Rozwój kompetencji komunikacyjnej studenta specjalności ‘Język angielski w biznesie i zarządzaniu’ oraz ‘Lektor i tłumacz języka angielskiego’ w przestrzeni uczelni o profilu praktycznym
PDF

Słowa kluczowe

kompetencja komunikacyjna,
kształcenie na potrzeby rynku pracy i społeczeństwa
uczelnie o profilu praktycznym
kompetencja komunikacyjna studenta uczelni o profilu praktycznym

Jak cytować

Bielak, M. I. (2022). Rozwój kompetencji komunikacyjnej studenta specjalności ‘Język angielski w biznesie i zarządzaniu’ oraz ‘Lektor i tłumacz języka angielskiego’ w przestrzeni uczelni o profilu praktycznym. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 22, 7–23. https://doi.org/10.14746/snp2022.22.01

Abstrakt

The paper is devoted to the problem of shaping communicative competence at the level of higher education neoophilological studies with regard to the expectations of the socio-economic environment. Therefore, the publication outlines the evolution of the idea of communicative competence on the basis of selected theories and describes the tendency of moving away from the Humboldtian model of university towards an approach that takes into consideration the requirements of the socio-economic environment in order to reflect them in study programmes. In relation to the above concept, the paper also demonstrates factors determining the development of students’ communicative competence in the space of a practical profile university. The research presents an analysis of the development of communicative competence of the student of first-cycle studies conducted at a practical profile university, specialization: ‘The English language in business and management’ and ‘Instructor and translator of the English language’.

https://doi.org/10.14746/snp2022.22.01
PDF

Bibliografia

Bachman, L.E. 1990. Fundamental considerations in language testing. Oxford: OUP.

Bachman, L.E. i A.S. Palmer. 1996. Language testing in practice: designing and developing useful language tests. Oxford: OUP.

Bagarić, V. i J.M. Djigunović. 2007. "Defining communicative competence". Metodika 8.1. 94-103.

Bielak, M.I. 2020. "Towards developing the skill of transcommunicating among tertiary education students: the role of study abroad programmes". Scripta Neophilologica Posnaniensia XX. 43-58.

Bielak, M.I. 2018. "BA diploma dissertations in the form of projects and the development of students' communicative competence: the case of foreign language philology students". W zbiorze: Krawiec, M. i R. Pritchard (red.). Seize the day: new perspectives on foreign language learning and teaching. Hamburg, Niemcy: Verlag Dr. Kovač GmbH. 155-167.

Bielak, M.I. 2014. Formation of the transcommunicator as the goal of non-native language pedagogy. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica.

Bielak, M.I. 2011a. "Relation between Polish and English culture in the process of English language teaching and learning in the trans-perspective". Scripta Neophilologica Posnaniensia XI. 7-19.

Bielak, M.I. 2011b. "An analysis of the awareness of the status of Polish, as opposed to English, among Polish teachers and students of the English language, and the existence of the style aiming at communicative aesthetics". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Scripta de Communicatione Posnaniensi. Tom III. Transkomunikacja. Poznań: Wydział Neofilologii UAM. 9-32.

Bonaccorsi, A. i C. Doraio. 2007. Universities and strategic knowledge creation. Specialization and performance in Europe. Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781847206848 DOI: https://doi.org/10.4337/9781847206848

Canale, M. 1983. "From communicative competence to communicative language pedagogy". W zbiorze: Richards, J.C. i R.W. Schmidt. (red.). Language and communication. London: Longman. 2-27.

Canale, M. i M. Swain. 1980. "Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing". Applied Linguistics 1. 1-47. https://doi.org/10.1093/applin/I.1.1 DOI: https://doi.org/10.1093/applin/I.1.1

Charakterystyki drugiego stopnia poziomu 6 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4. https://kwalifikacje.gov.pl/images/downloads/materia%C5%82y_do_serwisu_ZSK/tabele_PRK/PRK_tab5.pdf

Chomsky, N. 1965. Aspects of the theory of syntax. Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology.

Drogosz-Zabłocka, E. 2002. "Kształcenie praktyczne w wyższym szkolnictwie zawodowym". Nauka i szkolnictwo wyższe 1.19. 134-148.

Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). 2001. Cambridge: Cambridge University Press.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ). 2003. przeł. W. Martyniuk. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Grabias, S. 1997. Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grice, H.P. 1975. "Logic and Conversation". W zbiorze: Cole, P. i J. L. Morgan. (red.). Syntax and semantics. Vol. 3. Speech Acts. New York: Academic Press, 41-58.

Hall, E. 1959. The silent language. New York: Anchor Books.

Hymes, D. 1966. "Two types of linguistic relativity". W zbiorze: Bright, W. (red.). Sociolinguistics. The Hague: Mouton. 114-158.

