Frazy nominalne w narzędniku w języku polskim i ich odpowiedniki w języku niemieckim

Main Article Content

Czesława Schatte
Christoph Schatte

Abstrakt

Frazy nominalne w narzędniku w języku polskim i ich odpowiedniki w języku niemieckim

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Schatte, C., & Schatte, C. (2018). Frazy nominalne w narzędniku w języku polskim i ich odpowiedniki w języku niemieckim. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 267-282. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.18
Dział
Językoznawstwo
Biogramy autorów

Czesława Schatte, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, germanistka, językoznawca, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Christoph Schatte, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor, doktor habilitowany, germanista, językoznawca,Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Czochralski, J. 1994. Gramatyka funkcjonalna języka niemieckiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 2. Engel; U. et al. 1999. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Heidelberg: Julius Gross Verlag.
 3. Fleischer, W. 21997. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer Verlag.
 4. Gładysz, M. 2003. Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 5. Grzegorczykowa, R., Laskowski, R. i H. Wróbel (red.). 1984/21998. Gramatyka wpółczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (= GWJP).
 6. Grochowski, M. 1975. Środek czynności w strukturze zdania. Wrocław: Osssolineum.
 7. Helbig, G. 2006. „Funktionsverbgefüge – Kollokationen – Phraseologismen. Anmerkungen zu ihrer Abgrenzung – im Lichte der gegenwärtigen Forschung”. W zbiorze: Breuer, U. i I Hyvärinen (red.). Wörter-Verbindungen. Festschrift für Jarmo Korhonen zum 60. Geburtstag. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. 165-174.
 8. Helbig, G. i J. Buscha. 81984/152010. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Auslän-derunterricht. Leipzig: Enzyklopädie Verlag, 81984 / Berlin: Langenscheidt Verlag, 152010.
 9. Hoberg, R. i U. Hoberg. 1997. Der kleine Duden. Mała gramatyka języka niemieckiego. (opracowanie polskie Roman i Grażyna Lewiccy). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 10. Jędrzejko, E. 2002. Problemy predykacji peryfrastycznej. Konstrukcje, znaki, pojęcia. Katowice: Wydawnictwo Gmone.
 11. Kuryłowicz, J. 1949. „Le probléme du classement des cas”. Biuletyn PTJ 9. 20-43. [Także w: J. Kuryłowicz. 1960. Esquisses linguistiques. Wrocław: Ossolineum].
 12. Laskowski, R. 1972. Polnische Grammatik. Warszawa: Wiedza Powszechna / Leipzig: Verlag Enzykopädie.
 13. Nagórko, A. 2010. Podręczna gramatyka języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Topolińska, Z. 2010. W sprawie przypadka. Gawęda językoznawcza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 15. Urbańczyk, S. (red.). 1978. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław u.a.: Wydawnictwo Ossolineum. (= EWJP, hasła w opracowaniu Kazimierza Polańskiego).