Od „Widsith” do „Pieśni o Wiklefie” – przykłady średniowiecznych zabytków kultury łączących Polskę i Anglię
PDF

Słowa kluczowe

Widsith
Wycliffe
Wiklef
średniowieczne zabytki kultury
stosunki polsko- angielskie
Polska i Anglia

Jak cytować

Laskowski, M. (2022). Od „Widsith” do „Pieśni o Wiklefie” – przykłady średniowiecznych zabytków kultury łączących Polskę i Anglię. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 22, 227–234. https://doi.org/10.14746/snp2022.22.14

Abstrakt

The article expands on selected medieval monuments of culture that are common for Poland and England. Particularly, the paper portrays Polish-English cultural, historical and literary relations, which may not be very obvious at first sight, but which have solid foundations and some of which date back to the times before the formal creation of both of these countries. The timeframe focuses on the Middle Ages mainly, as the cultural monuments under study – potent in the past – are or seem forgotten by the present-day reading public. Consequently, it is hoped that the subsequent text will constitute a recommendation of these cultural monuments, which once found their place in the history of Poland and England.

https://doi.org/10.14746/snp2022.22.14
PDF

Bibliografia

Bielowski, A. (red.). 1864. Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski. Tom 1. Lwów: Drukarnia Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich.

Borowy, W. 1935. „Early Anglo-Polish relations”. Baltic Countries 1.1. 105-108.

Borowy, W. 1937. „Początki stosunków kulturalnych polsko-angielskich”. Wiedza i Życie 3. 149-155.

Dąbrowski, J. 1962. Polacy w Anglii i o Anglii. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Giles, J.A. (tłum.). 1889. Matthew Paris’s English history: from the year 1235 to 1273. Tom. 1. London: George Bell and Sons.

Jagodziński, M. 2010, Truso. Między Weonodlandem a Witlandem. Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

Jasiakiewicz, W. 2001. Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kałuża, S. 2012. „O Thomasie Uffordzie, rycerzu‑gościu zakonu krzyżackiego w 1331 roku”. Średniowiecze Polskie i Powszechne 4.8. 128-138.

Kardach, J. „The Naming of a Technology”. https://www.kardach.com/bluetooth/naming-bluetooth (dostęp: 05.11.2022).

Krawczak, M. i A. Urbaniak. 2019. „Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych na poziomie akademickim. Ars bene dicendi na przykładzie mowy oskarżycielskiej Hipolita Kiryłowicza z powieści Bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 19. 103-116. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.09 DOI: https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.09

Larson, L.M. 1912. Canute the Great, 995 (circa)-1035, and the rise of Danish imperialism during the Viking Age. New York and London: The Knickerbocker Press.

Laskowski, M., Krawczak, M. i A. Urbaniak. 2021. „De Optimo Senatore Libri Duo as a cultural link between Poland and the Anglosaxon world”. W zbiorze: Hau, A. i M. Trendowicz (red.). W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom 6. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 153-161.

Lewicki, T. 1951. „Najdawniejsza wzmianka źródłowa o Wiślanach”. Przegląd Zachodni 11-12. 488-498.

Lipoński, W. 1975. „Echoes of Britain”. Polish Perspectives 10. 30-40.

Lipoński, W. 2000. „Angielsko-polskie związki literackie”. W zbiorze: Hutnikiewicz, A. (red.). Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny. Tom. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 434-444.

Lorenc, A. 2018. „Pieśń o Wiklefie Jędrzeja Gałki z Dobczyna: próba eksplikacji”. Staroplska online: Średniowiecze. http://www.staropolska.pl/sredniowiecze/opracowania/lorenc.html (dostęp: 03.04.2020).

Mączak, A. 2008. „Turystyka europejska: wieki XVI-XIX”. Folia Turistica: Historia Turystyki 19. 5-26.

Śmiglecki, M. 1618. Logica. Ingolstadt: drukarnia E. Angermaria. Thietmar [1012-1018] 2002. Kronika biskupa merseburskiego Thietmara. Księga 7. http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/thietmar%20-%20kronika%20biskupa%20merseburskiego%20thietmara.pdf (dostęp: 27.02.2020).

Zins, H. 1974. Polska w oczach Anglików XIV-XVI w. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.