Język, języki czy właściwości językowe członków wspólnot komunikatywnych w przedmiocie badań lingwistycznych?
PDF

Jak cytować

Wąsik, Z. (2018). Język, języki czy właściwości językowe członków wspólnot komunikatywnych w przedmiocie badań lingwistycznych?. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (7), 195–219. https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.13

Abstrakt

Język, języki czy właściwości językowe członków wspólnot komunikatywnych w przedmiocie badań lingwistycznych?
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.13
PDF

Bibliografia

Ammon, Ulrich 1987. Language-variety/standard variety-dialect, [w:] Ammon, Ulrich, Norbert Dittmar, Klaus Mattheier (red.). 1987–1988. Sociolinguistics, 316–335. Berlin – New York: Walter de Gruyter (Handbooks of Linguistics and Communication Science 3).

Ahlqvist, Anders 1997. Language and languages, [w:] Brunon Synak i Tomasz Wicherkiewicz (red.), Language Minorities and Minority Languages in the Changing Europe. Proceedings of the 6th International Conference on Minority Languages. Gdańsk, 1–5 July, 1986, 27–36, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bańczerowski, Jerzy, Jerzy Pogonowski, Tadeusz Zgółka 1982. Wstęp do językoznawstwa, Poznań: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza.

Baudouin de Courtenay, Jan (Ignacy Niecisław) [1903] 1990. Język i języki [Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. XXXIII, 266–278, Warszawa], [Przedruk w:] Jan Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane. T. IV, 332–354, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bednarczuk, Leszek 1992. Typologia a izomorfizm, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 48, 5–14.

Chomsky, Noam Avram 1965. Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge MA: The MIT Press.

Fisiak, Jacek 1975. Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Furdal, Antoni 1977/1990. Językoznawstwo otwarte, 2. wyd., rozszerz., Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Furdal, Antoni 1993. Językoznawstwo — wiedza o języku czy o językach? Sborník Prací Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity 140. Slovanské Studie I. /Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 140. Studia Slavica I/: 5–9.

Gabelentz, Georg von der 1891. Die Sprachwissenschaft. Ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse, Leipzig: T. O. Weigel Nachfolger (Chr. Herm. Tauchnitz).

Gawroński, Andrzej 1927. La langue, sa nature et son origin, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1: 3–93 (O istocie i rozwoju języka, [w:] Andrzej Gawroński, 1928. Szkice językoznawcze, 1–37, Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Poznań – Wilno – Zakopane: Gebethner & Wolff).

Grabias, Stanisław 1997. Język w zachowaniach społecznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grucza, Franciszek 1983. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka — jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Grucza, Franiciszek 1994. O wieloznaczności wyrazu “język”, heterogeniczność związanych z nim desygnatów, i istocie rzeczywistości języków ludzkich, Przegląd Glottodydaktyczny (Warszawa) 13: 7–38.

Gutschmidt, Karl 1989. Jan Baudouin de Courtenay und Hugo Schuchardt. Einige Bemerkungen, [w:] Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk (red.), Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej, Warszawa 4–7 IX 1979, 155–164. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Harris, Roy 1990. The integrationist critique of orthodox linguistics, [w:] Michael P. Jordan (red.), The Sixteenth LACUS Forum, August 1989, Queen’s University, Canada, 63–77. Chapel Hill, N.C.: The Linguistic Association of Canada and the United States.

Haugen, Einar 1972. Language ecology, [w:] Anwar S. Dil (red.), The Ecology of Language. Essays by Einar Haugen, 324–39, Stanford CA: Stanford University.

Heinz, Adam 1978. Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hymes, Dell [1971] 1980. [Sociolinguistics and the ethnography of speaking. [w:] Edwin Ardener (red.), Social Anthropology and Linguistics, 47–93, London: Tavistock (Association of Social Anthropologists Monograph 10)]. Socjolingwistyka i etnografia mówienia, tłum. Krzysztof Biskupski, [w:] Michał Głowiński (red.), Język i społeczeństwo, 41–82, Warszawa 1980: „Czytelnik”.

Jelinek, Max Hermann 1913(–1914). Geschichte der Neuchochdeutschen Grammatik von den Anfängen bis auf Adelung. Erster Halbband. (Zweiter Halband) Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung (Germanistische Bibliothek. Zweite Abteilung. Untersuchungen und Texte. Siebenter Band. Geschichte der Neudchochdeutschen Grammarik).

Kovács, Ferenz [{1970}1971] 1977. [{Nyelvi struktúrák, nyelvi törvények. Budapest: Akadémiai Kiadó} Linguistic Structures and Linguistic Laws, tłum. z jęz. węgierskiego Sándor Kimon, Amsterdam: Grüner] Struktury i prawa językowe, tłum. z jęz. ang. Maria Sysak-Borońska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Korżyk, Krzysztof 1999. Język i gramatyka w perspektywie „komunikatywizmu”, [w:] Aleksy Awdiejew (red.), Gramatyka komunikacyjna, 9–32, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krzeszowski, Tomasz P. 1997. Angels and Devils in Hell. Elements of Axiology in Semantics, Warszawa: Energeia.

