Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts
PDF

Jak cytować

Skowronek, B. (2019). Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (10), 127–136. https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.09

Abstrakt

Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.09
PDF

Bibliografia

Bańczerowski, J. 1989. „Aus philosophischen Problemen der Phonologie“. Studia Germanica Posnaniensia 16, 23–64.

Dakowska, M. 1994. „Glottodydaktyka jako nauka”. W zbiorze: Grucza, F. (red.), Polska szkoła lingwistyki stosowanej. Warszawa: Wydawnictwo UW, 65–79.

Dakowska, M. 2007. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.

Grotjahn, R. 2003. „Konzepte für die Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen: Forschungsmethodologischer Überblick“. In: Bausch, K.-R., H. Christ und H.-J. Krumm (Hg.). Handbuch Fremdsprachenunterricht. 493–499.

Grucza, F. 1979. „Glottodydaktyka w świetle modeli komunikacji językowej”. In: Grucza, F. (Hg.). Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo UW, 7–26.

Grucza, F. 1983. „Zum Gegenstand und zur inneren Gliederung der Linguistik und der Glottodidaktik“. Kwartalnik Neofilologiczny XXX/3, 217–234.

Grucza, F. 1990. „Linguistik-semantische Bemerkungen zum Thema ‘die Wissenschaft(en)’ in der Entwicklung“. In: Kaszyński, S.H. (Hg.). Die Wissenschaft in der Entwicklung. Perspektiven 2000. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Grucza, F. 1993. „Zagadnienie ontologii lingwistycznej: o językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu”. In: Kaczmarek, B. (Hg.). Opuscula Logopedica in honorem Leonis Kaczmarek. Lublin, 25–47.

Grucza, F. 1994. „O wieloznaczności wyrazu ‘język’, heterogeniczności wiązanych z nim desygnatów i istocie rzeczywistych języków ludzkich”. Przegląd Glottodydaktyczny 13, 7–37.

Grucza, F. 2007. Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia. Warszawa: Euro-Edukacja.

Kmita, J. 1978. „Poznanie epistemologiczne jako poznanie historyczne”. Studia Metodologiczne 17.

Lewicka, G. 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: Atut.

Pfeiffer, W. 1986. Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. In: DaF 4, 215–219.

Pfeiffer, W. 1987. „Zur Methodologie der Methodiken“. In: Lörscher, Schulze (Hg.). Perspectives on Language and Performance. Tübingen: Narr.

Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Skowronek, B. 1997. Methodologische Rekonstruktion glottodidaktischer Theorien. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Skowronek, B. 1998. „Ku interpretacji epistemicznej teorii glottodydaktycznych”. Investigationes Linguisticae IV. Poznań: Instytut Lingwistyki UAM, 58–76.

Skowronek, B. 1999. „Methodologische Rekonstruktion der glottodidaktischen Theorie von Professor Ludwik Zabrocki“. In: Bańczerowski, J. und T. Zgółka (Hg.). Linguam amicabilem facere, 443–451.

Skowronek, B. 2008a. „Glottodidaktik und Linguistik. In: Jaroszewska, A. und M. Torenc (Hg.). Kultury i języki, poznawać – uczyć się – nauczać. Warszawa: Wydawnictwo UW, 139–148.

Skowronek, B. 2008b. „Glottodydaktyka a lingwistyka”. Przegląd Glottodydaktyczny 25, 7–14.

Skowronek, B. 2008c. „FSU als intersemiotische Kommunikation”. In: Myczko, K., B. Skowronek und W. Zabrocki (Hg.). Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 107–114.

Speck, J. (Hg.) 1980. Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe. I–III. Göttingen: Vanderhoeck und Ruprecht.

Zabrocki, L. 1963. Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Wrocław: Ossolineum.

Zabrocki, L. 1966. „Kodematische Grundlagen der Theorie des Fremdsprachenunterrichts“. Glottodidactica 1, 3–42.

Zabrocki, W. 1990. Czy język jest wrodzony? Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zabrocki, W. 2005. „Kiedy narodził się paradygmat generatywistyczny?” In: Stroński, K., Wiertlewski, S. und W. Zabrocki (Hg.). Oblicza języka. Stuttgart – Poznań: Klett, 275–282.

Zabrocki, W. 2006. Psychologizm i socjologizm w dziejach transformacyjno-generatywnej refleksji nad językiem naturalnym. Stuttgart–Poznań: Klett.

Zgółka, T. 1980. Język – kompetencja – gramatyka. Studium z metodologii lingwistyki. Poznań – Warszawa: PWN.

LICENCJA:
Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.