NGỮ NGHĨA HÓA LIÊN NGÔN NGỮ QUA ĐỐI CHIẾU BA-VIỆT VỀ PHẠM TRÙ THỜI (Semantyzacja międzyjęzykowa w świetle kontrastu kategorii czasu języka polskiego i wietnamskiego)
PDF

Jak cytować

Lê Đình, T. (2019). NGỮ NGHĨA HÓA LIÊN NGÔN NGỮ QUA ĐỐI CHIẾU BA-VIỆT VỀ PHẠM TRÙ THỜI (Semantyzacja międzyjęzykowa w świetle kontrastu kategorii czasu języka polskiego i wietnamskiego). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (11), 49–71. https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.05

Abstrakt

NGỮ NGHĨA HÓA LIÊN NGÔN NGỮ QUA ĐỐI CHIẾU BA-VIỆT VỀ PHẠM TRÙ THỜI (Semantyzacja międzyjęzykowa w świetle kontrastu kategorii czasu języka polskiego i wietnamskiego)
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.05
PDF

Bibliografia

Bańczerowski, J. 1993. A theory of predicative structure (Insights from Japanese and Korean). Papers and Studies in Contrastive Linguistics 27. 5–26.

Bańczerowski, J. 1997. Aspects of general morphology. Studia Germanica Posnaniensia XXIII. s. 13–46.

Bańczerowski, J. 1998. A general theory of flection. In: Puppel, S. (ed.). 7–65.

Bańczerowski, J. 1999. Diversity of flection. In: Vielfalt der Sprachen. Festschriftfür Aleksander Szulc zum 75. Geburtstag. Wien. 483–504.

Bańczerowski, J. 1999a. Towards a grammar of flection. Investigationes Linguisticae. Biuletyn poświęcony językoznawstwu ogólnemu, porównawczemu i stosowanemu VI. Poznań. 5–84.

Bartmiński, J. (red.). 2001. Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Bąk, P. 1977. Gramatyka języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Bogucki, Ł. 1998. Toward understanding translation. Folia Linguistica Anglica 1. Acta Universitatis Lodziensis. Łódź. 233–252.

Bogusławski, A., J. Mędelska. (red.). 1997. Współczesny język polski i rosyjski. Konfrontacja przekładowa. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej. Uniwersytetu Warszawskiego.

Bùi Mạnh, Hùng. 2008. Ngôn ngữ học đối chiếu. (Lingwistyka kontrastywna). NXB Giáo dục. TP HCM.

Buszkowski, W., W. Marciszewski., J. van Benthem. (red.) 1998. Categorial grammar. Amsterdam: John Benjamins.

Bystrov, I.S., Nguyen Tai Can, N. V. Stankievicz. 1975. Gramatika wietnamskowo jazyka. Leningrad: Izdat’elstwo Leningradskowo Uniwersiteta. 41–63.

Dahl, Ӧ. (red.). 2000. Tense and aspect in the languages of Europe. Berlin: Mouton de Gruyter.

Grzegorczykowa, R. 1991. Problem tzw. samozwrotności zaimków, forma czasu oraz czasowników performatywnych. W: Sambor, J., R. Huszcza. (red.). 1991: Prace z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 45–48.

Grzegorczykowa, R. 2001a. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzegorczykowa, R. 2001b. Kategorie gramatyczne. W: Bartmiński, J. (red.). 2001. Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej. 453–467.

Handke, K. 1997. Rozważania i analizy językoznawcze. Wybór prac. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Handke, K. 1997a. Czas i przestrzeń w polskich pracach językoznawczych. W: Handke, K. (red.). Rozważania i analizy językoznawcze. Wybór prac. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. 37–43.

Handke, K. 1997b. Pojęcie czasu w językoznawczych pracach diachronicznych i synchronicznych. W: Handke, K. (red.). Rozważania i analizy językoznawcze. Wybór prac. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. 45–47.

Hoàng, Dũng & Bùi Mạnh, Hùng. 2003. Vấn đề phạm trù „Thì” trong tiếng Việt (qua một cuộc đối thoại). [Zagadnienie kategorii czasu w języku wietnamskim (W świetle jednego dialogu)]. Ngôn ngữ 7.

Hy V. Luong. 1990. Discursive practices and linguistic meanings. Amsterdam: John Benjamins. 124–149.