Lamb, Sydney M. 1991 Language and Illusion. Toward a Cognitive Theory of Language, Houston, TX: Rice University.

Lennenberg, Eric H. 1967. Biological Foundations of Language, New York: Wiley.

Lieb, Hans-Heinrich 1983. Integrational Linguistics. I. General Outline, Amsterdam: John Benjamins.

Lizis, Elżbieta 1996. Badania nad modelem zewnętrznego opisu języka, [w:] Zdzisław Wąsik (red.), Heteronomie języka, 27–44, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensiss No 1840. Studia Linguistica XVII).

Mańczak, Witold 1992. De la préhistoire des peuples indo-européens, Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego MXLVIII. Prace językoznawcze 110).

Milewski, Tadeusz 1965. Językoznawstwo, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Müller, Friedrich 1876, Grundriß der Sprachwissenschaft. I. Band, I. Abteilung: Einleitung in die Sprachwissenschaft, Wien: Alfred Hölder.

Neu, Erich 1984. Konstruieren und Rekonstruieren, Incontri Linguistici 9: 101–113.

Oertel, Hanns 1901. Lectures on the study of language, New York – London: C. Scribner's sons (Yale bicentennial publications).

Puzynina, Janina 1982. Językoznawstwo a aksjologia, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXIX: 23–32.

Puzynina, Janina 1992. Język wartości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Reiter, Norbert 1986. Die Irrtümer um den Idiolekt, Incontri Linguistici, 11, 137–151.

Reiter, Norbert 1993. Eurolinguistik, Forschungen zur osteuropaischen Geschichte 48: 167–178.

Reiter, Norbert 1994. Grundzüge der Balkanologie. Ein Schritt in die Eurolinguistik. Berlin: Harrassowitz.

Reiter, Norbert 1995. Eurolinguistik — Sinn und Verfahren, Südeuropa Mitteilungen. Vierteljahresschrift der Südeuropa-Gesellschaft e. V., 35/1, 30–38.

Saussure, Ferdinand de [1916/1955] 1961/1991. Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. Krystyna Kasprzyk 2 wyd. Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Schuchardt, Hugo [1917] 1928. F. de Saussure, Cours de linguistique générale [Literaturblatt für germanische und romanische Philologie 38: 1–9.], [w:] Leo Spitzer (red.), Hugo Schuchardt-Brevier. Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschaft, 2 wyd., rozszerz., 318–320. Halle (Saale), Max Niemeyer.

Skutnabb-Kangas, Tove, Robert Phillipson 1989. Mother tongue: The theoretical and sociopolitical construction of a concept, [w:] Ulrich Ammon (red.) Status and Function of Languages and Language Varieties, 450–457. Berlin: Walter de Gruyter.

Sperber, Dan, Deirdre Wilson 1986/1995. Relevance. Communication and Cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press (The Language and thought series) / Cambridge, MA – Oxford: Basil Blackwell.

Sternemann, Reinhard, Karl Gutschmidt 1989. Einführung in die vergeichende Sprachwissenschaft. Berlin: Akademie.

Thomsen, Vilhelm [1902/1919/] 1927. Sprogvidenskabens historie; en kortfattet fremstilling. København, G. E. C. Gad./2 wyd./] Geschichte der Sprachwissenschaft bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Tłum. Hans Pollak, Halle (Saale): Max Niemeyer.

Wawrzyniak, Zdzisław 1974. Sposoby istnienia języka, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, XXXII, 87–91.

Wąsik, Elżbieta 1998. O pojęciu eurolingwistyki. Na marginesie książki Norberta Reitera Grundzüge der Balkanologie (Berlin 1994), [w:] Antoni Furdal (red.) Studia nad językami i kulturami europejskimi. Prace Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu, 85–94, Wrocław: Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu.

Wąsik, Elżbieta 1999a. Domänen und Aufgaben der externen Sprachbeschreibung. Am Beispiel des Friesischen, [w:] Norbert Reiter (red.), Eurolinguistik ein Schritt in die Zukunft. Beiträge zum Symposium vom 24. bis 27. März 1997 im Jagdschloß Glienicke (bei Berlin), 303–316, Berlin: Harrassowitz.

Wąsik, Elżbieta 1999b. Ekologia języka fryzyjskiego. Z badań nad sytuacją mniejszości etnolingwistycznych w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2118. Studia Linguistica XIX.).

Wąsik, Zdzisław 1986. W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. Na marginesie książki Franciszka Gruczy pt. Zagadnienia metalingwistyki, Acta Universitatis Wratislaviensis No 905. Studia Linguistica X: 91–102.

Wąsik, Zdzisław 1987. Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. Z zagadnień metodologicznego statusu lingwistycznych teorii znaku i znaczenia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis No 939. Studia Linguistica XI).

Wąsik, Zdzisław 1992. O pojęciu językoznawstwa ogólnego na potrzeby historiografii lingwistycznej w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1302. Studia Linguistica XV, 81–92.

Wąsik, Zdzisław 1993. O pojęciu ekologii języka — tytułem wstępu, [w:] Zdzisław Wąsik (red.) Z zagadnień ekologii języka, 13–23, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1455. Studia Linguistica, XVI).

