KULTURA A GLOBALIZACJA: PROBLEMY ZASADNICZE
PDF

Słowa kluczowe

Globalization,
culture
glocalisation
Westernization
acculturation
ethnic status
deterritorialization
homogenization

Jak cytować

Krasiwski, O. (2018). KULTURA A GLOBALIZACJA: PROBLEMY ZASADNICZE. Studia Europaea Gnesnensia, (17), 251–266. https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.14

Abstrakt

The article analyzes the influence of globalization on the cultural processes of society, exploring the significance of global culture for self-identification and selfdetermination, as well as its impact on local national culture. The author investigation the reasons behind glocalisation, also showing the consequences of the spread of mass culture, the transition of the western way of life, values and ideals of the consumption society.

 

https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.14
PDF

Bibliografia

Castells M. 2009, The Rise of the Network Society: The information Age: Economy, Society, and Culture, II, Cambridge, MA-Oxford 2009.

Fukujama F. 2006, Silnoje hosudarstwo: Uprawlenije i mirowoj poriadok w XXI w, Moskwa.

Golka M. 2001, Kultura w przestrzeni globalnej, [w:] Z. Blok (red.), Społeczne problemy globalizacji, Poznań, s.78.

Hlebowa N.I. 2012, Wpływ hłobalizacijnych procesiw na etnokulturni identycznosti w suczasnomu wymiri [online]. EENU [dostęp: 2015-11-01]. Dostępny w Internecie:<http://esnuireenu.edu.ua/bitstream/123456789/9839/1/hliebova.pdf>.

Hruszewickaja T.H., Popkow W.D. i Sadochin A.P. 2002, Osnowy meżkulturnoj kommunikacji, Moskwa.

Huntington S. 2007, Zitknennja cywilizacij i zmina switowoho poriadku [online]. Polityslovo [dostęp: 2007-04-07]. Dostępny w Internecie: <https://polityslovo.wordpress.com/першоджерела/с-хантінгтон>.

Inozemcew W.Ł. 1999, Nauka, liczność i obszczestwo w postindustrialnoj diejstwitelności [online]. Astronet [dostęp: 2015-11-01]. Dostępny w Internecie:<http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/ETHICS/INOZEM.HTM>.

Kanter R.M., Pittinsky N.L. 1995-1996, Globalization: New Word for Social Inquity, [w:] Berkeley Journal of Sociology, 40.

Kempny M.2004, Wspólnota i polityka tożsamości jako sposoby organizacji kulturowej różnorodności – o potrzebie nowej topiki teorii społecznej w dobie globalizacji, [w:] M. Jacyna, A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Kultura w czasach globalizacji, Warszawa.

Kołodko G. 2005, Świat między kryzysami – refleksje na marginesie książki N. Roubiniego S. Mihma. Ekonomia kryzysu, Ekonomista, 2.

Kozłowski P. 2001, Kulturnyj syntez. Nowaja fiłosofskaja encykłopedia 1-4, red. W.S. Stepin, Moskwa.

Kuciński K. 2001, Glokalizacja jako indygennizacja globalizacji, Rocznik Żyrardowski, 9.

Łado N.W. 2011, Hłobalizacija i kultura: toczky dotyku [online]. KYMU [dostęp: 2013-03-25]. Dostępny w Internecie: .

Makowśka D.2010, Teoretyczni zasady wydiłennja subjektywnych aspektiw etnicznoho statusu jak czynnyka rehionalnych etnopolitycznych konfliktiw, Naukowi zapysky IPiEND 3.

Mjazowa I.Ju. 2008, Miżkulturna komunikacija: zmist, sutnist ta osobływosti projawu (socialno-fiłosofśkyj analiz). Awtoref. dys. nauk. stupenia kand. fiłos. nauik, Kyjiw.

Nowak M.W. 2009, Reprezentacija ideołohii potreblenija w kulturnych projektach sowremennosti, Naucznyje wiedomosti BełHU, Bełhorod, 10, Fiłosofija. Sociołohija. Prawo.

Оlijnyk O. 2009. Konceptualizacija hłokalizaciji: metodołohiczni aspekty, Humanitarnyj wisnyk ZDIA38.

Osypoweć H. i Sadowśka N. 2000, Kultura i diałoh kultur w koneksti hłobalizacii, Schid 3.

Pokrowskij N. 2000, Neizbieżność strannoho mira: wkluczenije Rossii w hłobalnoje soobszczestwo, Żurnał sociołohii i socialnoj antropołohii 3.

Pomieciński A. 2009, Kultura i historia 16/2009.

Robertson R. 2003, Globalization or glocalization? [w:] Robertson R., White K.E. (red.), Globalisation. Critical concept in sociology, III, London.

Sawwa M.W. 1997, Etniczeskij status: konflikt ołohiczeskij analiz socialnoho fenomena, Krasnodar.

Takeuchi Y. 2005, Glokalization, [w:] R.W. Caves (red), Encyklopedia of The City, London-New York.

Ten J.P. 2007, Kulturołohija i meżkulturnaja komunikacija, Rostow n/D.

Tomplinson J. 2004. Globalazation and culture, Cambridge.

Wnuk-Lipiński E. 2005. Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków.

Wozniak T., Hłobalizacija jak wykłykludstwu [online]. Nezałeżnyj kulturołohicznyj czasopys«Ji» [dostęp: 2016-10-18]. Dostępny w Internecie: .

Żukockaja Z.R., Kowalowa L.Je. 2011, Hłobalizacija i jej owlijanije na kulturnyje procesy, Uspiechi sowremennoho jestjestwoznanija 1.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.