Poznańska szkoła ekolingwistyki

Main Article Content

Marcin Krawczak

Abstrakt

Poznańska szkoła ekolingwistyki

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krawczak, M. (2018). Poznańska szkoła ekolingwistyki. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 145-192. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.11
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Marcin Krawczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

doktor nauk humanistycznych, anglista, językoznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

Referencje

 1. Bogusławska-Tafelska, M. 2009. Pracownia Ekologii Języka. http://www.uwm.edu.pl/anglistyka/artykul/89/pracownia-ekologii-jezyka.html [dostęp: 26. 02. 2016].
 2. Chałacińska, H. i B. Waligórska-Olejniczak. (red.). 2014b. Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy". Poznań: Zakład Graficzny UAM.
 3. Deleuze, G. 1994. Difference and repetition. New York: Columbia University Press.
 4. Fill, A. 2001/2006. „Ecolinguistics: state of the art 1998”. W zbiorze: Fill, A. i P. Mühlhäusler (red.). 43-53.
 5. Fill, A. i P. Mühlhäuser (red.). 2001. The ecolinguistic reader. Language, ecology and environment. London/New York: Continuum.
 6. Fill, A. i P. Mühlhäusler (red.). 2006. Ecolinguistics reader: language, ecology and environment. London: Continuum.
 7. Grin, F. 2003. „Language planning and economics”. Current Issues in Language Planning 4.1. 1-66.
 8. Gunderson, L., C.S. Holling, L. Prichard i G.D. Peterson. 2002. „Resilience”. W zbiorze: Mooney, H.A. i J.G. Canadell. (eds.). Vol 2.
 9. Haeckel, E. 1866. Generelle Morphologie der Organismen. Berlin: Verlag von Georg Reimer.
 10. Haugen, E. 1972. The ecology of language. (Zbiór esejów zebranych przez Anwar S. Dil). Stanford, CA: Stanford University Press.
 11. Hauser, G. 2002. Introduction to rhetorical theory. Long Grove/IL: Waveland Press.
 12. Junkiert, J. 2015. Bariery psychologiczne w komunikowaniu ustnym w języku nierodzimym: ujęcie ekolingwistyczne. Niepublikowana rozprawa doktorska. Poznań: Wydział Neofilologii UAM, Katedra Ekokomunikacji.
 13. Knapik-Gawin, K. 2014. Serbska i chorwacka polityka językowa wobec dominacji angielszczyzny w europejskim ekosystemie. Nieopublikowana rozprawa doktorska. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 14. Krawczak, M. 2014. The dynamics of institutional identity as expressed by the inner- and outer- communicators in their communicative behaviours. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 15. Kuhn, T.S. 1962. The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago Press. (Tłumaczenie polskie: H. Ostromęcka. 1968. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: PWN).
 16. Lidwell, W., Holden, K. i J. Butler. 2003. Universal principles of design. Beverley, Mass.: Rockport Publishers.
 17. Migdał, J. i A. Piotrowska-Wojaczyk. (red.). 2013a. Cum reverentia, gratia, amicitia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Poznań: Wydawnictwo Rys.
 18. Mondzain, M.J. 2004. Image, icon, economy: the Byzantine origins of the contemporary imaginary. Stanford, CA: Stanford University Press.
 19. Mooney H. A., Canadell, J. G. (eds.). 2002. Encyclopedia of global environmental change. New York: Wiley.
 20. Peirce, C.S. 1982–1989. Writings of Charles S. Peirce: a chronological edition. (IV tomy). Bloomington: Indiana University Press.
 21. Pike, K.L. 1957. „A stereoscopic window on the world (language and life, part 1)”. Bibliotheca Sacra 114. 141–156.
 22. Pike, K.L. 1967. Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. The Hague: Mouton.
 23. Popper, F. 1975. Art, action and participation. New York: New York University Press.
 24. Puppel, S. (red.). 1995. The biology of language. Amsterdam: John Benjamins.
 25. Puppel, S. (red.). 2001. A bibliography of writings on the acquisition of first language. A tribute to XXth century studies of man. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 26. Puppel, S. 2002. „A nonmonotonic account of human verbal communicative behaviour versus animal communication: an attempt at converging the linguistic and information processing perspectives”. Lingua Posnaniensis 44. 131-144.
 27. Puppel, S. 2004. „An outline of a domain-resource-agent-access-management (DRAAM) model of human communication: towards an ecology of human communication”. Oikeios Logos 1. 1-27.
