Antropolingwistyka dzisiaj: wyniki i perspektywy
PDF

Jak cytować

Zaniewski, J., Griniev-Griniewicz, S., & Nizhneva, N. (2018). Antropolingwistyka dzisiaj: wyniki i perspektywy. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 157–170. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.11

Abstrakt

Antropolingwistyka dzisiaj: wyniki i perspektywy
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.11
PDF

Bibliografia

Baron, N.S. 1992. Growing up with language. How children learn to talk. New York: Addison-Wesley.

Beaugrande, R. de i W. Dressler. 1981. Introduction to text linguistics. London: Longman.

Bloom, L., Lifter, K. i J. Broughton. 1985. “The convergence of early cognition and language in the second year of life: Problems in conceptualization and measurement”. W zbiorze: Barrett, M. (red.). Single-word speech. New York: John Wiley and Sons. 149-180.

Braine, M.D.S. 1963. “The ontogeny of English phrase structure: the first phase”. Language 39. 1-13.

Brooks, R.L. i J.E. Obrzut. 1981. “Brain lateralization: implications for infant stimulation and development”. Young Children 36.3. 9-16.

Dębski, J. 2005. Podstawy poznania naukowego. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Encyclopedia Britannica. Supplements. 2004.

Fisiak, J. 2000. An outline history of English. Vol. 1: External history. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Fromkin, V. i R. Rodman R. 1993. An introduction to language. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

Griniev, S. 1996. “Terminology and nomenclature in Russian”. Terminology Science and Research 5. 10-14.

Griniewicz, S. 2004. O współczesnym podejściu do lingwistyki antropologicznej. Z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Część VIII. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Griniev, S. i S. Raube. 2003. „Lingwistyka antropologiczna a problem poznania”. Pomosty 2. 13.

Griniewicz, S., Zaniewski J., Skopiuk T. i E. Sorokina. 2009. Antropolingwistyka (nowa nauka XXI wieku). Białystok: WSFiZ.

Heinz, A. 1978. Dzieje językoznawstwa w zarysie. Warszawa: PWN.

Lavrova, A. 2004. “Special languages (LSP) and anthropological linguistics (AL)”. W zbiorze: Raube, S, Thomas, P. i S. Griniev-Grinievicz (red.). Language and culture. Establishing foundations for anthropological linguistics. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. 153-160.

Leitchik, V. 2004. “Les relations entre culture et language: functions communes”. W zbiorze: Raube, S, Thomas, P. i S. Griniev-Grinievicz (red.). Language and culture. Establishing foundations for anthropological linguistics. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. 283-294.

Nizhneva, N., Zaniewski, J. i N. Nizhneva-Ksenafontava. 2012. Languistic gambit: an introduction to the study of language. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Nosowicz, J. 2004. “Terminologizacja a szybkość zmian językowych”. W zbiorze: Raube, S, Thomas, P. i S. Griniev-Grinievicz (red.). Language and culture. Establishing foundations for anthropological linguistics. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. 97-105.

Oxford English Dictionary. 1994. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Parker, F. i K. Riley. 2005. Linguistics for non-linguists: a primer with exercises. Boston: Allyn and Bacon.

Picht, H. 2004. “Object – idea – concept”. W zbiorze: Raube, S, Thomas, P. i S. Griniev-Grinievicz (red.). Language and culture. Establishing foundations for anthropological linguistics. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. 113-124.

Polański, K. (red.). 1999. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wyd. II. Wrocław: Ossolineum.

Sękowska, E. 2000. „Nurt antropologiczno-kulturowy we współczesnym polskim językoznawstwie”. Poradnik Językowy 6. 11-20.

Skopiuk, T. 2004. “Writing and civilization”. W zbiorze: Raube, S, Thomas, P. i S. Griniev-Grinievicz (red.). Language and culture. Establishing foundations for anthropological linguistics. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. 125-128.

Slobin, D.I. 1994. “Crosslinguistic aspects of child language acquisition”. Sophia Linguistica Working Papers in Linguistics 35.

Sorokina, E. 2004. „Динамика развития взглядов на смысл слова”. W zbiorze: Raube, S, Thomas, P. i S. Griniev-Grinievicz (red.). Language and culture. Establishing foundations for anthropological linguistics. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. 129-148.

Strelau, J. 2000. Psychologia. Tom I: Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wierzbicka, A. 1999. Język – umysł – kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wilson, E.O. 1991. „Animal communication”. In: Wang, W.S.-Y. (red.). The emergence of language development and evolution: readings from Scientific American magazine. New York: Freeman. 3-15.

Zaniewski, J. 1996. Język nauki – medycyna. Białystok: Akademia Medyczna w Białymstoku.

Zaniewski, J. (red.). 2005. Leksykon polsko-łacińsko-angielski diagnoz medycznych. Warszawa: POLTEXT.

Авербух, Л.Я. 2004. Общая теория термина, Иваново, 252 с.

Гринев, А.С. 2004. Сопоставительный анализ английской и русской архитектурной терминологии (на материале тематического поля «Теория и история архитектуры»); Дис. ...канд. филол.наук. М., 155 с.

Гринев, С. 2004, О современном состоянии терминоведения (от комплексной науки – к комплексу научных дисциплин) – On the present state of terminology science (from complex science to the complex of sciences) // Научно-техническая терминология. Вып. 1, Москва.

Добреньков, В., Кравченко, Ф. Социальная антропология. Учебник. ИНФРА-Ь, Москва.

Караулов, Ю. 1981. Лингвистическое конструирование в тезаурус литературного языка. Наука, Москва.

Краиг, Г. 2002. Психология развития. Питер, Санкт-Петербург.

Лазарева, М.А. 1999. Сопоставительный анализ метеорологической лексики английского и русского языков. Авторреф. Дисс. .канд. филол. Наук. М., 19 с.

Лингвистический энциклопедический словарь, 1990. Москва, Сов. Энциклопедия, 685 с.

Лосев, А. 1992.Философия имени. Наука, Москва.

Тер-Минасова, С. 2000. Язык и международная коммуникация. Слово, Москва.

Шелов, С. 2003. Термин. Терминологичность. Терминологические определения. СпГУ, Санкт-Петербург.

Юрчик, Л. 1989. Языковое мышление и этапы его развития. Афтореф. Канд. дис. Канд. философ. Наук. БГУ, Минск.