Janda, L.A. 2004. Koncepcja przypadka i czasu w językach słowiańskich. (Przekł. M.E. Majewska). Kraków: Universitas.

Jędrzejko, E. 1987. Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych. Wrocław: Ossolineum.

Kita, M. 2004. Z zagadnień gramatyki polskiej i słowiańskiej. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Korytkowska, M. 1999. Z problematyki opisu styku diatezy oraz kategorii czasu i aspektu. (Na materiale bułgarskim i polskim). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 35. Warszawa: PAN. 173–192.

Korzeniowska, A. 1998. Explorations in Polish-English mistranslation problems. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kowalik, J. 1981. Czas leksykalny jako jeden z komponentów czasu językowego. W: Blicharski, M. (red.). Problemy nominacji językowej. T. 1. Katowice: Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. 105–136.

Laskowski, R., A. Orzechowska. 1984. Fleksja. W: Urbańczyk, S. (red.). Gramatyka języka polskiego. Morfologia.Warszawa: PWN. 97–306.

Laskowski, R. 1985. Studia gramatyczne VII. Wrocław: Ossolineum.

Laskowski, R. (red.) 1986. Czas i przestrzeń w języku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Laskowski, R. (red.). 1987. Studia gramatyczne VIII. Wrocław: Ossolineum.

Laskowski, R. 1987a. Niektóre trudności i kwestie sporne w opisie fleksji języka polskiego. W: Laskowski, R. (red.). Studia gramatyczne VIII. Wrocław: Ossolineum. 99–122.

Lê Đình, Tư. 1989. Các bình diện ngữ nghĩa tiếng Việt và việc chuyển dịch các văn bản tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. (Plany semantyczne języka wietnamskiego a tłumaczenie tekstów z wietnamskiego na inne języki). Nội san Ngoại ngữ 1.

Lê Đình, Tư. 1992. Dịch nhìn từ góc độ ngôn ngữ học (Tłumaczenie – spojrzenie pod kątem lingwistyki). Nội san Ngoại ngữ 1.

Lê Đình, Tư. 2005. The semantization of phonemes in Vietnamese. Oriental and Linguistic Studies from Poznan 8. 145–160.

Lê Đình, Tư. 2005a. Bức tranh ngôn ngữ về thế giới qua quan hệ liên ngôn ngữ. (Językowy obraz świata poprzez stosunki międzyjęzykowe). Ngoại ngữ 5. 3–19.

Lê Đình, Tư. 2009. Sự phân hóa trong các vùng ngoại lai tiếng Việt. (zróżnicowanie w enklawach zapożyczeń języka wietnamskiego). Ngôn ngữ và Đời sống 6. 8–13.

Lê Bá, Thự. 2004. Henryk Sienkiewicz – Nàng thứ ba. (Wybrane nowele z oryginalnego zbioru: Henryk Sienkiewicz – Nowele. Tomy I, II, III). NXB Văn học.

Lê Quang, Thiêm. 2008. Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ. (Studia kontrastywne międzyjęzykowe). NXB ĐH Quốc gia. Hà Nội.

Lyons, J. 1989. Semantyka. T. 2. (Przekład A. Weinsberg). Warszawa: PWN.

Maćkiewicz, J. 1999. Co to jest „językowy obraz świata”?. Etnolingwistyka 11. 7–24.

Mindak, J. 1985. Przestrzeń czasowa a semantyka i kształt formalny wypowiedzeń. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 23. Warszawa. 61–64.

Nagórko, A. 2006. Zarys gramatyki polskiej. Wyd. 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nguyễn Đình, Hòa. 1997. Vietnamese – Tiếng Việt không son phấn. Amsterdam: John Bennjamins.

Nguyễn Hồng, Cổn. 2001. Vấn đề tương đương trong dịch thuật. (Sprawa ekwiwalentności w translatoryce). Ngôn ngữ 11.

Nguyễn Kim, Thản. 1963. ghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt, t. 1 (Studia gramatyczne języka wietnamskiego, t. 1). Hà Nội.

Nguyễn Kim, Thản. 1964. Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt, t. 2 (Studia gramatyczne języka wietnamskiego, t. 2). Hà Nội.

Nguyễn Kim, Thản. 1977. Động từ trong tiếng Việt (Czasowniki w języku wietnamskim).

