Język litewski w Wielkim Księstwie Litewskim
PDF

Słowa kluczowe

Lithuanian language

Grand Dutchy of Lithuania
ethnolect

Jak cytować

Walczak, B. (2019). Język litewski w Wielkim Księstwie Litewskim. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (18), 231–237. https://doi.org/10.14746/snp.2018.18.20

Abstrakt

The paper focuses on the Lithuanian language in the context of other Baltic languages. A brief history of Lithuanian in the Grand Dutchy of Lithuania is presented. It is done with reference to its oldest written records and the sociolinguistic underpinnings of the language. The national and linguistic revival of the Lituanians and the beginnings of scholarly interest in that language are briefly presented.
https://doi.org/10.14746/snp.2018.18.20
PDF

Bibliografia

Gawrońska-Garstka, M. 2017. „Jan Szczepan Otrębski – lituanista dwóch uniwersytetów w Wilnie i w Poznaniu”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 17. 97-101.

Gruszczyński, W. 2000. Wokabularze ryskie na tle XVI- i XVII-wiecznej leksykografii polskiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Heinz, A. 1983. Dzieje językoznawstwa w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kolbuszewski, S.F. 1977. Jana Karigera „Słownik polsko-łotewski” na tle leksykografii b. Inflant Polskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kolbuszewski S.F. i J. Kolbuszewski. 1983. „Literatura łotewska”., W zbiorze: Floryan, W. (red.). Dzieje literatur europejskich, cz. II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 415-438.

Kühne, H. 1960. Polnische Lehnwörter im Weissrussischen. Berlin: Freie Universität.

Lemanaitė, G. i P. Bukowiec (red.). 1998. Litwa. Dzieje, naród, kultura. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Majewicz A.F. 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Majewicz A.F. 1999. „Języki wymierające i zagrożone – stan i perspektywy”. W zbiorze: Maciejewski, W. (red.). Świat języków [Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV]. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz. 95-110.

Martel, A. 1938. La langue polonaise dans les pays ruthènes, Ucraine et Russie Blanche 1569-1667. Lille.

Ochmański, J. 1982. Historia Litwy. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Wydawnictwo Ossolineum.

Reczek, J. 1989. „Języki w dawnej Rzeczypospolitej”. Język Polski 69. 10-19.

Richardt, R. 1957. Polnische Lehnwörter im Ukrainischen. Berlin.

Smoczyński, W. 1988. „Języki bałtyckie”. W zbiorze: Bednarczuk, L. (red.) Języki indoeuropejskie, t. II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 817-905.

Topolska, M.B. 1994. „Z dziejów kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XVIII w.”. W zbiorze: Błaszczyk,G. i A. Kijas (red.). Studia ofiarowane prof. dr. hab. Jerzemu Ochmańskiemu

w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 174-185.

Topolska, M.B. 1998. „Osobliwości procesu społeczno-kulturalnego w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku”. W zbiorze: Lemanaitė, G. i P. Bukowiec (red.). Litwa. Dzieje, naród, kultura. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 37-44.

Vaitiekūnienė, A. i V. Areška. 1983. „Literatura litewska”. W zbiorze: Floryan, W. (red.). Dzieje literatur europejskich, cz. III. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 439-468.

Walczak, B. 2006. „Język czy dialekt – problem lingwistyczny?”. W zbiorze: Kubski, G. i M. Mikołajczak (red.). Korowód idei i metod. Prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu

Teorii Literatury. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. 23-32.

Walczak, B. 2007. „Status etnolektu (problem „język czy dialekt”?) w polskiej literaturze językoznawczej”.

W zbiorze: Skorupska-Raczyńska, E. i J. Rychter (red.). Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim.

-124.

Walczak, B. 2010. „Języki na pograniczu Wschód-Zachód w Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. W zbiorze: Mędelska, J. i Z. Sawaniewska-Mochowa (red.). Językowe i kulturowe dziedzictwo

Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 109-115.

Walczak, B. 2012. „Przejawy integracji językowej w obrębie klasy politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego”. W zbiorze: Korytkowska, M., Popowska-Taborska, H., Rudnik-Karwatowa, Z. i J. Siatkowski (red.). Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12: Językoznawstwo. Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. 195-202.