Norsk språk i møte med engelsk

Main Article Content

Martin Skjekkeland

Abstrakt

Norsk språk i møte med engelsk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skjekkeland, M. (2018). Norsk språk i møte med engelsk. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 139-144. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.09
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Martin Skjekkeland, Uniwersytet w Agder, Kristiansand,

profesor, skandynawista, językoznawca, Uniwersytet w Agder, Kristiansand, Norwegia

Referencje

  1. Graedler, A.-L. og S. Johansson. 2002. Rocka, Hipt, og Snacksy. Om engelsk i norsk språk og samfunn. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
  2. Gregersen, F. (red.). 2014. "Hvor parallelt. Om parallellspråklighet på Nordens universitet". TemaNord, Nordisk ministerråd.
  3. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:730884/FULLTEXT01.pdf
  4. Guttu, T. og B. Wangensteen. (red). 2012. Nyord i norsk. Oslo: Kunnskapsforlaget.
  5. Jahr, E.H. (red.). 2000. Språkkontakt – Innverknaden frå nedertysk på andre nordeuropeiske språk. København: Nordisk ministerråd.
  6. Norsk i hundre! – Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi 2005. Oslo: Språkrådet.
  7. "Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk". Stortingsmelding 35 (2007–2008).
  8. Sandøy, H. 2000. Lånte fjører eller bunad? Om importord i norsk. Oslo: Cappelen akademisk Forlag.
  9. Simonsen, D.F. 2014. "Undervisning på engelsk – sett fra kateteret". Språknytt 3/2014. http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/spraknytt-2014/Spraknytt-32014/Undervisning-pa-engelsk--sett-fra-kateteret/