Wielojęzyczność Unii Europejskiej. Problemy językowe i terminologiczne prawa Unii Europejskiej
PDF

Jak cytować

Druzenko, S. (2019). Wielojęzyczność Unii Europejskiej. Problemy językowe i terminologiczne prawa Unii Europejskiej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (10), 37–47. https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.03

Abstrakt

Wielojęzyczność Unii Europejskiej. Problemy językowe i terminologiczne prawa Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.03
PDF

Bibliografia

Bromboszcz, M. 2003. Narzędzia wspomagające pracę tłumacza w Komisji Europejskiej. Niepublikowana praca magisterska, Poznań.

Choduń, A. 2007. Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny. Warszawa: Trio.

Grucza, F. 1994. Języki specjalistyczne. Materiały z XVII Sympozjum ILS UW, Warszawa 9–11 stycznia 1992, Warszawa: Akapit.

Grucza, F. 1999. Translacja a kreatywność, Lingua Legis, Warszawa: TEPIS.

Hałas, B. 1995. Terminologia języka prawnego, Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Jopek-Bosiacka, A. 2008. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN.

Kierkowska, D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: TEPIS.

Komisja Europejska, Komisarz Leonard Orban, Opinie na temat języków w Europie.

Komisja Europejska, Grupa Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności, Sprawozdanie końcowe, wersja skrócona. Pobrano ze strony internetowej: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/multishort_pl.pdf

Komisja Europejska, Komisarze, Leonard Orban, Wielu ludzi, wiele języków. Pobrano ze strony internetowej: http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_pl.htm

Komunikat Komisji, Strategia polityczna na rzecz wielojęzyczności, MEMO/07/80 Brussels, 23 lutego 2007 r. Pobrano ze strony internetowej: http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/80&format=HTML&aged=1&language=PL&guiLanguage=en /25.11.07/

Komunikat Komisji, Tłumaczenia ustne: bilans piątego rozszerzenia UE, MEMO/07/77, Bruksela, dnia 23 lutego 2007 r. Pobrano ze strony internetowej: http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/news/news_pl.htm

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności, COM (2005) 596

wersja ostateczna, Bruksela, 22.11.2005 r. Pobrano ze strony internetowej: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com596_pl.pdf

Komunikat Komisji, Strategia polityczna na rzecz wielojęzyczności, MEMO/07/80 Brussels, 23 lutego 2007 r. Pobrano ze strony internetowej: http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/ 07/80&format=HTML&aed=1&language=PL&guiLanguage=en

Komunikat Komisji, Tłumaczenia pisemne w Komisji: podsumowanie osiągnięć dwa lata po rozszerzeniu, MEMO/06/174, Bruksela, dnia 27 kwietnia 2006 r. Pobrano ze strony internetowej: http://europa.eu/rapid/pressReleases Action.do?reference=MEMO/06/174&format=HTML

&aged=&language=PL&guiLanguage=en

Konkluzje Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. dotyczące oficjalnego użycia dodatkowych języków w Radzie i ewentualnie innych instytucjach i organach Unii Europejskiej (2005/C 148/01), Dz.

U. C 148/1 z 18.06.2005 r. Pobrano ze strony internetowej: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2005/c_148/c_14820050618 pl00010002.pdf

Michałowska-Gorywoda, K. 2001. Służby lingwistyczne UE, Studia Europejskie nr 3.

Parlament Europejski. Wielojęzyczność w Parlamencie Europejskim: przykład na przekład. Pobrano ze strony internatowej: http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/2007/default_p001c005_pl.htm 22/11/2007.

Parlament Europejski, Sprawozdanie w sprawie nowej strategii ramowej w sprawie wielojęzyczności (2006/2083(INI)). Pobrano ze strony internetowej: http://www.europarl.europa.eu/news/

expert/briefing_page/12350-313-11-45-20061106BRI12349-09-11-2006-2006/default_ p001c010_pl.htm

Pieńkos, J. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku. Warszawa: Oficyna Prawnicza Muza.

Pieńkos, J. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków: Zakamycze.

Regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1991 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1991, s. 7 oraz Dz.U. L 383 z 29.12.1992 – sprostowania). Pobrano ze strony internetowej: http://www.curia. europa.eu/pl/instit/txtdocfr/txtsenvigueur/txt5.pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie roli regionalnych i lokalnych władz w integracji europejskiej, Dz.U. C 38 E z 12.2.2004, s. 167. Pobrano ze strony internetowej: http://www.

europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/622/622030... /04.11.07/.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie roli regionalnych i lokalnych władz w integracji europejskiej, Dz.U. C 38 E z 12.2.2004, s. 167. Pobrano ze strony internetowej: http://www.

europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/622/622030.../04.11.07/.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, Sekcja III – Komisja (C6-0299/2006 – 2006/2018(BUD)). Pobrano ze strony

internatowej: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef /21.11.07/.

Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (wersja skonsolidowana), Dz. U. 1958R0001 z 01.01.2007, s. 006.001 – 1. Pobrano ze

strony internetowej: http://eur-lex.europa.eu/Result.do?page=1&lang=en /02.11.07/.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzające tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od tych rozporządzeń.

Rzewuska, M. (opracow.). Tłumaczenie acquis communautaire na język polski, praca zbiorowa, Materiały z konferencji, 20 kwietnia 2001 r., Warszawa.

Rzewuska, M. 2002. Przygotowania służb tłumaczeniowych instytucji UE do rozszerzenia, Biuletyn Analiz UKIE nr 8, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.

Rzewuska, M. 2002. Tłumaczenie prawa UE na języki krajów kandydujących – stan prac na blisko rok przed przystąpieniem, Biuletyn Analiz UKIE nr 10, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,

Warszawa.

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. U. C 321E z 29.12.2006 r. Pobrano ze strony internetowej: http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm#founding /02.11.07/.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiającyWspólnotę Europejską, Bruksela, 3 grudnia 2007 roku. Pobrano ze strony internetowej: http://www. consilium.

europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.pl07.pdf

Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament i Radę, wraz z odpowiedziami instytucji. Pobrano ze strony internetowej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: C: 2006: 28401PL: HTML /24.11.07/

Zielińska, K. 2007. Służby lingwistyczne instytucji Unii Europejskiej i ich rola w kształtowaniu polityki językowej na przykładzie Parlamentu Europejskiego. Poznań.

LICENCJA:
Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.