Dlaczego w komunikacji międzyosobowej powstają konflikty?
PDF

Jak cytować

Kaus, J. (2018). Dlaczego w komunikacji międzyosobowej powstają konflikty?. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 135–143. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.10

Abstrakt

Dlaczego w komunikacji międzyosobowej powstają konflikty?
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.10
PDF

Bibliografia

Brezinka, W. i S. Stewart. 1994. Socialization and education: essays in conceptual criticism. Westport, CT: Greenwood Press.

Coser, A.L. 1957. „Social conflict and the theory of social change”. The British Journal of Sociology 8.3. 197-207.

Darhendorf, R. 2008. Nowoczesny konflikt społeczny. Warszawa: Czytelnik.

Data, K. 2011. Struktura dialogu we współczesnej polszczyźnie mówionej. Kraków: Wydawnictwo Lexis.

Gibbons, H. 2013. The death of Jeffrey Stapleton: exploring the way the lawyers think. Hayward, CA: Living Control Systems Publishing.

Grice, H.P. 1975. „Logic and conversation”. W zbiorze: Cole, P. i J.P. Morgan. (red.). Speech acts. New York: Academic Press. 41-58.

Grimshaw, A. 1982. „A comprehensive discourse analysis: an instance of professional peer interaction”. Language and Society 11. 15-47.

Jakubiak, A. 2010. Negocjacje dla prawników: prawo cywilne. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Kaus, J. 2016. „Uwagi w sprawie relacji interpersonalnych w diadzie nauczyciel- uczeń”. W zbiorze: Bielak, M.I., Popescu, T. i M. Krawczak. (red). Bridges and not walls in the field of philology. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. 91-99.

Kępiński, A. 1987. Lęk. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Krahe, B. 2013. The social psychology of aggression. East Sussex, UK: Psychology Press.

Leech, G. 1983. Principles of pragmatics. London- New York: Longman Group Ltd.

Nęcki, Z. 2000. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Antykwa.

Peisert, M. 2004. Formy i funkcje agresji werbalnej: próba typologii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sarnowski, M. 2002. Kłótnia werbalna a profilowanie konceptu konfliktu. W zbiorze: Łuczków, I. i J. Sokołowski (red.). Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 3: opis, konfrontacja, przekład. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 227-235.

Sikorski, Cz. 2005. Język konfliktu: kultura komunikacji społecznej w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.

Stankiewicz, M.W. 2008. Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wilson, E. 2000. Socjobiologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska.

Wojcieszke, B. 2012. Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Źródła internetowe

ZI1: Stanley, B. (materiał niewydany). Soft skills. http://slideplayer.com/slide/9975794/

[dostęp: 10. 02. 2015].

ZI2: https://www.youtube.com/watch?v=DzKCzuc-ih4