Narracja subiektywna zapośredniczona. Wokół zagadnienia „mowy pozornie zależnej” w filmie
PDF

Słowa kluczowe

mediated subjective narrative
free indirect speech
film narrative
focalization

Jak cytować

Birkholc, R. (2016). Narracja subiektywna zapośredniczona. Wokół zagadnienia „mowy pozornie zależnej” w filmie. Studia Europaea Gnesnensia, (14), 143–158. https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.8

Abstrakt

The paper sets out to describe the “free indirect speech” of film, which the author chooses to cali “mediated subjective narrative”. Based on specific examples, the author characterizes the narrative devices which in a way are analogous to what literary studies define as “free indirect discourse”. The basic indicators of that textual figure include subjectivization of communication on a stylistic level and interference of internal and external focalization.

https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.8
PDF

Bibliografia

Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012.

Biały E., Narracja a rama modalna dzieła filmowego - uwagi analityczne, [w:] M. Hendrykowski (red.), Z zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesnym, Poznań 1982, s. 7-16.

Bordwell D., Thompson K., Film art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2010.

Chatman S., Corning To Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, London 1990.

Deleuze G., Kino. Obraz-ruch. Obraz-czas, Gdańsk 2008.

Deleyto C., Focalisation in Film Narrative, Atlantis 13,1-2,1991, s. 159-177.

Elsaesser T., Hagener M., Teoria filmu: Wprowadzenie przez zmysły, Kraków 2015.

Flaubert G., Pani Bovary, dum. A. Micińska, Warszawa 1992.

Genette G., Narrative Discourse. An Essay in Method, New York 1980.

Gunning T.D., W. Griffith and the Origins of American Narrative Film: The Early Years at Biograph, Chicago 1991.

Hernadi P., Dual Perspective: Free Indirect Discourse and Related Techniques, Comparative Literature 24,1,1972, s. 32-43.

Jahn M., Windows of Focalization: Deconstructing and Reconstructing a Narratological Concept, Style 2,1996, s. 241-267.

Kletowski P., Marecki P., Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości, Kraków 2011.

Królikiewicz G., Off, czyli hipnoza kina, Łódź 1992.

Łebkowska A., Pojęcie fokus w narratologii - problemy i inspiracje, [w:] J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, Lublin 2004, s. 219-238.

Markiewicz H., Teorie powieści za granicą, Warszawa 1995.

Michera W., Piękna jako bestia. Przyczynek do teorii obrazu, Warszawa 2010.

Mitosek Z., Co z tą ironią?, Gdańsk 2013.

Nelles W., Getting Focalization into Focus, Poetics Today 2(11), 1990, s. 365-382.

Orr J., Contemporary Cinema, Edinburgh 2003.

Pasolini P.P., Po ludobójstwie. Eseju o języku, polityce i kinie, red. M. Werner, Warszawa 2012.

Płażewski J., Język filmu, Warszawa 2008.

Przylipiak M., Kino stylu zerowego, Gdańsk 1994.

Przylipiak M., Narrator literacki, „narrator” filmowy, [w:] J. Trzynadlowski (red.), Problemy poznawania dzieła filmowego, Wrocław 1990, s. 63-81.

Przylipiak M., O subiektywizacji narracji filmowej, Studia Filmoznawcze VII, 1987, s. 239-256.

Rembowska-Płuciennik M., W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych, Ruch Literacki 6,2006, s. 51-67.

Schwartz L.-G., Typewriter: free indirect discourse in Deleuze's Cinema, SubStance 3 (34), 2005, s. 107-135.

Sobolewska A., Polska proza psychologiczna (1945-1950), Wrocław 1979.

Tomasik W., Od Ballyego do Banfield i dalej: sześć rozpraw o „mowie pozornie zależnej”, Bydgoszcz 1992. Verstraten P., Film Narratology, Toronto 2009.

Wilson G., Narration in Light, Studies in Cinematic Point of View, London 1992.

Wołoszynow W., Z historii form wypowiedzi w konstrukcjach języka, [w:] Rosyjska szkoła stylistyki, oprać. M.R. Mayenowa, Warszawa 1970, s. 451-477.