Segment frazeologiczny i paremiologiczny pola konceptualnego „pracowitość”/«трудолюбие» w języku polskim i rosyjskim

Main Article Content

Andrzej Sitarski

Abstrakt

Segment frazeologiczny i paremiologiczny pola konceptualnego „pracowitość”/«трудолюбие» w języku polskim i rosyjskim

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sitarski, A. (2018). Segment frazeologiczny i paremiologiczny pola konceptualnego „pracowitość”/«трудолюбие» w języku polskim i rosyjskim. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 301-306. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.20
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Andrzej Sitarski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, rusycysta, językoznawca, dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

  1. Апресян, В.Ю. i Ю.Д. Апресян. 1993. „Метафоры в семантическом предствалении эмоций”. Вопросы языкознания 3. 27-35.
  2. Bartmiński, J. 2006. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  3. Doroszewski, W. 1958/1969. Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” / Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  4. Гюлумянц, К. 2004. Польско-русский фразеологический слoварь. Минск: Экономпресс.
  5. Кузнецов, С.А. 1998. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петеребург: Норинт.
  6. Лаенко, Л.В. 2012. „Концептуальное поле как способ организации лексикона английского языка”. Вестник ВГУ, Серия: Лингвистика и межкультурная комуникация 1. 29-35.
  7. Почепцов, О.Г. 1990. „Языковая ментальность: способ представления мира”. Вопросы языкознания 6. 110-122.
  8. Stypuła, R. 1974. Słownik przysłów rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Warszawa: Wiedza Powszechna.