23. Muzičenko Û. 2009, Organìzacìjnì zasadi funkcìonuvannâ program akademìčnoï mobìl’nostì v ukraïns’kih na prikladì Umans’kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì Pavla Tičini, Porìvnâl’no pedagogìčnì studìï 2.
 24. Nasz Uniwersytet Zbahaczuje Istoryczni Archiwy Pol’szczi 2013 [online]. Umans’kijderžavnij peda- gogìčnij unìversitet ìmenì Pavla Tičini [dostęp: 2021-03-22]. Dostępny w Internecie: <https://udpu.edu.ua/news/nash-universytet-zbahachuye-istorychni-arkhivy-polshchi>.
 25. Pilipenko Ê. 2009, Pol’s’ko-ukraïns’kij molodìžnij obmìn, Umans’ka zorâ, 2 travnâ. Pilipenko Ê. 2009, Uman’ – Gnêzno: proektispìvpracì, Umans’ka zorâ, 7 listopada.
 26. Pol’s’kij kul’turno-osvìtnìj centr [online]. Umans’kijderžavnij pedagogìčnij unìversitet ìmenì Pavla Tičini [dostęp: 2021-03-22]. Dostępny w Internecie: <http://pkoc.udpu.org.ua/>.
 27. Poznaj nasz Instytut [online]. UAM [dostęp: 2021-03-22]. Dostępny w Internecie: <http://ike.amu.edu.pl/poznaj-nasz-instytut/>.
 28. Stažuvannâ u Pol’ŝì za programoû ERASMUS Plus [online]. Umans’kijderžavnij pedagogìčnij unìversitet ìmenì Pavla Tičini [dostęp: 2021-03-22]. Dostępny w Internecie: <http://pkoc.udpu.org.ua/?p=1668>.
 29. Tocenko Ž. 2012, Spìvpracâ v galuzì kul’turi âkskladova ukraïns’ko-pol’s’kih gumanìtarnih vìdnosin, avtoref. dis. kand. ìst. nauk: 26.00.01, Kiïv. nac. un-t kul’turi ì mistec.
 30. Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współ- pracy, red. K. Jędraszczyk, O. Krasiwski, W. Sobczak, Poznań-Gniezno 2012.
 31. Zvìt z mìžnarodnoï dìâl’nostì Umans’kogoderžavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì Pavla Tiči- ni, opr. O.A. Zabolotna, Uman’ 2007.