Udział plotki i plotkowania w komunikacji ustnej na przykładzie komunikacji biurowej – podejście hybrydowe: pragma-, socjo-, psycho- oraz ekolingwistyczne
PDF

Słowa kluczowe

gossip
the process of gossiping
fake news
sources of gossip
verbal and nonverbal parameters of gossip

Jak cytować

Kaus, J., & Puppel, S. (2021). Udział plotki i plotkowania w komunikacji ustnej na przykładzie komunikacji biurowej – podejście hybrydowe: pragma-, socjo-, psycho- oraz ekolingwistyczne. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 21, 109–132. https://doi.org/10.14746/snp.2021.21.04

Abstrakt

The article aims at analysing the concept of gossip at workplace. The main goal of the article is to answer such questions as: what is gossip? Who is involved in spreading gossip at workplace? What are the sources of gossips? The first part (section 1) of the article is theoretical and aims at defining the concept of gossip. The second part (sections 2 and 3) analyses the results of a questionnaire which was carried out among forty respondents. The results are compared with the theoretical assumptions put forth by a number of research works discussed briefly in the article.

https://doi.org/10.14746/snp.2021.21.04
PDF

Bibliografia

Berg, J., J. Dickhaut i K. McCabe. 1995. “Trust, reciprocity, and social history”. Games and Economic Behavior 10.1. 122-142.

Bielak, M. 2019. „Etyka w tożsamości tłumacza kształtowanej w przestrzeni instytucjonalnej”. W zbiorze: Bielak, M., Krawczak, M. i W. Maliszewski (red.). Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 17-27.

Bilińska, M. 2009. „Plotka jako gatunek mowy i tekstu” W zbiorze: Kusal, K. (red.). Językoznawstwo: współczesne badania: problemy i analizy językoznawcze 3. Łódź: Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi. Katedra Komunikacji Językowej AHE. 93-102.

Boksa, E. i J. Kołodziejczak. 2019. „Plotka z perspektywy interakcji językowej". W zbiorze: Trzaskowski, Z. (red.). Studia filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 292-305.

Błachowicz-Wolny, E. 1995. „Plotka albo poczta pantoflowa jako ulubiona forma komunikacji międzyludzkiej”. W zbiorze: Satkiewicz, H. (red.). Poradnik językowy 2. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 36-42.

Bronagh, A. i G.J. McKeown. 2020. „Creativity and gossip: investigating shared cognitive pathways and aesthetic appreciation”. Belfast: Queen’s University Belfast (Poster).

Dunbar, R. 1996. Grooming, gossip, and the evolution of language. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. (Tłumaczenie polskie: Tomasz Pańkowski 2009. Pchły, plotki a ewolucja języka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca).

Eckhaus, E. i B. Ben-Hador. 2017. “Gossip and gender differences: a content analysis approach”. Journal of Gender Studies 28.1.

Feinberg, M., R. Willer, J. Stellar i D. Keltner. 2012. “The virtues of gossip: reputational information sharing as prosocial behavior”. Personality and Social Psychology 102.5. 1015-1030.

Foster, E.K. 2004. „Research on gossip: taxonomy, methods, and future directions”. Review of General Psychology 8. 78-99.

Gronowski, D. 2016. „Plotkowanie jako fenomen komunikacyjny.” W zbiorze: Leśniczak, R. (red.). Łódzkie Studia Teologiczne. Tom 25. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie. 59-71.

Gruchoła, M. i E. Kruczek. 2013. „Elementy wizerunku medialnego w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań ankietowych”. W zbiorze: Nowak, M. (red.). Rozprawy społeczne 1. Tom 7. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 137-146.

Hansen, A. 2020. Wyloguj swój mózg. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Jęczeń, A. 2011. „Komunikacja na granicy prawdy, czyli o plotce w kulturze masowej.” W zbiorze: Tatar, B. (red.). Acta Humana 2. Lublin: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej. 109-121.

Jourard, S.M. 1959. ”Self-disclosure and other-cathexis”. Journal of Abnormal and Social Psychology 59.3. 428-431.

Jung, C.G. 1921/1971. Psychological types. Collected works. Vol. 6. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Krawczak, M. 2017. „Poznańska szkoła ekolingwistyki” W zbiorze: Puppel, S (red.). Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom VII. Poznań. Wydział Neofilologii UAM. 145-193.

Kurządkowska, B. i M. Maruszczak. 2014. „Mem - współczesna plotka internetowa”. W zbiorze: Burska, K., Cieśla, B (red). Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Leaper, C. i H. Holliday. 1995. ”Gossip in same-gender and cross-gender friends’ conversations”. Personal Relationships 2.3. 237-246.

Leaper, C. i C.K. Friedman. 2007. ”The socialization of gender”. W zbiorze: Grusec, J.E, i P.D. Hastings. (red.). Handbook of socialization: theory and research. New York: The Guilford Press. 561-587.

