Language policy in the Netherlands
PDF (English)

Jak cytować

Hamans, C. (2018). Language policy in the Netherlands. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 41–61. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.02

Abstrakt

Language policy in the Netherlands
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.02
PDF (English)

Bibliografia

Beem, H. 1954. “Yiddish in Holland; linguistic and sociolinguistic notes”. In: Weinreich, U. (ed.). The field of Yiddish, studies in language, folklore and literature. New York: Columbia University Press. Vol. 1. 122-133.

Beem, H. 1998. Jerǒsche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied. Derde ongewijzigde druk, aangevuld met een voorwoord door Joël Cahen. Amstelveen: Blankevoort.

Belemans, R. 2009. Taal of Tongval. De gespleten Limburgse Kus. Oraal erfgoed en taalpolitiek. Brussels: Pharo.

Blauwkuip, F. 1920. De taalbesluiten van Koning Willem I. Amsterdam: De Bussy.

Bloemgarten, S.E. 1967/68. “De Amsterdamse Joden gedurende de eerste Jaren van de Bataafse republiek (1795-1798)”. Studia Rosenthaliana 1.1. 66-96; 1.2. 45-7; 2. 42-65.

Boekholt, P. 2006. “Joden en hun positie in het onderwijs in de eerste helft van de negentiende eeuw”. Bakker, N., Dekker, R. and A. Janssens (eds). Tot Burgerschap en Deugd: volksdopvoeding in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren. 105-122.

Boekholt, P. and E. de Booij. 1987. Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Assen/Maastricht: Van Gorcum.

Booij, G., Hamans, C., Verhoeven, G., Balk, F. and L. van Minnen. 1979. Spelling. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Boomsma, P. 1998. Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon. Franeker: Van Wijnen.

De Jong, A. 2009. Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving. Hilversum: Verloren.

De Jong, A. 2010. “Halbertsma, Joast (Justus, Joost) Hiddes. Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam & Jan Noordegraaf (eds.). Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2004-…)”. www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/halb003.php

De Jonghe, A. 1967. De taalpolitiek van Willem I in de Zuidelijke Nederlanden (1824-1830). Sint- Andries-bij-Brugge: J. Darthet.

De Vries, G. 2005. “Het onderwijs in de Friese taal 1800-2000.

Nienke Bakker, Marjoke Rietveld- van Wingerden and Jeffrey Tyssens (eds.). School en cultuur. Eenheid en verscheidenheid in de geschidenis van het Belgische en het Nederlandse Onderwijs. Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2005”. Assen: Van Gorcum: 92-106.

Dykstra, A. 2011. J.H. Halbertsma als lexicograaf. Studies over het Lexicon Frisicum (1872). Ljouwert/Leeuwarden: Afûk.

Feitsma, A. 2012. Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige. Edited by Els van der Geest, Frits van der Kuip and Jan Noordegraaf. Ljouwert/Leeuwarden: Afûk.

Fredericq, P. 1906-1909. Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging.Gent: Vuylsteke. 3 vols.

Gorter, D. and J. Cenoz. 2012. “Legal rights of linguistic minorities in the European Union”.In: Tiersma, P.M. and L.M. Solan. (eds.). Oxford handbook on language and law. Oxford: Oxford University Press. 261-271.

Gysseling, M. 1976. “Ontstaan and verschuiving van de taalgrens in Noord-Frankrijk”. Jaarboek de Franse Nederlanden. 70-85.

Hamans, C. 2006. “The minority language debate: the case of Yiddish in the Dutch language landscape”. Werkwinkel. A Journal of Low Countries and South African Studies 1.1. 225-252.

Hamans, C. 2015. “The Charter at work”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XV. 57-81.

Hoekstra, E. and A. Riemersma. 2012. “Is het Fries een taal? Over streektaalbeleid”. In: Boogaard, M. and M. Jansen. (eds.). Alles wat je altijd al had willen weten over taal. De Taalcanon. Amsterdam: Meulenhoff. 176-179.

