BLASKI I CIENIE BADAŃ POSTKOLONIALNYCH NAD POLSKĄ LITERATURĄ ROMANTYCZNĄ
PDF

Słowa kluczowe

postcolonial studies
Romanticism
analysis of scientific discourse

Jak cytować

Bagłajewski , A. . (2017). BLASKI I CIENIE BADAŃ POSTKOLONIALNYCH NAD POLSKĄ LITERATURĄ ROMANTYCZNĄ. Studia Europaea Gnesnensia, (15), 149–178. https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.7

Abstrakt

This paper aims at a synthetic presentation of four representative research practices in the first stage of postcolonial studies concerned with Polish literature of the Romantic period. This is currently one of the key tools utilised in the studies of Polish Romanticism, which proved to offer a considerable scope for revisions, especially with regard to the myth of the Borderlands and Messianism, thus enabling major Romantic ideologies and myths to be redefined in terms of identity. An analysis of research discourses reveals the shortcomings and benefits of the postcolonial method when employed in the studies of Polish Romanticism. On the one hand, an all too rigid application of the tools has led to certain interpretive simplifications of Romantic texts, while on the other the authors of the discussed works were able to conceptualize the identities of Polish Romantic literature anew.

https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.7
PDF

Bibliografia

Bagłajewski A., Między Sfinksem a mumią naród wychowany?, Teksty Drugie 6, 2014 , s. 205-216.

Bakuła B. et al. (red.), Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej, Poznań 2015.

Beauvois D., Słowacki iluzjonistyczny, czyli rzeź humańska jako „tragifarsa”, [w:] Słowacki współczesny, M. Troszyński (red.), Warszawa 1999, s. 20-36.

Beauvois D., Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, przeł. K. Rutkowski, Lublin 2005.

Bhabha H., Miejsca kultury, przeł. T. Dobrogoszcz, Kraków 2010.

Buchholtz M. (red.), Studia postkolonialne w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzycznym, Toruń 2009.

Borkowska G., Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka, Teksty Drugie 5, 2010, s. 40-52.

Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

Cavanagh C., Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, przeł. T. Kunz, Teksty Drugie 2-3, 2003, s. 60-71.

Fiut. A., Polonizacja? Kolonizacja?, Teksty Drugie 6, 2003, s. 150-156.

Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, opr. E. Domańska, Poznań 2008.

Głębocki H., Kresy imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII-XXI wiek), Kraków 2006.

Gosk H., Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Kraków 2010.

Gosk H., Kraskowska E. (red.), Po zaborach, po wojnie, po PRL: polski dyskurs postzależnościowy wczoraj i dziś, Kraków 2013.

Gosk H., Kołodziejczyk D., Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnoś¬ciowe w perspektywie porównawczej, Kraków 2014.

Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2006.

Kardyni-Pelikanova K., Na marginesie postkolonialnych odczytań w relacjach polskiej i czeskiej literatury, Porównania 6, 2009.

Kieniewicz J., Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja, Warszawa 2008.

Kieniewicz J., Polskie pogranicza: próba interpretacji postkolonialnej, [w:] Na pograniczach literatury, J. Fazan i K. Zajas (red.), Kraków 2012.

Kołodziejczyk D., Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, Teksty Drugie 5, 2010.

Kołodziejczyk D., Wojna światów? Postkolonialny kontrapunkt w nowej komparatystyce, Teksty Drugie 4, 2014.

Kuziak M., Inny Mickiewicz, Gdańsk 2013.

Kuziak M., Nawrocki B., Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, I, Warszawa 2017.

Kuziak M., Maciejewski B., Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, II, Kraków 2016.

Loomba A., Kolonializm/postkolonializm, przeł. N. Bloch, Poznań 2011.

Miłosz Cz., Szukanie ojczyzny, Kraków 1992.

Nowak A., Od Imperium do Imperium. Spojrzenie na historię Europy Wschodniej, Kraków 2004.

Nowak A., Ofiary, imperia i historycy. Studium przypadków (od XVIII do XXI wieku), Kraków 2009.

Nycz R. (red.), Kultura po przejściach, osoby z przeszłością, Kraków 2011.

Rudaś-Grodzka M., Sfinks słowiański i mumia polska, Warszawa 2013.

Said E., Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.

Said E., Kultura i imperializm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009.

Skórczewski D., Postkolonialna Polska – projekt (nie)możliwy, Teksty Drugie 1-2, 2006, s. 100-112.

Skórczewski D., Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin 2013.

Spivak G., Strategie postkolonialne, przeł. A. Górny, Warszawa 2011.

Stępnik K, Trześniowski D. (red.), Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, Lublin 2010.

Tazbir J., Cienie zapomnianych przodków. O „Niesamowitej Słowiańszczyźnie” Marii Janion: czy Polacy zostali źle ochrzczeni, Tygodnik Powszechny 3, 2007, s. 8-9.

Thompson E., Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A Sier¬szul¬ska, Kraków 2000.

Thompson E., Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentów, Europa. Tygodnik Idei 46, 2006, s. 137.

Thompson E., A jednak kolonializm. Uwagi epistemologiczne, Teksty Drugie 6, 2011, s. 298 i nast.

Walicki A., Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Warszawa 2000.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.