Nguyễn Thị, Hoài Nhân. 2002. Từ vay mượn với sự phát triển vốn từ vựng của ngôn ngữ nói chung và tiếng Nga nói riêng. (Zapożyczenia a rozwój słownictwa języka w ogóle i języka rosyjskiego). W: Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7. NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 10/2002. 88–97.

Nguyễn Thiện, Giáp 2002. Từ vựng học tiếng Việt. (Leksykologia języka wietnamskiego). NXB Giáo dục.

Nguyễn Văn, Thành 2003. Tiếng Việt hiện đại. (Współczesny język wietnamski). NXB Khoa học xã hội.

Oshiro, T. 2003. On the omission of the hieroglyphic Luwian verb “to be”. Lingua Posnaniensis XLV. 33–38.

Panfilov, V.S. 2008. Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt. (Oryginał, 1993: Gramaticzeskij stroi wietnamskogo jazyka). NXB Giáo dục. Hà Nội.

Perlin, J. 1996. Opis kategorii czasu w systemach jednoseryjnych (na przykładzie polszczyzny). Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 52. 107–112.

Pisarska A., T. Tomaszkiewicz. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Polański, K. (red.). 1993. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Ossolineum.

Puppel, S. (red.). 1998. Scripta manent. Poznań: Motivex.

Puppel, S. 2001. A concise guide to psycholinguistic. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Safarewicz, J. 1975. Rola czasu w ujmowaniu aspektu czasownikowego. Prace Filologiczne 25. 47–52.

Sambor J., R. Huszcza. (red.). 1991. Prace z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Sadalska, G. 1999. Kategoria duracji w języku szwedzkim. Investigationes Linguisticae – Biuletyn poświęcony językoznawstwu ogólnemu, porównawczemu i stosowanemu VI. Poznań. 97–108.

Skornia, H. 1992. Czas – statyczność a temat – remat. Język a kultura 8. 195–200.

Skubalanka, T. (red.). 1988. Stylistyczna akomodacja systemu gramatycznego. Wrocław: Ossolineum.

Solcjev, V.M., J.K., L’ekomcjev, T.T. Mchitarian, I.I. Gl’ebova. 1960. Wietnamskij jazyk. Moskwa.

Strutyński, J. 1999. Gramatyka polska. Kraków: Wydawnictwa „Księgarni Akademickiej”.

Szwedek A. 2009. Conceptualization of space and time. W: Łobacz, P., P. Nowak i W. Zabrocki. (red.). Language, science and culture: essays in honor of Professor Jerzy Bańczerowski on the occasion of his 70th birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 317–333.

Świdziński, M. 1989. O składniowych uwarunkowaniach kategorii czasu w polszczyźnie. Biuletyn Polskiego Towarzystwa ęzykoznawczego 42. 139-150.

Thompson, L.C. 1991. A Vietnamese reference grammar (second printing). Honolulu: University of Hawaii Press.

Tokarski, J. 1978. Fleksja polska. Warszawa: PWN.

Trần Lê, Bảo 2009. Khu vực học và Nhập môn Việt Nam học. (Studia regionalne a wprowadzenie do studiów wietnamistycznych). NXB Giáo dục Việt Nam.

Wawrzyńczyk, J. 2005. Słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Weinsberg, A. 1983. Językoznawstwo ogólne. Warszawa: PWN.

Weinsberg, A. 1987. Studia z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wierzbicka, A. (red.). 1972. Semantyka i słownik. Wrocław: Ossolineum.

Wierzbicka, A. 1972. W poszukiwaniu semantycznego modelu czasu i przestrzeni. W: Wierzbicka, A. (red.). Semantyka i słownik. Wrocław: Ossolineum. 151–163.

Wierzbicka, A. 1996. Semantics: primes and universals. Oxford: Oxford University Press.

Wierzbicka, A. 1999. Język – umysł – kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wilkoń, A. 1988. Funkcja kategorii czasu i aspektu w tekstach artystycznych. W: Skubalanka, T. (red.). Stylistyczna akomodacja systemu gramatycznego. Wrocław: Ossolineum. Także w: Wróbel, H. (red.). 2001: Gramatyka języka polskiego. Podręcznik akademicki. Kraków. 138–140.

Zabrocki, L. 1980. U podstaw struktury i rozwoju języka. Poznań: PWN.