Hunin, J. 1999. Het enfant terrible Camille Huysmans 1871-1968. Amsterdam; Meulenhof.

Karsten, G. 1937/8. “Onderwijs in het Fries op de lagere school”. Onze Taaltuin 6. 166-171.

Kromhout, B. 2008. “De neerlandisatiepolitiek van Willem I”. Historisch Nieuwsblad. 27-33. Also: https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/25121/de-neerlandisatiepolitiek-van-willem-i.html

Michman, J. 1995. Dutch Jewry during the Emancipation Period. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Molewijk, G.C. 1992. Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden). Den Haag: Sdu.

Nauta, D. 1937. “Geschiedenis van het ontstaan der Statenvertaling”. In: Nauta, D. et al. De Statenvertaling 1637-1937. Haarlem: Erven F. Bohn. 1-30.

Neijt, A. 2006. “Spelling reform”. In: Brown, K. (ed.). Encyclopedia of language and linguistics. 2nd ed. Boston: Elsevier Science. 68-71. Also: spellingreformencyclopedie.pdf

Noordegraaf, J. 1990. “Trends in nineteenth-century linguistics and the debate in the Royal Netherlands Academy (1855-1858)”. In: Niederehe , H.-J. and K. Koerner (eds.). History and historiography: proceedings of the fourth International Conference on the History of Language Sciences (ICHOLS IV), Trier, 24-28 August 1987. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 715-727.

Noordegraaf, J. 2016. “Pieter Weiland en zijn Nederduitsche spraakkunst”. Nieuw Letterkundig Magazijn 34. 16-19.

Pée, W. 1957. Anderhalve eeuw taalgrensverschuiving en taaltoestand in Frans-Vlaanderen. Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgeversmaatschappij.

Rutten, G. 2016. “Een halve eeuw Siegenbeek en zijn Verhandeling”. Nieuw Letterkundig Magazijn 34. 12-15.

Salverda, R. 2016. “Linguistic justice and endangered languages”. Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies 9. 39-47.

Van der Sijs, N. and R. Willemyns. 2009. Het verhaal van het Nederlands. Amsterrdam: Bert Bakker.

Van der Wal, M. and C. van Bree. 1992. Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht: Het Spectrum.

Van Herreweghe, L. 2010. Couke en Goethals: Ware martelaars van de Vlaamse zaak. Master thesis Ghent University. Also: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/458/428/RUG01-001458428_2011_0001_AC.pdf

Van Oostendorp, M. 2008. “Language planning in the Low Countries (1996-2005): The Dutch Language Union”. Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch führ Europäische Soziolinguistik 21 (2007). 78-98.

Van Parijs, P. 2011. Linguistic justice, for Europe and for the world. Oxford/New York: Oxford University Press.

Vosters, R. 2000. “Taalgebruik, taalvariatie en taalpolitiek in Vlaamse assisendossiers ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)”. In: Heirbaut, D., Rousseaux, X. and A. Wijffels. (eds.). Histoire du droit et de la justice / Justitie – en rechtsgeschiedenis: Une nouvelle génération de recherches / Een nieuwe onderzoeksgeneratie. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain.

Vries, O. 1971. “Friezen en Fascisten”. Groniek 16. 150-158.

Wet. 2014. Wet gebruik Friese taal. http://wetten.overheid.nl/BWBR0034047/2014-01-01

Wils, L. 1977. “De taalpolitiek van Willem I”. Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 92. 81-87.

Willemyns, R. 2013. Dutch, biography of a language. Oxford: Oxford University Press.

Witte, E. and H. Van Velthoven. 2010. Strijden om taal. De Belgische taalkwestie in historisch perspectief. Kapellen: Pelckmans.

Ytsma, J., Riemersma, A. and S. de Jong. 2007. Frisian. The Frisian language in education. Leeuwarden: Mercator European Research Centre on Multilingualism. 4th edition.

Zweers, A. 2003. Kroniek van het Jiddisj. Taalkundige aspecten van achttiende-eeuws Nederlands Jiddisj. Delft: Ebron.

LICENCJA:
Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.