Autonomizacja procesu uczenia się języka obcego, na przykładzie języka angielskiego, jako przejaw trendów panujących w dydaktyce języków obcych w Polsce w dobie transformacji

Main Article Content

Janina Wiertlewska

Abstrakt

Autonomizacja procesu uczenia się języka obcego, na przykładzie języka angielskiego, jako przejaw trendów panujących w dydaktyce języków obcych w Polsce w dobie transformacji

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiertlewska, J. (2019). Autonomizacja procesu uczenia się języka obcego, na przykładzie języka angielskiego, jako przejaw trendów panujących w dydaktyce języków obcych w Polsce w dobie transformacji. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (10), 161-174. https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.13
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Janina Wiertlewska, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

magister, starszy wykładowca w Katedrze Lingwistyki Stosowanej, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, słuchaczka Wydziałowego Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii UAM, opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Puppel

Bibliografia

 1. Aleksandrzak, M. 2001. „Samoocena jako element ewaluacji w półautonomicznym uczeniu się i nauczaniu języka obcego – wprowadzenie do projektu badawczego”. Neofilolog 20, 34–39.
 2. Aleksandrzak, M. 2002. „Rozwijanie umiejętności samooceny”. W zbiorze: Wilczyńska, W. (red.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 3. Aleksandrzak, M. 2005. „Indywidualizacja treści nauczania”. W zbiorze: Karpińska-Szaj, K. (red.) Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza.
 4. Benson, P. 1996. “Concepts of autonomy in language learning”. W zbiorze: Pemberton, R. et al. (red.). Taking control: autonomy in language learning. Hong Kong University Press, 27–34.
 5. Benson, P. 2000. “Autonomy as a learner’s and teacher’s right”. W zbiorze: Sinclair, B. et al. (red.). Learner, autonomy, teacher autonomy, future directions. London: Longman, 111–117.
 6. Benson, P. 2001. Teaching and researching autonomy in language learning. Harlow: Pearson Education.
 7. Benson, P. 2002. “Autonomy and communication”. W zbiorze: P. Benson and S. Toogood (red.). Learner autonomy 7: challenges to research and practice. Dublin: Authentik, 10–28.
 8. Benson, P. 2003. “Learner autonomy in the classroom“. W zbiorze: Nunan, D. (red.). Practical English teaching. New York: McGraw Hill, 289–308.
 9. Bergen, T. 1999. Developing autonomous learning in the foreign language classroom. Bergen: Universitet i Bergen, Institutt for Praktisk Pedagogic.
 10. Dam, L. 1994. “How to recognize the autonomous classroom“. W zbiorze: Wolf, D. (red.). Die Neuren Sprachen: Lernerautonomie 93, zeszyt 5, 503–527.
 11. Dam, L. 1995. Learner autonomy – from theory to practice. Dublin: Authentik.
 12. Dam, L. 1999. “How to develop autonomy in a school context – how to get teachers to change their pratice”. W zbiorze: Edelhoff, C. and R. Weskamp (red.). Autonomes Fremdsprachlernen. Ismaning: Max Hueber Verlag, 113–133.
 13. Dam, L. 2001. “Bridging the gap between real life and language classroom – principles, practices and outcomes”. W zbiorze: Wagner, J. (red.). Poedagogik og laering I fremmd – og andetsprog. Odense Working Papers In Language and Communication. N. 22, January, 43–64.
 14. Dam, L. 2003. “Developing learner autonomy – the teacher’s responsibility”. W zbiorze: Little, D., J. Ridley i E. Ushioda (red). Learner autonomy in the foreign language classroom, teacher, learner, curriculum and assessment. Dublin: Authentic, 135–146.
 15. Dam, L. i G. Gabrielsen. 1998. “Developing learner autonomy in a school context”. W zbiorze: Holec, H. Autonomy and self-directed learning: present fields of application. Strasbourg: Council of Europe.
 16. Dam, L. i D. Little. 1999. “Autonomy in foreign language learning: from classroom practice togeneralizable theory”. W zbiorze: Barfield, A., Betts, R., Cunningham, J., Dunn, N., Katsura, K., Kobayashi, K., Padden, N. and M. Watanabe (red.). JALT 98: Focus on the classrooms: interpretations, 127–136. Tokyo: Jalt.
 17. Dickinson, L. 1987. Self-instruction in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Dickinson, L. 1999. “Autonomy and motivation: a literature review”. Dublin: System 23: 2, 165–174.
 19. Glinka, M. i A. Surdyk. 2000. „Autokontrola w procesie W zbiorze: Wilczyńska, W. (red.). Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: UAM.
 20. Gwiazda-Rzepecka, B. 1999. „Autonomia: prawda czy mit”. Neofilolog 18.
 21. Holec, H. 1981. Autonomy in foreign language learning. Oxford: Pergamon Press. (Pierwsze wydanie: 1979, Strasbourg, Council of Europe).
 22. Komorowska, H. 1996. „Nauczanie języków obcych w świetle rekomendacji Rady Europy”. Języki obce w szkole 3.
 23. Komorowska, H. 1999. „Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce: osiągnięcia i trudności”. W zbiorze: Aleksandrowicz-Pędich, L. i H. Komorowska (red.). Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.
