Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts

Main Article Content

Barbara Skowronek

Abstrakt

Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, B. (2019). Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (10), 127-136. https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.09
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Barbara Skowronek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor doktor habilitowany, germanista, językoznawca, kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Nauczania Języków Obcych, Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM

Bibliografia

 1. Bańczerowski, J. 1989. „Aus philosophischen Problemen der Phonologie“. Studia Germanica Posnaniensia 16, 23–64.
 2. Dakowska, M. 1994. „Glottodydaktyka jako nauka”. W zbiorze: Grucza, F. (red.), Polska szkoła lingwistyki stosowanej. Warszawa: Wydawnictwo UW, 65–79.
 3. Dakowska, M. 2007. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.
 4. Grotjahn, R. 2003. „Konzepte für die Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen: Forschungsmethodologischer Überblick“. In: Bausch, K.-R., H. Christ und H.-J. Krumm (Hg.). Handbuch Fremdsprachenunterricht. 493–499.
 5. Grucza, F. 1979. „Glottodydaktyka w świetle modeli komunikacji językowej”. In: Grucza, F. (Hg.). Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo UW, 7–26.
 6. Grucza, F. 1983. „Zum Gegenstand und zur inneren Gliederung der Linguistik und der Glottodidaktik“. Kwartalnik Neofilologiczny XXX/3, 217–234.
 7. Grucza, F. 1990. „Linguistik-semantische Bemerkungen zum Thema ‘die Wissenschaft(en)’ in der Entwicklung“. In: Kaszyński, S.H. (Hg.). Die Wissenschaft in der Entwicklung. Perspektiven 2000. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 8. Grucza, F. 1993. „Zagadnienie ontologii lingwistycznej: o językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu”. In: Kaczmarek, B. (Hg.). Opuscula Logopedica in honorem Leonis Kaczmarek. Lublin, 25–47.
 9. Grucza, F. 1994. „O wieloznaczności wyrazu ‘język’, heterogeniczności wiązanych z nim desygnatów i istocie rzeczywistych języków ludzkich”. Przegląd Glottodydaktyczny 13, 7–37.
 10. Grucza, F. 2007. Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia. Warszawa: Euro-Edukacja.
 11. Kmita, J. 1978. „Poznanie epistemologiczne jako poznanie historyczne”. Studia Metodologiczne 17.
 12. Lewicka, G. 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: Atut.
 13. Pfeiffer, W. 1986. Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. In: DaF 4, 215–219.
 14. Pfeiffer, W. 1987. „Zur Methodologie der Methodiken“. In: Lörscher, Schulze (Hg.). Perspectives on Language and Performance. Tübingen: Narr.
 15. Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.
 16. Skowronek, B. 1997. Methodologische Rekonstruktion glottodidaktischer Theorien. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 17. Skowronek, B. 1998. „Ku interpretacji epistemicznej teorii glottodydaktycznych”. Investigationes Linguisticae IV. Poznań: Instytut Lingwistyki UAM, 58–76.
 18. Skowronek, B. 1999. „Methodologische Rekonstruktion der glottodidaktischen Theorie von Professor Ludwik Zabrocki“. In: Bańczerowski, J. und T. Zgółka (Hg.). Linguam amicabilem facere, 443–451.
 19. Skowronek, B. 2008a. „Glottodidaktik und Linguistik. In: Jaroszewska, A. und M. Torenc (Hg.). Kultury i języki, poznawać – uczyć się – nauczać. Warszawa: Wydawnictwo UW, 139–148.
 20. Skowronek, B. 2008b. „Glottodydaktyka a lingwistyka”. Przegląd Glottodydaktyczny 25, 7–14.
 21. Skowronek, B. 2008c. „FSU als intersemiotische Kommunikation”. In: Myczko, K., B. Skowronek und W. Zabrocki (Hg.). Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 107–114.
 22. Speck, J. (Hg.) 1980. Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe. I–III. Göttingen: Vanderhoeck und Ruprecht.
 23. Zabrocki, L. 1963. Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Wrocław: Ossolineum.
 24. Zabrocki, L. 1966. „Kodematische Grundlagen der Theorie des Fremdsprachenunterrichts“. Glottodidactica 1, 3–42.
 25. Zabrocki, W. 1990. Czy język jest wrodzony? Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 26. Zabrocki, W. 2005. „Kiedy narodził się paradygmat generatywistyczny?” In: Stroński, K., Wiertlewski, S. und W. Zabrocki (Hg.). Oblicza języka. Stuttgart – Poznań: Klett, 275–282.
 27. Zabrocki, W. 2006. Psychologizm i socjologizm w dziejach transformacyjno-generatywnej refleksji nad językiem naturalnym. Stuttgart–Poznań: Klett.
 28. Zgółka, T. 1980. Język – kompetencja – gramatyka. Studium z metodologii lingwistyki. Poznań – Warszawa: PWN.