Janowska, I. 2011. Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.

Janowska, I. 2015. "Kompetencja komunikacyjna a glottodydaktyka". LingVaria 2.20. 41-54. https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.04 DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.04

Kwiek, M. 2012. "The growing complexity of the academic enterprise in Europe: A panoramic view". European Journal of Higher Education 2.2-3. 112-131. https://doi.org/10.1080/21568235.2012.702477 DOI: https://doi.org/10.1080/21568235.2012.702477

Kwiek, M. 2017. Uniwersytet w dobie przemian. Adaptacje instytucji akademickich do nowych warunków w Polsce i Europie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Martin, B. i H. Etzkowitz. 2000. "The Origin and evolution of the University System". SPRU Electronic Working Paper Series 59 (December).

Martyniuk, W. 2021. "ESOKJ 2020: nowy, zmodernizowany europejski system opisu kształcenia językowego". Postscriptum polonistyczne 2.28. 1-18. https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.28.12 DOI: https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.28.12

Miodunka, W. 2013. "Podejście zorientowane na działanie w nauczaniu języków obcych: od (małych) zadań do (dużych) projektów". Języki Obce w Szkole 2. 80-85.

Moirand, S. 1982. Enseigner à communiquer en langue étrangère. Paris: Hachette.

Paulston, K.B. 1992. Linguistic and communicative competence: Topics in ESL. Cambridge: Cambridge University Press.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK). https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk/

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001861

Puppel, S. 2004. "An outline of a domain-resource-agent-access-management (DRAAM) model of human communication: Towards an ecology of human communication". Oikeios Logos 1. 1-27.

Puppel, S. (red.). 2007a. Ochrona języków naturalnych. Podstawowe dokumenty dotyczące ochrony języków naturalnych jako języków narodowych i etnicznych oraz prawa do ich używania, wraz z bibliografią dotyczącą wkładu językoznawstwa do dyskusji nad problemem ochrony języków naturalnych, ich utrzymywania i planowania językowego. Materiały Dydaktyczne Katedry Ekokomunikacji UAM (+ CD). Poznań: KEKO UAM.

Puppel, S. 2007b. "Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy transkomunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowo-językowo-komunikacyjnej". W zbiorze: S. Puppel (red.). Społeczeństwo-kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Tom I. Poznań: KEKO UAM. 79-94.

Puppel, S. 2011. "Human communication and communicative skills: a general philosophy and evolving practical guidelines". W zbiorze: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska (red.). New Pathways in Linguistics. Olsztyn: UWM. 107-118.

Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nazwa kierunku studiów: filologia Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej kierunek: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy. Data przeprowadzenia wizytacji: 22-23.02.2022 r. Warszawa, 2022. https://www.pka.edu.pl/wp-content/epka/ocena_i/2022/08/24/na_str_filologia__CWUP_Legnica.pdf

Savignon, S.J. 1972. Communicative competence: an experiment in foreign language teaching. Philadelphia: The Centre for Curriculum Development Inc.

Savignon, S.J. 1983. Communicative competence: theory and classroom practice. Texts and contexts in second language learning. Reading. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

Seretny, A. 2011. Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skehan, P. 1989. Individual difference in second language learning. London: Edward Arnold.

Siek-Piskozub, T. 2012. "Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna wyzwaniem dla glottodydaktyki". Lingwistyka Stosowana 5. 95-108.

Siek-Piskozub, T. 2018. "ICC in Polish foreign language education: challenges and options". W zbiorze: Krawiec M. i R. Pritchard (red.). Seize the day: new perspectives on foreign language learning and teaching. Hamburg, Niemcy: Verlag Dr. Kovač GmbH. 41-73.

Szyja, P. i W. Maciejewski. 2020. "Kształcenie praktyczne w uczelniach wyższych w ocenie studentów kierunku ekonomia społeczna". Przedsiębiorczość-Edukacja 20.2. 128-140. https://doi.org/10.24917/20833296.162.10 DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.162.10

Taylor, D. 1988. "The meaning and use of the term competence in linguistics and applied linguistics". Applied linguisitics 9. 148-169. https://doi.org/10.1093/applin/9.2.148 DOI: https://doi.org/10.1093/applin/9.2.148

Urbaniak, A. 2016. "Developing communicative competence in digital natives. A weblog as a tool for teaching writing skills in tertiary education". W zbiorze: Bielak, M.I. i J. Taborek (red.). A dialogic contribution to determinants of glottodidactic space. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica. 141-154.

Urbaniak, A. 2019. "Kompetencje komunikacyjne a konkurencyjność na rynku pracy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej". W zbiorze: Bielak, M.I., Krawczak, M. i W. Maliszewski (red.). Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 199-213.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

Widdowson, H.G. 1983. Learning purpose and language Use. Oxford: Oxford University Press.