Nauka języków obcych uczniów z dysfunkcją słuchu

Main Article Content

Barbara Skowronek

Abstrakt

Hearing impaired people have serious communication problems: both with (full) understanding of reality and with learning the first language. In order to counteract communication exclusion, they compensate for the deficiencies with an increased use of other senses. They learn the first language consciously with the help of a speech therapist, compensating for hearing dysfunctions, e.g. wide-angle vision. Karpińska-Szaj calls such learning inclusive; they can be successfully used in teaching foreign languages.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, B. (2021). Nauka języków obcych uczniów z dysfunkcją słuchu. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 21, 247-262. https://doi.org/10.14746/snp.2021.21.10
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Barbara Skowronek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Barbara Skowronek – profesor zwyczajny, doktor habilitowana, germanistka, językoznawca, emerytowana profesor Wydziału Neofilologii UAM.

Referencje

 1. Domagała-Zyśk, E. i K. Karpińska-Szaj. 2011. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 2. Grucza, F. 1993. „Zagadnienia ontologii lingwistycznej.: O językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu”. W zbiorze: Bartmiński J. (red.). Opuscula Logopedica in honorem Leonis Kaczmarek. Lublin: UMCS. 25-47.
 3. Grucza, F., 1997. „Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki”. W zbiorze: Grucza F., M. Dakowska (red.). Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa: WUW. 5-36.
 4. Grucza, F., 2012. „Zum Gegenstand und zu den Aufgaben der Anthropozentrischen Linguistik, Kulturologie und Kommunikologie sowie zur gegenseitigen Vernetzung dieser Erkenntnisbereiche“. Kwartalnik Neofilologiczny LIX.3. 287-344.
 5. Helbig, G. 1992. „Wieviel Grammatik braucht der Mensch?“. DaF 3. 150-155.
 6. Karpińska-Szaj, K. 2013. Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 7. Karpińska-Szaj, K. 2015. „Przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: językowe narzędzia diagnostyczne w praktyce nauczycielskiej”. Neofilolog 45.2. 187-201.
 8. Kic-Drgas, J. 2013. Fremdsprachenlernen im Seniorenalter. Entwicklung und Evaluation von Lehr- und Lernmaterialien für Senioren. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag.
 9. Komorowska, H. 2017. Kształcenie językowe w Polsce. 60 lat czasopisma „Języki obce w szkole”. Warszawa: Fundacja Rozwoju Edukacji.
 10. Lewicka, G. 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: ATUT.
 11. Neef, S. 2009. Im Rhythmus der Stille. Wie ich mir die Welt der Hörenden eroberte? Frankfurt/M., New York: Campus Verlag.
 12. Olpińska, M. 2009. Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych. Warszawa: Euro-Edukacja.
 13. Olpińska-Szkiełko, M. 2012. „Glottodidaktische Implikationen der anthropozentrischen Sprachentheorie“. W zbiorze: Olpińsak-Szkiełko, M. Grucza, S. Berdychowska, Z. i J. Żmudzki (red.). Der Mensch und seine Sprachen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 445-454.
 14. Puppel, S. i J. Puppel. 2008. „Gestosfera jako istotny składnik przestrzeni publicznej“. Oikeios Logos 4. 1-8.
 15. Tomaszkiewicz, T. 2006. Przekład audiolingwalny. Warszawa: PWN.
 16. Wacławek, M. 2021. „Usłyszeć pomiędzy wierszami”. Przewodnik Katolicki 20. 48-50.
 17. Wilczyńska, W. 1999. Uczyć się czy być nauczanym. Warszawa: PWN.
 18. Zabrocki, L. 1966. „Kodematische Grundlagen der Theorie des Fremdsprachenunterrichts“. Glottoiddactica 1. 3-42.
 19. Zawadzka-Bartnik, E. 2010. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami). Kraków: Impuls.