Ἐκπύρωσις – ZOGNIENIE WSZECHŚWIATA W FILOZOFII STOICKIEJ
PDF

Słowa kluczowe

Ἐκπύρωσις
configuration
fire
stoicism
Stoic physics
Zeno of Ciutum
Cleanthes of Assus
Chrysippus of Soli

Jak cytować

Osiński, P. (2017). Ἐκπύρωσις – ZOGNIENIE WSZECHŚWIATA W FILOZOFII STOICKIEJ. Studia Europaea Gnesnensia, (15), 37–51. https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.2

Abstrakt

This paper is devoted to the Stoic concept of ἐκπύρωσις – the conflagration of universe, its development, its position in the Stoic physical system and related ideas such as ἀποκατάστασις (the reconstruction of universe) as well as the Stoic idea of deity. Also, it addresses the issue of mythological and philosophical sources of the concept in question and presents several examples of its influence.

https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.2
PDF

Bibliografia

Anneusz Seneka L., O zjawiskach natury, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1969.

Arystoteles, Dzieła wszystkie 2, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1990.

Aurelii M., Ad se ipsum libri XII, J. Dalfen (red.), Leipzig 1979.

Aureliusz M., Rozmyślania, przeł. M. Reiter, Kęty 2013.

Bravo B., Wipszycka-Bravo E., Losy antycznej literatury, [w:] A. Świderkówna (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 2001, s. 13-26.

Bremer J.M., Zeus’ Lightening in Early Greek Myth and in Kleanthes’ Hymn, Roczniki Humanistyczne LIV-LV, 3, 2006-2007, s. 21-36.

Censorynus, Księga o dniu urodzin dla Kwintusa Caerelliusza, przeł. B.J. Kołoczek, Poznań 2014.

Cornuti Theologiae Graecae compendium, recensuit et emendabat C. Lang, Lipsiae 1881.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów VII 1, 134, przeł. I. Krońska, K. Leś¬niak, W. Olszewski, B. Kupis, Warszawa 1988.

Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, przeł. R.D. Hicks, Cambridge-London 1991.

Duszyńska B., Zasady somatologii stoickiej, Warszawa 2002.

Epiktet, Diatryby, Encheiridion z dodatkiem fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1961.

Gajda J., Gdy rozpadły się ściany świata. Teorie wartości w filozofii hellenistycznej, Wrocław 1995.

Héraclite, Allégories d’Homère, wstęp i przekł. F. Buffière, Paris 1962.

Hezjod, Narodziny bogów (Theogonia), Prace i dni, Tarcza, przeł. J. Łanowski, Warszawa 1999.

Homeriká, czyli żywoty Homera i poematy przypisywane poecie, przeł. W. Appel, Warszawa 2007.

Inwood B. (red.), The Cambridge Companion to the Stoics, Cambridge 2003.

Jones A., The Stoics and the Astronomical Sciences, [w:] B. Inwood (red.), The Cambridge Companion to the Stoics, Cambridge 2003, s. 337.

Jones H., Heractitus – Fragment 31, Phronesis 17, 1972, s. 193-197 (polski przekład: Heraklit – fragment 31, przeł. J. Jarzębiak, Principia – pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej XXI-XXII, 1998, s. 227-232).

Jurewicz O., Gramatyka historyczna języka greckiego, Warszawa 1992.

Kirk G.S., Ekpyrosis in Heraclitus: Some Remarks, Phronesis 4, 1959, s. 73-76 (polski przekład: Ekpyrosis u Heraklita: kilka uwag, przeł. A. Janaszczyk, Principia – pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej XXI-XXII, 1998, s. 255-259).

Luciani Samosatensis Opera I, ex. recensione C. Iacobitz, Lipsiae 1905.

Lukian, Dialogi II, przeł. M.K. Bogucki, Wrocław 2006.

Nemezjusz z Emezy, O naturze ludzkiej, przeł. A. Kempfi, Warszawa 1982.

Orygenes, Przeciw Celsusowi, przeł. S. Kalinkowski, Warszawa 1986.

Ovidius Naso P., Metamorphoses, W.S. Anderson (red.), Monachii-Lipsiae 2001.

Pierwsi apologeci greccy: Kwadratus, Arystydes z Aten, Aryston z Pelli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk, Micjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil z Antiochii, Hermiasz. przeł. L. Misiarczyk, Kraków 2004.

Reale G., Historia filozofii starożytnej I-V, Lublin 2008.

Salles R. (red.), God and Cosmos in Stoicism, Oxford 2009.

Snell B., Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, przeł. A. Onysymow, Warszawa 2009.

Steinhardt P.J., Turok N., A Cyclic Model of the Universe, Science 296, 5572, 2007, s. 1436--1439.

Stieber Z., Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 2005.

Stoicorum Veterum Fragmenta I-IV, collegit I. ab Arnim, Stutgardiae 1964.

Szczerba W., Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła, Toruń 2014.

Tullius Cicero M., Pisma filozoficzne I, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1960.

White M.J., Stoic Natural Philosophy (Physics and Cosmology), [w:] B. Inwood (red.), The Cambridge Companion to the Stoics, Cambridge 2003, s. 129.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.