Postrzeganie i kategoryzacja barw (świat ludzi i zwierząt)
PDF

Jak cytować

Narloch, A. (2018). Postrzeganie i kategoryzacja barw (świat ludzi i zwierząt). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 69–84. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.04

Abstrakt

Postrzeganie i kategoryzacja barw (świat ludzi i zwierząt)
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.04
PDF

Bibliografia

Berlin, B. i P. Kay. 1969. Basic color terms. Their universality and evolution. Berkeley: University of California Press.

Bjelajeva, I. 2005. Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Conklin, H. 1955. “Hanunóo color categories”. Southwestern Journal of Anthropology 11. 4. 339-344.

Dylewski, Z. „Rzeczywistość (1)… czyli co wiemy o naszym otoczeniu”. http://dylewski.com.pl/menu-boczne/zycie_mozgu/oddzialywanie-na-innych/ (10.06.2016).

Everett, D. 2005. “Cultural constraints on grammar and cognition in Piraha: another look at the design features of human language”. Current Anthropology 46.4. 621-646.

Heider Rosch, E. 1972. “Probabilities, sampling and the ethnographic method: The case of Dani colour names”. Man 7.3. 448-466.

Javorska, G. 2000. „O podstawowych nazwach barw w języku ukraińskim (materiały do badań porównawczych)”. W zbiorze: Grzegorczykowa, R. i K. Waszakowa (red.). Studia z semantyki porównawczej, nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Cz. 1. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jurek, K. 2011. „Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze”. Kultura – Media – Teologia 6. 68-80.

Kleiber, G. 2003. Semantyka prototypu - kategorie i znaczenie leksykalne. Kraków: Universitas.

Kukwa, A. „Dlaczego widzimy w kolorze?”. http://odkrywcy.pl/kat,111396,title,Dlaczego-widzimy-w-kolorze,wid,14974852,wiadomosc.html (10.06.2016).

Mączyńska-Frydryszek, A., Jaskólska-Klaus M. i T. Maruszewski. 2001. Psychofizjologia widzenia. Poznań: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Narloch, A. 2013. Цветообозначения в русском и польском языках: структурно-семантический, терминологический и когнитивный аспекты. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nieckuła, E. „Świat według zwierząt”. www.wprost.pl (10.06.2016).

Nowak, M. i M. Smoleń-Wawrzusiszyn. 2003. „Określanie intensyfikacji i innych cech kolorów w nazewnictwie handlowym”. Język Polski 4-5. 267-272.

Sapir, E. 1978/2002. Kultura, język, osobowość: wybrane eseje. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Schmitz, H., Schmitz, A. i H. Bleckmann. 2000. “A new type of infrared organ in the Australian "fire-beetle" Merimna atrata (Coleoptera: Buprestidae)”. Naturwissenschaften 87.12. 542-545.

Skwarczyńska, S. 1932. „Wartość treściowa kolorów w romantyzmie a dzisiaj”, Pamiętnik Literacki XXIX. III–IV. 273-301.

Taylor, J.R. 2001. Kategoryzacja w języku: prototypy w teorii językoznawczej. Kraków: Universitas.

Tokarski, R. 1995. Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Taverniers, M. “Hjelmslev’s semiotic model of language: an exegesis”. http://users.ugent.be/~mtaverni/pdfs/Taverniers_2007_Hjelmslev-PP.pdf (10.06.2016)

Whorf, B.L. 2002. Język, myśl i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Wierzbicka, A. 2006. Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Zaręba, A. 1954. Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.

Алимпиева, Р.В. 2002. „Этнокультурный компонент текста как средство выражения русского национального самосознания”. [в:] Семантические единицы русского языка в диахронии и синхронии: сборник научных трудов, red. С.С. Ваулина, Калининград.

Атоева, М.М. 1988. Лексика, обозначающая цвет в таджикском и русском языках. Автореферат дисс. на соис. уч. ст. кан. фил. наук. Душанбе.

Василевич, А.П. и C.C Мищенко. 2008. „Синий, синий, голубой”. [в:] А.П. Василевич, С.Н. Кузнецова, С.С. Мищенко. Цвет и названия цвета в русском языке. Москва.

Вежбицкая, A. 1996. Язык. Культура. Познание. Москва.

Кобозева, И.М. 2000. Лингвистическая семантика. Москва.

Кронгауз, М.А. 2001. Семантика. Москва.