Levin, J. i A. Arluke. 1985. ”An exploratory analysis of sex differences in gossip”. Sex Roles 12. 281-286.

Mateja, M. 2010. „Płeć (niezbyt piękna): kobiety jako bohaterki i użytkowniczki internetowych serwisów plotkarskich”. W zbiorze: Mateja, M., Wincławska, M. i B. Brodzińska (red.). Konteksty kultury popularnej: płeć, sztuka, media. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nettle, D. 2007. „Individual differences”. W zbiorze: Dunbar, R.I.M. i L. Barrett. (red.). Oxford handbook of evolutionary psychology. Oxford: Oxford University Press.

Puppel, J. 2007. „Wpływ dystansu międzyosobowego na użycie zasobów językowych w komunikacji bezpośredniej: badania wstępne”. W zbiorze; Puppel, S. (red.). Społeczeństwo - kultura – język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomuniacji UAM. Tom I. Poznań: Zakład Graficzny UAM. 65-77.

Puppel, S. i J. Puppel. 2008. „Gestosfera jako istotny składnik przestrzeni publicznej: wstępny zarys problematyki. Electronic Journal Oikeios Logos 4. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 1-8.

Puppel, S. 2004. „An outline of a domain-resource-agent-access-management (DRAAM) model of human communication: towards an ecology of human communication”. Electronic Journal Oikeios Logos 1. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 1-26.

Puppel, S. 2011. “An outline of a multiply triune continuum model of language and communication”. Electronic Journal Oikeios Logos 8. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 1-25.

Puppel, S. 2013. „A Communications manifesto (evolving)”. W zbiorze: Puppel, S (red.). Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom XIII. 91-101.

Puppel, S. 2015. „Język w podmuchu, posiewie i przepływie: uwagi w sprawie synergii porządków komunikacyjnych w kontekście ekoglottodydaktyki” W zbiorze: Puppel, S (red.). Motek. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki. Scripta de Communicatione Posnaniensi Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM. Tom VII. Poznań: Zakład Graficzny UAM. 143-150.

Puppel, S. 2016. „Uwagi w sprawie kołowo-piramidalnego modelu przepływu energii w otwartym układzie ‘cielesność ludzka – kultura – język”. W zbiorze: Waligórska-Olejniczak, B., Królikiewicz, N. i K. Kropaczewski (red.). Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „DYSKURS WIELOKULTUROWY”. Poznań: Zakład Graficzny UAM. 43-52.

Puppel, S. 2017. ECOLIS: essays and notes on ecolinguistic synergy and synthesis. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM. Tom. VIII. Poznań: Zakład Graficzny UAM.

Reykowski, J. 1974. Eksperymentalna psychologia emocji. Warszawa: Książka i Wiedza.

Szczerba, G. 2013. Menadżer doskonały: komunikacja. Gliwice: Złote Myśli.

Thiele-Dohrmann, K. 1975. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit: die Psychologie des Klatsches. Verlag: Claassen, Düsseldorf (Tłumaczenie polskie: Andrzej Krzemiński 1980. Psychologia plotki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy).

Wagner, A. 2006. „Plotka jako narzędzie kształtowania rzeczywistości społecznej. Afera Rywina w dyskursie prasowym”. W zbiorze: Wasilewski, J. (red.). Studia Socjologiczne nr 4. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii. Instytut Filozofii i Socjologii. 40-67.

Warchala, J.2003. Kategoria potoczności w języku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Watson, D.C. 2012. „Gender differences in gossip and friendship”. Sex Roles. A Journal of Research 66.1/2.

Wąsik, E. 2007. Język: narzędzie czy właściwość człowieka. Założenia gramatyki ekolingwistycznej związków międzyludzkich. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wiertlewska, J. 2014. Ekolingwistyczne podejście do nauczania języków obcych na przykładzie języka angielskiego – wyzwaniem dla glottodydaktyki XXI wieku. Bydgoszcz: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera.

Wilson, F.M. 2010. Organizational behaviour and work: a critical introduction. Oxford/New York: Oxford University Press.

Źródła Internetowe:

ŹI 1 – https://gloria.tv/post/HiodtGksMJgM3ii9uUawLZ2Hc data dostępu – 01.02.2020 r.

ŹI 2 – http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/bouche-a-oreille/ data dostępu – 03.03.2020 r.

ŹI 3 – https://natemat.pl/54907,my-rozmawiamy-i-wymieniamy-sie-doswiadczeniami-czyli-o-czym-i-jak-plotkuja-faceci data dostępu – 06.04.2020 r.

ŹI 4 – https://people.howstuffworks.com/gossip1.htm data dostępu – 06. 04.2020 r.

ŹI 5 – https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/rozwoj-mowy-a-zaburzenia-integracji-sensorycznej data dostępu – 06.04.2020 r.

ŹI 6 – https://people.howstuffworks.com/gossip.htm data dostępu – 06.04.2020 r.