“From the East, This Town Borders the River Zbruch Bordering Poland...”. Towns in the Galicia, Volhynia and Podolia Borderland in the Late 18th Century: Urban, Public, Political, and Socio-Economic Spaces

Main Article Content

Tomasz Kargol
Krzysztof Ślusarek

Abstract

“From the East, This Town Borders the River Zbruch Bordering Poland...”. Towns in the Galicia, Volhynia and Podolia Borderland in the Late 18th Century: Urban, Public, Political, and Socio-Economic Spaces

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kargol, T., & Ślusarek, K. (2019). “From the East, This Town Borders the River Zbruch Bordering Poland.”. Towns in the Galicia, Volhynia and Podolia Borderland in the Late 18th Century: Urban, Public, Political, and Socio-Economic Spaces. Studia Historiae Oeconomicae, 36, 3-21. https://doi.org/10.2478/sho-2018-0001
Section
Articles

References

 1. Adelsgruber P., Cohen L. (2011), B. Kuzmany, Getrennt und doch verbunden. Grenzstädte zwischen Österreich und Russland 1772—1815, Wien-Köln-Weimar.
 2. Augustynowicz Ch. (2015), Grenze(n) und Herrschafte(n) in der kleinpolnischen Stadt Sandomierz 1772–1844, Wien.
 3. Білінська Л. (2009), Мікротопоніми Тисмениччини відомного походження, „Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство“, Тернопіль, Вип. 2 (17), p. 172–181.
 4. Dolinovskiy V. (2013), Соціально-професійна структура міщан Олеська на підставі інвентаря будинків 1789 р., (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku, T. Kargol, B. Petryszak and K. Ślusarek (eds.), Kraków–Lwów, p. 21–50.
 5. Долинська М. (2006), Історична топографія Львова XIV–XIX ст., Львів.
 6. Долинська М. (2018), Йосифінська метрика – головне джерело для відтворення історичної топографії (культурного краєвиду) міст, містечок і сіл Галичини, (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku, T. Kargol, B. Petryszak and K. Ślusarek (eds.), Kraków–Lwów, p. 81–94.
 7. Долинська М., Погорілко М. (2015), З історичної топографії Львова (гори Львова), „Записки Наукового товариства імені Шевченка”, Львів, Т. 268, p. 107–127.
 8. Drobesch W. (2009), Bodenerfassung und Bodenbewertung als Teil einer Staatsmodernisierung. Theresianische Steuerrektifikation, Josephinischer Kataster und Franziszeischer Kataster, (in:) R. Furter, A.-L. Head-König, L. Lorenzetti (ed.), Les migrations de retour. Rückwanderungen, Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen, 14/2009, p. 165–184.
 9. Falniowska-Gradowska A. (1982), Studia nad społeczeństwem województwa krakowskiego w XVIII wieku. Struktura własności ziemskiej i użytkowanie gruntów w świetle katastru józefińskiego, Warszawa.
 10. Falniowska-Gradowska A., Leśniak F. (2009), Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785–1787), Toruń.
 11. Feucht R. (2008), Flächenangaben im österreichischen Kataster. Diplomarbeit am Institut für Geoinformation und Kartografie der Technischen Universität Wien.
 12. Fierich J. (1950), Kultury rolnicze, zmianowanie i zbiory w katastrze józefińskim, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, XII.
 13. Іваночко У. (2006), Вплив соціально-функціональних процесів на розвиток урбанізації в Галичині кінця XVIII – початку XX ст., (in:) Історична топографія та соціотопографія України, Зб. наук. праць, Редкол.: Я. Дашкевич, П. Сохань та ін., Львів, c. 258–298.
 14. Jewuła Ł. (2013), Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772–1848, Kraków.
 15. Kańkowski M. (2013), Miasto Józefów w świetle opisań urbarialnych, (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku, T. Kargol, B. Petryszak and K. Ślusarek (eds.), Kraków–Lwów, p. 123–130.
 16. Kargol T. (2013), Konfrontacja metryki józefińskiej z innymi źródłami historycznymi na przykładzie topografii i społeczeństwa Brodów w II połowie XVIII wieku, (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku, T. Kargol, B. Petryszak and K. Ślusarek (eds.), Kraków–Lwów, p. 131–148.
 17. Kossowski A. (1935), Jan Alojzy Aleksandrowicz, (in:) Polski Słownik Biograficzny, vol. 1. Polska Akademia Umiejętności.
 18. Krętosz J. (1996), Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772–1815), Katowice.
 19. Kulczykowski M. (1972), Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku, Wrocław.
 20. Kulczykowski M. (1976), Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku andrychowskim w XIX wieku, Wrocław.
 21. Kuzmany B. (2011), Eine galizische Grenzstadt im langen 19. Jahrhundert, Wien–Köln–Weimar 2011.
 22. Kwiecińska E. (2016), Husiatyn, in: Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, M. Jakubowski, M. Sas, F. Walczyna (eds.), Warszawa.
 23. Лаба В. (2001), Iсторiя міста Перемишляни від найдавнiших часiв до 1939 року, Львiв.
 24. Лужецька О. (2014), Мікротопонімія Південно-Західного Опілля, Дис. на здобуття наук. ст. канд. філологічних наук, Тернопіль.
 25. Nestorow R. (2008), Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Tarnorudzie Polskiej, in: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Vol 16, Kraków.
 26. Państwo wojnickie w metryce józefińskiej z 1785–1787 roku. Wojnicz, Zamoście, Ratnawy i Łopoń, ed. J, Szymański, Wojnicz 2000.
 27. Петришин Г., Іваночко У. (1999), Еволюція принципів класифікації міст Галичини в австрійський період, (in:) Книга міст Галичини. Міждисциплінарні дослідження у містознавстві, „Вісник Державного університету «Львівська політехніка», Львів,, № 379, p. 67–95.
 28. Rozdolski R. (1961), Die grosse Steuer- und Agrarreform Joseph II, Warschau.
 29. Rozdolski R. (1962), Stosunki poddańcze w dawnej Galicji, vol. 1–2, Warszawa.
 30. Ruszała K. (2013), Społeczeństwo miasteczka galicyjskiego w pierwszych latach rządów austriackich w świetle pierwszego katastru gruntowego, tzw. metryki józefińskiej na przykładzie Jasła, (in:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772–1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów (eds) T. Kargol and K. Ślusarek, Kraków 2014, p. 129–144.
 31. Rutkowski J. (1917), Galicyjski kataster gruntowy jako podstawa statystyki własności ziemskiej, „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych”, vol. 25: vol. 3, p. 23–36.
 32. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Volume XIV, Warsaw 1895.
 33. Styś W. (1932), Metryki gruntowe józefińskie jako źródło do historii gospodarczej Galicji, “Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, II,, p. 86–97.
 34. Ślusarek K. (2018), Materiały podatkowe jako źródło do dziejów miast galicyjskich w czasach józefińskich, (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII–XIX wieku, collected works (eds). T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, Kraków–Lwów, p. 269–288.
 35. Ślusarek K.(2011), Drobna szlachta w Galicji 1772—1848, Jędrzejów-Kraków.
 36. Вирста Н. (2013), Українські та німецькі прізвища, мотивовані назвами професій (лексико- семантичний аналіз), „Актуальні проблеми філології та перекладознавства“, Хмельницький, Вип. 6 (1), p. 36–46.
 37. Zamoyski G. (2013), Nowy Targ i jego mieszkańcy w świetle metryki józefińskiej, (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku, T. Kargol, B. Petryszak and K. Ślusarek (eds.), Kraków–Lwów, p. 289–313.