 24. Korporowicz, L. 2000. „Ewaluacja – zaproszenie do rozwoju”. Edukacja i Dialog 6, 15–36.
 25. Kupisiewicz, Cz. 1997. „Wizja szkoły przyszłości – zarys modelu”. W zbiorze: Bogaj, M. (red.). Realia i perspektywy reform oświatowych. Warszawa: IBE.
 26. Kwiatkowska, H. 1998. Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli. Warszawa: PWN.
 27. Little, D. 1991. Learner autonomy – definitions, issues and problems. Dublin: Authentik.
 28. Lewowicki, T. 1995. Przemiany oświaty. Warszawa: Żak.
 29. Lewowicki, T. 2000. „Edukacja alternatywna – tradycje, inspiracje, przemiany, relacje z reformami”. W zbiorze: Piekarski, J. i B. Śliwerski (red.). Edukacja alternatywna. Kraków: Impuls.
 30. Mach. B i inni. 1998. Polacy wobec integracji z Unią Europejską. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 31. Marciniak, I. 2003. „Standardy europejskie w kształceniu językowym w aspekcie oceny i samooceny”. Neofilolog 22, 6–9.
 32. Michalski, J. 1998. „Autonomiczność nauczyciela”. Edukacja 4.
 33. Michońska-Stadnik, A. 1996. Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych. Wrocław: UW.
 34. Mizerek, H. 2000. „Alternatywne sposoby myślenia o nauczycielu i jego edukacji: pytania dla badaczy i edukatorów”. W zbiorze: Kwieciński, Z. (red.). Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa: IBE.
 35. Myczko, K. 1999. „Wybrane aspekty oceny i samooceny ucznia w nauczaniu języków obcych”. Neofilolog 18.
 36. McGarry, D. 1995. Learner autonomy 4: the role of authentic texts. Dublin: Authentic.
 37. Ratuś, B. 1996. Edukacja w okresie reform ustrojowych. Zielona Góra: WSP.
 38. Nevo, D. 1997. „Konceptualizacja ewolucji edukacyjnej. Analityczny przegląd literatury”. W zbiorze: Korporowicz, L. (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 39. Olubiński, A. 1994. „Podmiotowość roli społecznej nauczyciela w aspekcie przemian społecznych”. W: Muszyński, H. (red.). „Nauczyciel: problem jego kształcenia w dobie zmiany społecznej”. Studia Pedagogiczne, t. LX, Wrocław: Ossolineum.
 40. Opałka, B. 2003. Reflective learning in the autonomous classroom. IATEFL PL,TD and AL SIG Newsletter 9, http://www.iatefl.org.pl/tdal/n9reflective.htm, http://www.iatefl.org.pl/tdal/n7opalka.htm
 41. Oxford, R. 1990. Language learning strategies: what every teacher should know. New York: Newbury House Publishers.
 42. Pamuła, M. 2002. „Europejskie Portfolio Językowe – opis i ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych ucznia”. W zbiorze: Komorowska, H. (red.). Ewaluacja w nauce języka obcego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.
 43. Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.
 44. Rusiecki, J. 1999. Nauczyciele okresu transformacji – próba diagnozy zawodu. Olsztyn: WSP.
 45. Schmelter, L. 2000. „Forderungsmoglichkeiten von Autonomie und selbstgestgesteuertem Fremdsprachenlernen: Beispiel aus einem Forshungsprojekt”. W zbiorze: Aquado, K., i A. Hu. (red.). Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalitat. Berlin: Padagogisher Zeitschriftenverlag.
 46. Trim, J.L.M. 1977. „Some possibilities and limitations of learner autonomy”. W zbiorze: Harding-Esch, E.M. (red.). Self-Directed Learning and Autonomy. Report of a seminar held at Cambridge. December 1976. University of Cambridge, Department of Linguistics and CRAPEL, 1–11. (Mimeo).
 47. Vogel, K. 1998. „Autonomes Lernen und Fremdsprachenerwerb an der Hochschule”. W zbiorze: Jung, U. (red.). Praktische Handreichunen fur dem Fremdsprachenlehrer. Frankfurt/Mein: Lang Verlag.
 48. Vygotsky, L.S. 1986. Thought and language. Cambridge, MA: The MIT Press.
 49. Wallace, M. 1991. Training foreign language teachers: a reflective approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 50. Waloszek, D. 1997. „Nauczyciele wobec przemian edukacyjnych”. W zbiorze: Zając, A. (red.). Dylematy przemian oświatowych. Rzeszów: WSP.
 51. Wilczyńska, W. 1999. Uczyć się czy być nauczanym. O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 52. Wilczyńska, W. 2001. „Nauczać to rozwijać uczenie się, czyli o podejściu autonomizacyjnym w dydaktyce”. W zbiorze: Prokop, I. (red.) Materiały I Meetingu Glottodydaktycznego. Poznań: UAM.
 53. Wilczyńska, W. (red.). 2002. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 54. Witek, K. 2000/2001. „Autonomia reformowanej szkoły”. Nowe w szkole 3.
 55. Woronowicz, M. 2000. Problemy edukacji refleksyjnej. Koszalin: Miscellanea.
 56. Wysocka, M. 1998. Samoocena nauczycieli języków obcych. Warszawa: Energeia.
 57. Zawadzka, E. 1996. „Działania innowacyjne a kształcenie nauczycieli”. Neofilolog 13.
 58. Zawadzka, E. 2004. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 59. Zielińska, H. 1998. „Zmiana świadomości polskiej młodzieży – sytuacja w Polsce po 1989 roku”. W zbiorze: Horner. W. i S. Szymański (red.). Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy. Warszawa: Żak.
 60. Zielińska, U. 2005. „Samoocena a rozwój autonomii w uczeniu się języka obcego wśród studentów Kolegium Języków Obcych w Poznaniu”. Neofilolog 27, 54–59.