O PORÓWNANIACH W JĘZYKU JÓZEFA KORZENIOWSKIEGO (NA PRZYKŁADZIE PORÓWNAŃ Z ŁĄCZNIKIEM JAK W POWIEŚCI „SPEKULANT”)
PDF

Słowa kluczowe

styles
writers'idiolect
comparison

Jak cytować

Żurawska-Chaszczewska , J. . (2018). O PORÓWNANIACH W JĘZYKU JÓZEFA KORZENIOWSKIEGO (NA PRZYKŁADZIE PORÓWNAŃ Z ŁĄCZNIKIEM JAK W POWIEŚCI „SPEKULANT”). Studia Europaea Gnesnensia, (17), 25–44. https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.2

Abstrakt

The article is a contribution to the series of studies which investigate the idiostyle of Józef Korzeniowski, including the analysis of similes in 14 works by the writer. The author examines comparative constructions with conjunctions as/like in Korzeniowski’s first novel and distinguishes grading and non-grading comparative statements, as well as textual and associative ones; comparandum and comparatum are also discussed.

https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.2
PDF

Bibliografia

Bachórz J. 1979, Realizm bez „chmurnej jazdy”. Studia o powieści Józefa Korzeniowskiego, Warszawa.

Bartmiński J. 2009, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin.

Czachorowska M. 2012, Porównania z komponentem florystycznym w twórczości Bolesława Prusa, [w:] Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 11, Szczecin, s. 47-54.

Fros H., Sowa F. 1982, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków.

Grzeszczuk B. LXI, Z historii konstrukcji porównawczych z jako, jakoż itp., Język Polski 1981, z. 1-2, s. 49-53.

Grzędzielska M. 1971, Małe i wielkie metafory, Pamiętnik Literacki, 62, 4, s. 94-111.

Kawyn S. 1978, Józef Korzeniowski. Studia i szkice, Łódź.

Kopaliński W. 1987, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa.

Kopaliński W. 1990, Słownik symboli, Warszawa.

Korzeniowski J. 1871, Spekulant, [w:] Dzieła Józefa Korzeniowskiego, wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kłosów”, Warszawa, 1, s. 1-148.

Korzeniowski J. 1954, Spekulant, [w:] Dzieła wybrane, Kraków, s. 1-207, 407-418.

Kowalski P. 1998, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd znaczenie, Warszawa-Wrocław.

Kozaryn D. 2009, Porównanie w języku Mikołaja Reja (na przykładzie porównań z łącznikiem by w Wizerunku własnym człowieka poczciwego), [w:] T. Korpysz, A. Kozłowska (red.), Język pisarzy jako problem lingwistyki, Warszawa, s. 135-147.

Kurkowska H., Skorupka S. 1959, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny1984, 1, Warszawa.

Mikołajczak B. 1976, Porównania w Faraonie Bolesława Prusa, Studia Polonistyczne III, Poznań, s. 105-114.

Mikołajczak S. 2001, Porównania w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza VIII (XXVIII), Poznań, s. 87-112.

Mikołajczakowa B., Mikołajczak S. 1996, Porównania w „Quo vadis” Henryka Sienkewicza - nierocznicowe uwagi w stulecie wydania, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza III, Poznań, s. 67-90.

Nowakowska A. 2005, Świat roślin w polskiej frazeologii, Wrocław.

Siekierska K. 1981, Porównania w „Wojnie chocimskiej” Wacława Potockiego i w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska, Polonica, 7, s. 233-254.

Słownik języka polskiego 1861, wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranda, I–II, Wilno.

Słownik literatury polskiej XIX wieku 2009, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław.

Słownik terminów literackich 1988, red. J. Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Ścibek J. 2013, O porównaniach z komponentem odsyłającym do antyku grecko-rzymskiego w Beniowskim Juliusza Słowackiego, [w:] U. Sokólska (red.), Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, Białystok, s. 99-121.

Walczak B., Powieść XIX i XX wieku – obraz języka doby nowopolskiej, Polonistyka 9, 1989, s. 664 – 673.

Walczak B. 2014, Tekst artystyczny jako podstawa źródłowo – materiałowa na gruncie historycznych subdyscyplin językoznawczych, [w:] E. Skorupska-Raczyńska, M. Maczel, J. Żurawska-Chaszczewska (red.), Tekst artystyczny w badaniach lingiwstycznych, Gorzów Wielkopolski, s. 219-232.

Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna, Kraków 1929-1938, 1-25.

Wierzbicka A. Porównanie – gradacja – metafora, Pamiętnik Literacki, LXII, z. 4, s. 127–147.

Witkowska A. 1986, Literatura romantyzmu, Warszawa.

Zarębina M. 1991, Porównania w „Anielce” i „Placówce” Bolesława Prusa, Polonica, XV, s. 131-144.

Żurawska-Chaszczewska J. 2015, Językowa kreacja kobiecego ciała w powieściach Spekulant i Kollokacja Józefa Korzeniowskiego, [w:] Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze, Szczecin, s. 381-393.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.