Wąsik, Zdzisław 1996. Forming a linguistic idiosystem in contact: A monolingual in a bilingual environment among Polish immigrants in the United States, Languages of the World (Unterschleissheim / München) 10: 35–56.

Wąsik, Zdzisław 1997a. Systemowe i ekologiczne właściwości języka w interdyscyplinarnych podejściach badawczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1948. Studia Linguistica XVIII).

Wąsik, Zdzisław 1997b. Interdisciplinary domains in the studies of minority languages and the division of linguistic labor, [w:] Brunon Synak, Tomasz Wicherkiewicz (red.), Language Minorities and Minority Languages in the Changing Europe. Proceedings of the 6th International Conference on Minority Languages. Gdańsk, 1–5 July, 1986, 79–91, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wąsik, Zdzisław 1999a. Sprachautonomie, Sprachvariabilität und das Problem der Mehrsprachigkeit aus der Perspektive der komparativen Linguistik, [w:] Norbert Reiter (red.), Eurolinguistik ein Schritt in die Zukunft. Beiträge zum Symposium vom 24. bis 27. März 1997 im Jagdschloß Glienicke (bei Berlin), 57–71, Berlin: Harrassowitz.

Wąsik, Zdzisław 1999b. Sydney Lamb’s cognitive theory of language and the notion of idiolect as an object of linguistic studies, [w:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (red.), New perspectives on cognitivism (Polish Studies in English Language and Literature 1), 11–21, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Brusselles – New York – Wien: Peter Lang.

Wąsik, Zdzisław 1999c. Heteronomies of language and its autonomization in cognition, [w:] Jerzy Bańczerowski i Tadeusz Zgółka (red.), Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam, 187–195, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Seria Językoznawstwo Nr 22), Poznań.

Wąsik, Zdzisław 1999d. Językoznawstwo ogólne, [w:] Andrzej Śródka (red.), Historia nauki polskiej.– Wiek XX. Nauki filologiczne, 37–63, Warszawa 1999: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki.

Wąsik, Zdzisław 1999e. The development of general linguistics within the history of the language sciences in Poland, 1860–1960, Historiographia Linguistica XXVI. 1/2 (John Benjamins, Amsterdam), 149–198.

Wąsik, Zdzisław 2003. Epistemological Perspectives on Linguistic Semiotics. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang (Polish Studies in English Language and Literature 8).

Yngve, Victor H. 1969. On achieving agreement in linguistics, [w:] W: Robert I. Binnick et al. (red.), Papers from the Fifth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, April 18–19, 1969, 455–462. Chicago: University of Chicago, Department of Linguistics.

Yngve, Victor H. 1975a. The dilemma of contemporary linguistics, [w:] Adam Makkai and Valerie Becker Makkai (red.), The First LACUS Forum 1974, 1–16, Columbia, South Carolina: Hornbeam Press.

Yngve, Victor H. 1975b. Human linguistics and face-to-face interaction, [w:] Adam Kendon et al. (red.) Organization of Behavior in Face-to-Face Interaction, 47–62, The Hague: Mouton. (Przedruk w: Thomas R. Williams (ed.) Socialization and Communication in Primary Groups, 313–328. The Hague: Mouton (World Anthropology, gen. ed. Sol Tax).

Yngve, Victor H. 1975c. Toward a human linguistics, [w:] Robin Grossman, L. James San, Timothy J. Vance (red.), Papers from the Parasession on Functionalism, 540–555, Chicago: Chicago Linguistic Society.

Yngve, Victor H. 1986. Linguistics as a Science, Bloomington, IN: Indiana University Press.

Yngve, Victor H. 1996. From Grammar to Science: New Foundations for General Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Victor H. Yngve & Zdzisław Wąsik (eds.), 2000. Societas Linguistica Europaea 33rd Annual Meeting: Naturalness and markedness in synchrony and diachrony. Workshop: “Exploring the Domain of Human-Centered Linguistics from a Hard-Science Perspective”. Poznań: The School of English, Adam Mickiewicz University, Motivex. Poznań.

Victor H. Yngve & Zdzislaw Wasik (eds.), 2004. Hard-Science Linguistics. London – New York: Continuum.

Zawadowski, Leon 1966. Lingwistyczna teoria języka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zgółka, Tadeusz 1985. Indywidualizm i antyindywidualizm w kwestii przedmiotu badań lingwistycznych, [w:] Krystyna Zamiara (red.), O kulturze i jej badaniu. Studia z filozofii kultury, 72–87, Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Metodologia Humanistyki. Redaktorzy serii: Jerzy Kmita, Jerzy Topolski).

Zwirner, Eberhard 1963. System der Sprachen und System der Wissenschaften. Zum Begriff der allgemeinen Sprachwissenschaft und der allgemeinen Phonetik, Indogrermanische Forschungen, LXVIII, 133–148.

Zwirner, Eberhard 1967. Sprachen und Sprache. Ein Beitrag zur Theorie der Linguistik, [w:] To Honour Roman Jakobson. Essays on the Occasion of his Seventieth Birthday. III, 2442–2464, The Hague: Mouton.