Lexical transfer in L2 acquisition and its cognitive categories (a case study of Lithuanian as a foreign language)

Main Article Content

Józef Marcinkiewicz

Abstrakt

Lexical transfer in L2 acquisition and its cognitive categories (a case study of Lithuanian as a foreign language)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marcinkiewicz, J. (2018). Lexical transfer in L2 acquisition and its cognitive categories (a case study of Lithuanian as a foreign language). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 203-219. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.13
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Józef Marcinkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, lituanista, językoznawca, pracownik Zakładu Bałtologii, Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu

Bibliografia

 1. Apresjan, J. 1980. Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska i A. Markowski. Wrocław: Ossolineum.
 2. Bartmiński, J. 1990. Językowy obraz świata. Lublin: UMCS.
 3. Dąbrowska, E. and W. Kubiński. 2003. “Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego”. In: Dąbrowska, E. and W. Kubiński (eds.). Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Universitas. 9-29.
 4. DLKZ - Dabartinės lietuvių kalbos žodynas [Dictionary of Current Lithuanian, 4th Edition]. 2000. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
 5. Falkowski, A., Maruszewski, T. i E. Nęcka. 2008. “Procesy poznawcze”. In: Strelau, J. and D. Doliński (eds.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Vol. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 339-510.
 6. Fauconnier, G. 1985. Mental spaces: aspects of meaning construction in natural language. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 7. Fauconnier G. and M. Turner. 2002. The way we think: conceptual blending and the mind’s hidden complexities. New York: Basic Books.
 8. Głaz, A. 2009. “Cognition, categorization, and language: cognitive grammar meets Vantage Theory”. Rice Working Papers in Linguistics 1. 242-59.
 9. Hejwowski, K. 2004. Translation: a cognitive-communicative approach. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis.
 10. Kroschewski, A. 2000. False friends und true friends. Ein Beitrag zur Klassifizierung des Phänomens der intersprachlich-heterogenen Referenz und zu den fremdsprachendidaktischen Implikationen. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 11. Krzeszowski, T.P. 2012. Meaning and translation. Part 1: Meaning. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 12. Lakoff, G. 1987. Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind. The University of Chicago Press. [Pol. Tabakowska, E. (ed.). 2011. Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle. Kraków: Universitas.].
 13. Lakoff, G. and M. Johnson. 1980. Metaphors we live by. University of Chicago Press. [Pol. Lakoff, G. and M. Johnson. 1988. Metafory w naszym życiu (transl. from Eng. by T.P. Krzeszowski). Warszawa: PIW.].
 14. Langacker, R.W. 1987. Foundation of cognitive grammar. Vol. 1 Theoretical prerequisites. Stanford: Stanford University Press.
 15. Langacker, R.W. 1990. Concept, image, and symbol. The cognitive basis of grammar. Berlin: Mouton de Gruyter.
 16. Langacker, R.W. 2000. “A dynamic usage-based model”. In: Barlow, M. and S. Kemmer (eds.). Usage-based models of language. Stanford: CSLI Publications. 1-63. [Pol. Langacker, R.W. 2003.“Model dynamiczny oparty na uzusie językowym”. In: Dąbrowska, E. and W. Kubiński (eds.). Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Universitas. 30-117].
 17. Langacker, R.W. 2008. Cognitive grammar. A basic introduction. Oxford: Oxford University Press. [Pol. Langacker, R.W. 2009. Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie. Kraków: Universitas.].
 18. Langacker, R.W. 2013. Essentials of cognitive grammar. Oxford University Press.
 19. Lauterbach, E. 2009. Sprechfehler und Interferenzprozesse beim Dolmetschen. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 20. Lewandowski, M. 2013. The language of football: an English-Polish contrastive study. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 21. Libura, A. 2010. Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 22. Lipczuk, R. 1992. “Internacjonalizmy a „fałszywi przyjaciele“ tłumacza“. Język a kultura 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych. 135-143.
 23. Lipczuk, R. and D. Buncic. 2003. An online bibliography on false friends. http://www.uni-bonn.de/~dbuncic/ffbib
 24. Maćkiewicz, J. 1992. “Wyrazy międzynarodowe a kształtowanie się europejskiej ligi słownikowej“. Język a Kultura 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych. 145-153.
 25. Marcinkiewicz, J. 2011. “Kognitywne i strukturalne podłoże interferencji morfo-syntaktycznej w języku litewskim – i nie tylko”. Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego 3. 137-156.
 26. Marcinkiewicz, J. 2013. “O kognitywnym rozumieniu interferencji oraz transferu językowego w akwizycji L2”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 13. 67-75.
 27. Marcinkiewicz, J. 2014. “The metaphor in feedback transfer in L2 acquisition (with some examples of the interaction between the Polish and Lithuanian languages)”. In: Rudnicka-Szozda, K. and A. Szwedek (eds). Cognitive linguistics in the making. Frankfurt am Main: Peter Lang. 185-196.
 28. Marcinkiewicz, J. 2016. “Verb transfer in L2 acquisition vs stage model figure/ground: a case study with evidence from Lithuanian and German”. In: Fabiszak, M., Krawczak, K. and K. Rokoszewska (eds.). Cognitive categories and processes in grammar and discourse. Frankfurt am Main: Peter Lang. 297-311.
 29. MacLaury, R.E. 1995. “Vantage theory”. In: Taylor, J.R. and R.E. MacLaury (eds.). Language and the cognitive construal of the world. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
 30. Odlin, T. 1989. Language transfer: cross-linguistic influence in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 31. Odlin T. 2008. “Conceptual transfer and meaning extensions”. In: Robinson, P. and N.C. Ellis (eds.). Handbook of cognitive linguistics and second language acquisition. New York: Routlege. 306-340.
 32. Piotrowska-Oberda, E. 2006. Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 33. Podgórni, H. 2010. Interferenzbedingte Sprachfehler im lexikalischen und grammatischen Subsystem des Deutschen bei polnischen Germanistikstudenten. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 34. Rosch, E. 1978. “Principles of categorization”. In: Rosch, E. and B.B. Lloyd (eds.) Cognition and categorization. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 27-48.
 35. Słownik Języka Polskiego PWN. www.sjp.pwn.pl
 36. Synonimy.pl - Słownik synonimów języka polskiego. www.synonimy.pl
 37. Szpila, G. 2003. A dictionary of English-Polish false friends. Kraków: Egis.
 38. Taylor, J.R. 1989. Linguistic categorization. Prototypes in linguistic theory. London: Oxford University Press. [Pol. Taylor, J.R. 2001. Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej. Kraków: Universitas.].
 39. Wilczyńska, W. 1992. “Faux amis” czy „amis infideles” – definicja i praktyka”. Język a kultura 7. Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych. 161-168.
 40. Wojciszke, B. and D. Doliński. 2010. “Psychologia społeczna”. In: Strelau, J. and D. Doliński (eds.). Psychologia akademicka. Podręcznik. Vol. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 293-447.