 28. Puppel, S. 2007a. „Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy transkomunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowo-językowo-komunikacyjnej”. W zbiorze: Puppel, S. (ed.). 79-94.
 29. Puppel, S. (red.). 2007b. Ochrona języków naturalnych. Poznań: Zakład Graficzny UAM.
 30. Puppel, S. (ed.). 2007c. Społeczeństwo-kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 31. Puppel, S., 2007d. „Tężyzna języków naturalnych”. W zbiorze: Chałacińska-Wiertelak, H. i K. Kropaczewski (red.). Dyskurs Wielokulturowy. Prace Humanistycznego Centrum Badań. Łódź: Drukarnia i Wydawnictwo PIKTOR. 7–15.
 32. Puppel, S. 2009a. „Uwagi w sprawie konieczności ochrony dziedzictwa kulturowo-językowego, czyli od ojcowizny i ojczyzny do wspólnoty światowej”. Acta Pomerania 2. 101–108.
 33. Puppel, S. 2009b. „Remarks on the sustainability of natural languages in the cultural-institutional perspective”. W zbiorze: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 275-286.
 34. Puppel, S. 2009c. „The protection of natural language diversity - fancy or duty?”. Scripta Neophilologica Posnaniensia X. 97-109.
 35. Puppel, S. (red.). 2009b. Scripta Neophilologica Posnaniensia X.
 36. Puppel, S. 2009d. „Natural language robustness-, natural language ‘viscosity-’, and teacher population density-dependence as co-indicators of success in foreign/second language teaching and learning: a combined ecolinguistic-rheolinguistic approach to English”. W zbiorze: Wolny, R.W. (red.). 235-241.
 37. Puppel, S. 2010a. „Remarks on language as a rheological-ecological entity: towards a flow-design-synergy approach". W zbiorze: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 165-176.
 38. Puppel, S. 2011a. „Human communication and communicative skills: a general philosophy and evolving practical guidelines". W zbiorze: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (eds.). 107-118.
 39. Puppel, S. 2011b. „An outline of a multiple triune continuum model of language and communication”. Oikeios Logos 8. 1-25.
 40. Puppel, S. 2012a. ”Remarks on learner autonomy and success in foreign language learning as a measure of learner resilience”. Glottodidactica XXXIX/1. 7-12.
 41. Puppel, S. 2012b. „The human communication orders and the principle of natural language sustainability". Oikeios Logos 9. 1-14.
 42. Puppel, S. 2012c. "Zarys asonansowego modelu piękna w komunikacji ludzkiej". Scripta Neophilologica Posnaniensia XII. 17-22.
 43. Puppel, S. (red.). 2012d. Scripta Neophilologica Posnaniensia XII. Tom zatytułowany jest: Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze. Materiały Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy" pod redakcją: Chałacińska, H. S. Puppel i B. Waligórska-Olejniczak.
 44. Puppel, S. 2012e. „W stronę reolingwistycznego podejścia do języka”. W zbiorze: Zaniewski, J. i A. Serwicka-Kapała (red.). 101-118.
 45. Puppel, S. 2013a. „A communication manifesto (evolving)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XIII. 91-99.
 46. Puppel, S. 2013b. „Notes on the nature of human sociality”. W zbiorze: Migdał, J. i A. Piotrowska-Wojaczyk. (red.). 61-67.
 47. Puppel, S. 2013c. „An assessment of natural language robustness and how it relates to natural language sustainability: a fuzzy ecological approach to the lives of natural languages". Studia Rossica Posnaniensia XXXVIII. 223-229.
 48. Puppel, S. 2013d. „O 'stawaniu się' języka naturalnego w perspektywie reolingwistycznej". W zbiorze: Puppel, S. i T. Tomaszkiewicz. (red.). 341-347.
 49. Puppel, S. 2013e. „The Nazi concentration camp: an extreme case of the dystopian culture and communicative dystopia”. Oikeios Logos 10. 1-37.
 50. Puppel, S. 2014a. „Multis vocibus de lingua anglica: towards an outline of an emotional profile of English as a major globalizing natural language of today”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XIV. 139-148.
 51. Puppel, S. 2014b. „Innowacyjność i kreatywność w układzie językowo-komunikacyjnym: ujęcie reolingwistyczne”. W zbiorze: Chałacińska, H. i B. Waligórska-Olejniczak. (red.). 21-30.
 52. Puppel, S. 2015a. „A foreign/semblant language – the case of a lean manufacturing of a didactically modified native language”. W zbiorze: Bielak, M., T. Popescu i M. Krawczak. (red.). Bridges and not walls in the field of philology. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. 45-55.
