Wybrane oprawy ksiąg z prywatnych bibliotek polskich w zbiorach kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego
PDF

Słowa kluczowe

Tomasz Josicki
Kasper Rajman Starszy
Archdiocesan Archive in Gniezno
Cathedral Library in Gniezno
bindings
tegumentology

Jak cytować

Muraszko, M. (2015). Wybrane oprawy ksiąg z prywatnych bibliotek polskich w zbiorach kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego. Studia Europaea Gnesnensia, (12), 261–274. https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.13

Abstrakt

The article presents selected book bindings from the collection of a Gniezno canon, Tomasz Josicki, which originally belonged to three private libraries.

https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.13
PDF

Bibliografia

Wykaz źródeł

Archiwum Archidiecezjalne Gniezno, sygn: BK54, BK102, BK202, BK496, BK537, BK540, BK575, BK583, BK970, BK991, BK1206, BK1265, BK1557, BK1599, BK1600, BK1603, PL101.

Archiwum Diecezjalne Siedlce, Akta Konsystorza Janowskiego, sygn. D 16.

Archiwum Narodowe Kraków, Akta Miasta Krakowa, rkps: 208, 1652.

Baza Opraw Zabytkowych XV-XVIII w. [online]. PTPN [dostęp: 2014-11-15]. Dostępny w Internecie: http://www.ptpn.ig.pl/oprawy. Zitiernummer EBDB r000099 [online]. Einbanddatenbank [dostęp: 2014-11-17]. Dostępny w Internecie: http://www.hist-einband.de/recherche/ebwerkz.php?rwz=b&id=105409b.

Opracowania

Bieniarzówna J., Rajman Kasper, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 30, Wrocław et al. 1987, s. 485-486.

Bzowski A., Propago D., Hyacinthi thaumaturgi Poloni, Venetiis 1606.

Chmiel A., Oprawy introligatora krakowskiego Kaspra Rajmana (Starszy) 1566-1600, Przemysł i Rzemiosło, 1, 1, 1921, s. 14-20.

Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum, opr. J. Ptaśnik, Monumenta Poloniae typographica XV et XVI saeculorum, 1, Lwów 1922.

Dudzińska E., Rajman Kasper, [w:] I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 744.

Estreicher K., Bibliografia polska, 13, Kraków 1894.

Formanowicz L., Katalog inkunabułów biblioteki kapitulnej w Gnieźnie, 1, Gniezno 1939.

Froch W., Dzieje Szkoły Lubelskiej przy kościele parafialnym św. Michała w XV-XVIII w., Lublin 1999.

Gąsiorowski A., Naramowski Jerzy h. Łodzia, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 22, Wrocław et al. 1977, s. 528-529.

Gąsiorowski A., Naramowski-Zyt Jerzy, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa- Poznań 1981, s. 507-508.

Górska-Gołaska K., Naramowice, [w:] A. Gąsiorowski (red.), Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, 3, 2, Poznań 1995, s. 235-240.

Grajkowska L., Biblioteka klasztorna cystersów w Wągrowcu, Studia Gnesnensia 6, 1981, s. 209-220.

Hałaciński K., Introligatorzy krakowscy, obrońcami miasta, Kraków 1930.

Hemperek P., Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Studium z dziejów organizacji i kompetencji sądownictwa kościelnego, Lublin 1974.

Jarosławiecka-Gąsiorowska M., Ikonografia świecka na oprawach XVI i XVII w., Rocznik Biblioteki Narodowej 6, 1970, s. 315-337.

Jarosławiecka-Gąsiorowska M., Radełka jagiellońskie, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, s. 2048-2049.

Jaszczołt T., Osadnictwo lewobrzeżnej części ziemi drohickiej w XV i na początku XVI wieku– okolice Sokołowa, Węgrowa i Mord, [w:] G. Ryżewski (red.), Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, Białystok-Sokołów Podlaski 2006, s. 63-243.

Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. Podług źródeł archiwalnych, 2, Gniezno 1883.

Kowalska H., Sevé Wincenty de, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 36, Warszawa-Kraków 1995-1996, s. 343-344.

Królik L., Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983.

Kumor B.S., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, 4, Kraków 2002.

Mecherzyński K., Historia wymowy w Polsce, 2, Kraków 1858.

Mika M.J., Studia nad patrycjatem poznańskim, Poznań 2006.

Muraszko M., Oprawa „Theatrum seu potius officina concionatorum…” z księgozbioru kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego, [w druku].

Naramowscy h. Łodzia, [w:] Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku [online]. BKPAN [dostęp: 2014-11-16]. Dostępny w Internecie: http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?section=3&single=1&fileno=22&page=13.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, 1, Poznań 1959.

Papiernie w Polsce XVI wieku. Prace Franciszka Piekosińskiego, Jana Ptaśnika, Kazimierza Piekarskiego. Powtórnie wydał i uzupełnił Włodzimierz Budka, Wrocław et al. 1971.

Pokora P., Muraszko M., Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Katalog wystawy w Bibliotece Raczyńskich, Poznań 5-30 maja 2015, Poznań-Gniezno 2015.

Polkowski I., Katedra Gnieźnieńska, Gniezno 1874.

Rąb J., Z dziejów Brzozowa w XIV-XVIII w., [w:] J.F. Adamski et al. (red.), Brzozów. Zarys monograficzny, Brzozów 1990.

Receptiones seu installationes ad episcopatum, praelaturas et canonicatus Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis ab anno 1532 usque ad annum 1800, wyd. R. Weimann, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 35, 1909.

Rył J., Biblioteka Katedralna w Gnieźnie, Lublin 1978.

Ryżewski G., Pod panowaniem możnych rodów w XVI-XVIII w., [w:] G. Ryżewski (red.), Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, Białystok-Sokołów Podlaski 2006, s. 245-332.

Świechowski Z., Krzyżanowski L., Nagrobki i epitafia, [w:] A. Świechowska (red.), Katedra gnieźnieńska, 1, Poznań et al. 1970, s. 197-274.

Świętochowski R., Chruszczewski A., Polonia Dominicana apud extraneos, [w:] J. Kłoczowski (red.), Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, 2, Warszawa 1975, s. 467-572.

Trzciński T., Gniezno, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, 13-14, Warszawa 1907, s. 175-185.

Wadowski J., Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907.

Wagner A., Introligatorstwo poznańskie XVI wieku jako historyczno-artystyczna terra incognita, [w:] M. Błaszczyński, B. Górecka, M. Górecki, A. Paradowska (red.), Sztuka w Wielkopolsce, Poznań 2013, s. 68-86.

Wagner A., Radełka jagiellońskie – fenomen introligatorstwa polskiego XVI-XVII w., Spotkania z Zabytkami 5-6, 2010, s. 70-71.

Walkowski J., Wspomnienia o kościele metropolitalnym w Gnieźnie o jego ołtarzach, kaplicach, pomnikach i osobach temi pomnikami zaszczyconych na pamiątkę dziewięćsetnej rocznicy jego istnienia napisane w roku 1865, Gniezno 1876.

Wasilewska J., Oprawy inkunabułów (wydrukowanych w Wenecji) znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 72, 1999, s. 279-352.