 53. Puppel, S. 2015b. „Język w podmuchu, posiewie i przepływie: uwagi w sprawie synergii porządków komunikacyjnych w kontekście ekoglottodydaktyki". W zbiorze: Puppel, S. (red.). 143-150.
 54. Puppel, S. (red.). 2015c. MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 55. Puppel, S. 2016. Katedra Ekokomunikacji UAM. 15-lecie istnienia (2002-2016). Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 56. Puppel, S. 2016a. „Uwagi w sprawie kołowo-piramidalnego modelu przepływu energii w otwartym układzie 'cielesność ludzka - kultura - język". W zbiorze: Waligórska-Olejniczak, B., N. Królikiewicz i K. Kropaczewski. (red.). Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań "DYSKURS WIELOKULTUROWY". Poznań: Zakład Graficzny UAM. 43-52.
 57. Puppel, S. 2016b. „The politics of performativity in transcommunication and its communicative/expressive fitness: towards a general outline”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 99-108.
 58. Puppel, S. 2016c. „Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii wizerunku w komunikacji ludzkiej". Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 109-124.
 59. Puppel, S. (red.). 2016d. Scripta Neophilologica Posnaniensia. XVI.
 60. Puppel, S. (red.). 2011-2017. A bibliography of writings on the origins and evolution of language and communication. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. E-Book CD-ROM.
 61. Puppel, S. 2017. ECOLI[S]²: essays and notes on ecolinguistic synergy and synthesis. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 62. Puppel, S. i J. Puppel. 2005. „Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty-język globalny-język sąsiedni na przykładzie triady: język polski-język angielski-język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii". Scripta Neophilologica Posnaniensia VII. 55-95.
 63. Puppel, S. i J. Puppel. 2010. „Some notes on the role of the hand-arm system (HAS) in the ecology of human communication". Oikeios Logos 6. 1-9.
 64. Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 2010a. New pathways in linguistics 2010. Tom III. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 65. Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 2011a. New pathways in linguistics 2011. Tom IV. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 66. Puppel, S. i T. Tomaszkiewicz. (red.). 2013c. Scripta manent - res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 67. Sheng, C. L. 1989. „Some quantitative concepts of value and utility from a utilitarian point of view”. Theory and Decision 26. 175-195.
 68. Steciąg, M. 2009. „Słowa-klucze w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingiwistycznej”. Problemy Ekorozwoju 4. 2. 61-68.
 69. Waligórska-Olejniczak, B., N. Królikiewicz i K. Kropaczewski. (red.). 2016. Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań "DYSKURS WIELOKULTUROWY" Poznań: Zakład Graficzny UAM.
 70. Wąsik, Z. (red.). 1993. Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 71. Wąsik, E. 2007. Język – narzędzie czy właściwość człowieka? Założenia gramatyki ekologicznej lingwistycznych związków międzyludzkich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 72. Wąsowicz, M. 2011. Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki ochrony środowiska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 73. Wilber, K. 1999. Krótka historia wszystkiego (tłum. Henryk Smagacz). Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski and Co.
 74. Wolny, R.W. (red.). 2009. On time: reflections on aspects of time in culture, literature and language. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 75. Wysoczański, W. 1999. „Ekologia języka jako dyscyplina heterogenicznego opisu języka”, Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique LV. 63-76.
 76. Zaniewski, J. i A. Serwicka-Kapała (red.). 2012c. Edukacja dla przyszłości. Tom IX. Białystok: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 77. Zahavi, A. 1975. „Mate selection: a selection for a handicap”. Journal of Theoretical Biology 53.1. 205-214.
 78. Zahavi, A. 1977. „The cost of honesty (further remarks on the handicap principle)”. Journal of Theoretical Biology 67.3. 603-605.
 79. Źródła internetowe
 80. ŹI 1 http://keko.amu.edu.pl/) [dostęp: 15.02.2016].